งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ จำกัด. เป้าหม าย ปัจจัยข้อมูล ประเภท รถที่เกิด เหตุ อาการ / อายุ / เพศ / สวมหมวก สถานกา รณ์ สถานที่ เกิดเหตุ วัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ จำกัด. เป้าหม าย ปัจจัยข้อมูล ประเภท รถที่เกิด เหตุ อาการ / อายุ / เพศ / สวมหมวก สถานกา รณ์ สถานที่ เกิดเหตุ วัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ จำกัด

2 เป้าหม าย ปัจจัยข้อมูล ประเภท รถที่เกิด เหตุ อาการ / อายุ / เพศ / สวมหมวก สถานกา รณ์ สถานที่ เกิดเหตุ วัน / เวลา ลดจำนวน คนตาย ใน 14 จังหวัดนำ ร่องให้ได้ปีละ อย่างน้อย 5 คน มี ผู้เสียชีวิต จำนวน มาก จาก อบถ. การวางระบบข้อมูล เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของพื้นที่

3

4 ความห มาย Strive Road Safety Culture “ มุ่งมั่น เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ทางถนน ” For Road Safety Citizens “ เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยทางถนนกับ คนไทยทุกคน ” By Road Safety Collaboration “ โดยความร่วมมือของภาคีที่จะทำให้เกิดความ ปลอดภัยทางถนน ” = คนไทยทุกคน

5 ความ เป็นมา บริษัทกลางฯ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดย กฏหมายมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ ทุก คนให้ได้รับสิทธิ พ. ร. บ. อย่างทันท่วงที บริษัทกลางฯ มีระบบจัดเก็บข้อมูลการรับแจ้งการ เกิดอุบัติเหตุ และการใช้สิทธิ พ. ร. บ. ครอบคุมทุก จังหวัดทั่วประเทศ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 กำหนดให้ปี พ. ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัย ทางถนน อุบัติเหตุทางถนนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จำนวนมากทุกวัน มีหน่วยงานร้องขอข้อมูล ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต จากบริษัทกลางฯ

6 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อรวบรวม เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมที่ เกี่ยวกับ ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พัฒนา จัดทำข้อมูลสถิติ อบถ. เบื้องต้น เพื่อการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ร่วมสร้างวัฒนธรรม และสร้างจิตสำนึก รัก ความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน สร้างระบบรับแจ้ง เฝ้าระวังและเตือนภัยจุด เสี่ยงบนท้องถนนให้กับประชาชนได้รับ ทราบ สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของประชา สังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง ถนน

7

8 แนะนำ 12 Menu www.Thairsc.com ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนรายวัน แผนที่จุดเกิดเหตุ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รายงานข้อมูลอุบัติเหตุรายใหญ่ ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับทศวรรษความปลอดภัยทางถนน White Paper for Road Safety Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังอุบัติเหตุ สถิติข้อมูลอุบัติเหตุจากรถ รำลึกถึง ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ VDO Clip ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน Link

9 เครือข่ายเฝ้าระวัง อุบัติเหตุ

10

11 สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ ของ บริษัทกลางฯ

12 สถิติภาพรวมการเกิด อบถ. ที่มี ผู้บาดเจ็บเข้า รพ.

13

14 สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ ตามประเภทรถ สถาน ผู้ประสบภัย รายภาค รายจังหวัด

15

16 สถิติข้อมูลอุบัติเหตุรายจังหวัด รายอำเภอ

17 กลุ่มเป้า หมาย หน่วยงานที่สนใจข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา นักเรียน มูลนิธิ สมาคม องค์การไม่แสวงหาผล กำไร ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย เพื่อการรณรงค์ลด อุบัติเหตุทางถนน

18 ประโยชน์ที่ ได้รับ ช่วยให้ผู้สนใจมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลการ เกิดอุบัติเหตุทางถนน หน่วยงาน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา นักเรียน สามารถนำ ข้อมูลไปใช้ในการศึกษาวัจัยได้ ประชาชน สามารถมีส่วนร่วมในการให้ ข้อมูล ในการใช้ข้อมูล สร้างความตระหนักในความปลอดภัย เพื่อ ลดจำนวนการสูญเสียจากอุบัติเหตุทาง ถนน


ดาวน์โหลด ppt บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ จำกัด. เป้าหม าย ปัจจัยข้อมูล ประเภท รถที่เกิด เหตุ อาการ / อายุ / เพศ / สวมหมวก สถานกา รณ์ สถานที่ เกิดเหตุ วัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google