งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนวคิดและตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์ เพื่อการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนวคิดและตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์ เพื่อการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แนวคิดและตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์ เพื่อการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดย : ปาริชาต ศิวะรักษ์

2 2 หลักการและเหตุผลของการทบทวน บทบาทภารกิจหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดวางตำแหน่งภาครัฐของไทยให้เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อจัดระบบความสัมพันธ์ของภาคส่วนต่างๆใน การบริหารกิจการบ้านเมืองให้เป็นไปอย่าง เหมาะสมและสมดุล

3 3 แนวคิด : พัฒนาการบทบาทภาครัฐ ศ. 16 - 18 ลัทธิพานิชย์นิยม – ภาครัฐมีบทบาทสูง ≠ Adam Smith – ควร จำกัดบทบาทภาครัฐ (ป้องกันประเทศ ระบบกฎหมาย บริการ สาธารณะ) ศ. 19 Laissez-Faire Capitalism การเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม & ความไม่เป็นธรรม ปลาย ศ. 19 - 1970’s Welfare State และ สังคมนิยม ภาครัฐมีบทบาทสูง – แทรกแซงระบบตลาด/กลไกราคา 1970’s – 2000’s Market-based economy และ เสรีนิยม State Minimalism & small government โดย Deregulation, Privatization, Auction etc. Public Sector Reform ในประเทศกลุ่มเวสมินสเตอร์ และ Reinventing Government ในประเทศสหรัฐฯ 2000’s – Present Participatory Democracy การมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในสังคม (Third Sector) - Community and local authority - Volunteerism - Non-profit organization or civil society - Private sector and social enterprise

4 4 ประสบการณ์ต่างประเทศ 1. แนวทางการปรับบทบาทภาครัฐ การปรับนโยบายหรือแผนงาน กรณีศึกษา ยกเลิกงาน/หน่วยงานที่ไม่จำเป็น  ลดขนาดองค์กร/ ลดบทบาทหน้าที่  ลดรายจ่าย บราซิล แคนาดา การปรับปรุงประสิทธิภาพ ยกเครื่ององค์กร และกระบวนการทำงาน  ลดรายจ่าย มาซิโดเนีย (ลดค่าจ้าง แรงงานของรัฐส่วนกลาง) การปรับปรุงประสิทธิภาพแผนงานที่สำคัญ ปรับโครงสร้างโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญและการสั่งการจาก ส่วนกลาง  ลดขนาดองค์กรภาครัฐ นิวซีแลนด์ การปรับบทบาทหน่วยงาน/องค์กร ปรับแผนงาน/ปรับลดกิจกรรมที่ซ้ำซ้อน ควบรวมหน้าที่  ลดขนาดองค์กร/เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ / หาทางเลือกใหม่ในการให้บริการสาธารณะ แคนาดา (Alternative Service Delivery) Latvia, UK, USA การยกเครื่องกระบวนการทำงานภายในองค์กร ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายในองค์กร  ใช้ ทางเลือกใหม่ในการดำเนินงาน เช่น office automation, contract-out, market testing แคนาดา (Autonomous Service Unit), UK (Prior option review, market testing)

5 5 ประสบการณ์ต่างประเทศ 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Case Analysis การวิเคราะห์พื้นฐานของธุรกิจที่ทำอยู่ ทำให้ทราบถึง สถานะปัจจุบัน ความจำเป็น และทางเลือกในการให้บริการ โดยใช้ Public Interest Test เพื่อหาคำตอบในประเด็น ดังนี้ - การบริหารจัดการ - ผลลัพธ์ต่อประชาชน - การตอบสนองต่อแนวทาง citizen-centered service - การใช้จ่ายงบประมาณที่มีเหตุผล - คุณค่าของบริการ นำไปสู่การได้ทางเลือกในการให้บริการ (Alternative Service Delivery) – ใครจะเป็น ผู้ให้บริการที่เหมาะสมที่สุด และในรูปแบบใด กรณีศึกษา ประเทศแคนาดา

