งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนโรงเรียนนวัตกรรม สุขภาพชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สู่การเชื่อมโยง ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชน ปี 2556 วันที่ 26 กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนโรงเรียนนวัตกรรม สุขภาพชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สู่การเชื่อมโยง ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชน ปี 2556 วันที่ 26 กุมภาพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนโรงเรียนนวัตกรรม สุขภาพชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สู่การเชื่อมโยง ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชน ปี 2556 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

2 ประเด็น แลกเปลี่ยน เรียนรู้

3 การแบ่งกลุ่ม แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 กลุ่ม - อสม.2 กลุ่ม

4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่ม 1 ประเด็น : ทำไมพื้นที่ อื่นไม่กล้าที่จะ ขับเคลื่อน / ใช้ SRM จะช่วยแก้ปัญหา อย่างไร

5 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่ม 2 ประเด็น : ใช้ SRM / สร้างโรงเรียน นวัตกรรมสุขภาพ ชุมชน เกิดผลดีด้าน สุขภาพอย่างไรบ้าง

6 อสม. กลุ่ม 1 ประเด็น : อสม. มี บทบาทอย่างไรใน โรงเรียนนวัตกรรม สุขภาพชุมชน

7 อสม. กลุ่ม 2 ประเด็น : แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM/SLM) มีผลดี ต่องานด้านสุขภาพ ของ อสม. อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนโรงเรียนนวัตกรรม สุขภาพชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สู่การเชื่อมโยง ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชน ปี 2556 วันที่ 26 กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google