6 6 ประสบการณ์ต่างประเทศ 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Prior Option Review การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ว่ายังมีความจำเป็นหรือไม่ หาก จำเป็นจะดำเนินการในรูปแบบใด เช่น contract out การ แปรรูปเป็นเอกชน กรณีศึกษา United Kingdom Best Value Review การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการ ให้บริการ โดยพิจารณาถึงเหตุผลที่ต้องให้บริการ การ เปรียบเทียบตัวชี้วัด การสอบถามจากผู้ใช้บริการ ภาคธุรกิจ และการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้มีบริการที่มีประสิทธิภาพ Better Quality Service Review การวิเคราะห์บริการด้านใดด้านหนึ่งภายในองค์กร เพื่อ พิจารณาว่างานใดมีความจำเป็น และใครจะเป็นผู้ให้บริการ ที่ดีที่สุดทั้งในแง่ต้นทุนและคุณภาพ

7 7 ประสบการณ์ต่างประเทศ 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Decision Tree ทบทวนหน้าที่ในองค์กรภาครัฐ โดยจัดกลุ่มงานออกเป็น 5 กลุ่ม หลัก งานนโยบาย งานประสานงาน กำกับดูแล และติดตาม งานให้บริการ งานสนันสนุน งานกฎระเบียบ พิจารณาว่าเป็นบทบาทของรัฐ หรือไม่ (Inherently governmental function) Contract Out Private Sector หรือ Non-profit organization Sub-National Government รัสเซีย และลัตเวีย

8 8 ตัดสินใจว่าเป็นหน้าที่ที่จำเป็น การแบ่งหน้าที่ -นโยบาย - ประสานงาน - ให้บริการ - สนับสนุน - กฎระเบียบ เป็นหน้าที่ของ ภาครัฐ เพราะมี ความซับซ้อนและ มีความอ่อนไหว ทางการเมือง หรือไม่ หน้าที่นี้ หน่วยงาน ระดับอื่นสามารถ ดำเนินการได้ หรือไม่ มีความเป็นไปได้ ทางการตลาด หรือไม่ ประชาชน/ ภาค ธุรกิจสามารถจ่าย ค่าใช้บริการได้ หรือไม่ ถ่ายโอน หรือ กระจาย อำนาจ เป็นหน้าที่ของภาครัฐ - อยู่ ภายใต้ภาครัฐส่วนกลาง ภาครัฐจะมีความ เสี่ยงสูงหากยุบเลิก ภารกิจหรือไม่ อาจมีต้นทุนที่ไม่ คาดคิดเกิดขึ้น หรือไม่ บริการนี้สามารถ ว่าจ้างให้ผู้อื่นทำ ได้หรือไม่ รัฐทำสัญญาให้ภาคเอกชน หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร ดำเนินการแทน ยุบเลิกภารกิจ ให้ภาคเอกชน หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร ดำเนินการ ไม่ ได้ ไม่ ได้ ไม่ ได้ ไม่ เป็น มี Decision Tree ไม่ได้ ไม่

9 9 ประสบการณ์ต่างประเทศ 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Decision Tree การทบทวนหน้าที่ในองค์กร ภาครัฐ โดยจัดกลุ่มงานออกเป็น 5 กลุ่มหลัก งานนโยบาย งานประสานงาน กำกับดูแล และติดตาม งานให้บริการ งานสนันสนุน งานกฎระเบียบ การพิจารณาว่าเป็นบทบาทของ รัฐหรือไม่ (Inherently governmental function) Contract Out Private Sector หรือ Non-profit organization Sub-National Government

10 10 ประสบการณ์ต่างประเทศ 3. รูปแบบองค์กรผู้ให้บริการ ระดับการควบคุมโดยรัฐบาล (ต่ำ) ระดับการควบคุมโดยรัฐบาล (สูง) ภาครัฐ ภาคเอกชน ความเป็น ธุรกิจ (สูง) ความเป็น ธุรกิจ (ต่ำ)

11 11 แนวคิดบทบาทภาครัฐและภาคีการพัฒนาของไทย รธน. 50 ม. 78 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้าน การบริหารราชการแผ่นดิน ม. 84 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้าน กฎหมายและการยุติธรรม ม. 87 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้าน การมีส่วนร่วมของประชาชน พรฎ. ว่าด้วยการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 46 ม. 33 – 36 การปรับปรุงและ พัฒนาบทบาทภารกิจของรัฐให้ เหมาะสม + การสร้างเสริมภาคีการพัฒนาระหว่างรัฐกับสังคม เพื่อลดความขัดแย้ง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างประโยชน์แก่ประเทศอย่างสมดุลยั่งยืน

12 12 จริยธรรม / ธรร มาภิบาล เพิ่มอำนาจประชาชน (People Empowerment) ส่งเสริมบทบาท ภาคเอกชน (Market-Driven ) ปรับเปลี่ยนภาครัฐ (State Minimalism) สมดุ ล ยั่งยื น กลยุทธ์ / วิธีการ Restructuring Inter-Governmental Relations Deregulation/Legalization Privatization Contestability Purchaser/Provider Split กลยุทธ์ / วิธีการ Public-Private Partnership CG & CSR (ISO 26000) Social Enterprise กลยุทธ์ / วิธีการ Public Consulting/ Public Hearing/ Referendum Participatory Planning & Budgeting People’s Audit NGO, CSO

13 13 (บริการสาธารณะทาง ปกครอง) (บริการสาธารณะทางพาณิชย กรรมและอุตสาหกรรม) (บริการสาธารณะทาง สังคมและวัฒนธรรม) ภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา และ อปท.อื่นที่มี กม.จัดตั้ง) ส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา และ อปท.อื่นที่มี กม.จัดตั้ง) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานรัฐรูปแบบ ใหม่ ส่วนภูมิภาค ( จังหวัด กลุ่มจังหวัด) ส่วนภูมิภาค ( จังหวัด กลุ่มจังหวัด) ส่วนกลาง (ไม่ใช่ 3 รูปแบบข้างต้น) องค์การของรัฐที่ เป็นอิสระ กองทุนที่เป็นนิติบุคคล หน่วยบริการ รูปแบบพิเศษ องค์การของรัฐที่ทำ หน้าที่กำกับดูแล เช่น กลต. ธปท. กทช. องค์การของรัฐที่ทำ หน้าที่ให้บริการ เช่น กสช. ให้บริการสาธารณะทาง พาณิชยกรรมและ อุตสาหกรรม ให้บริการสาธารณะทาง สังคมและวัฒนธรรม เช่น IGP

14 14 บทบาทภาครัฐและ ความสัมพันธ์กับภาคีการพัฒนา ( ต่อ )  การพัฒนาระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  การถ่ายโอนภารกิจให้ อปท.  ภารกิจที่ต้องถ่ายโอน 6 ด้าน 245 ภารกิจ  ถ่ายโอนแล้ว 181 ภารกิจ ยังไม่ถ่ายโอนอีก 63 ภารกิจ  ถ่ายโอนแล้ว 181 ภารกิจ ยังไม่ถ่ายโอนอีก 63 ภารกิจ  จุดอ่อนของการกระจายอำนาจ -ความซ้ำซ้อนสับสนของโครงสร้างราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น -การถ่ายโอนให้อปท.จัดบริการสาธารณะยังล่าช้า เช่น ความไม่ พร้อมของทั้ง 2 ฝ่าย ขาดการถ่ายโอนงบประมาณและบุคลากร ฯลฯ

15 15 บทบาทภาครัฐและ ความสัมพันธ์กับภาคีการพัฒนา ( ต่อ )  การถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐให้ ภาคเอกชน  ถ่ายโอนงานให้ทำแทนทั้งหมด  ถ่ายโอนงานให้ทำแทน แต่รัฐกำกับดูแล  รัฐซื้อบริการจากเอกชน ในลักษณะจ้าง เหมาบริการ

16 16 บทบาทภาครัฐและ ความสัมพันธ์กับภาคีการพัฒนา ( ต่อ )  การถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐให้ภาคประชา สังคม (NGO, CSO ฯลฯ)  ยังไม่มีตัวอย่างการถ่ายโอนเป็นรูปธรรมชัดเจน  การร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคีนอกรัฐยังเน้น “กระบวนการ”  องค์กรรูปแบบต่างๆ อาทิ ธุรกิจเอกชน องค์กร เอกชน ไม่หวังผลกำไร องค์กรชุมชน Social Enterprise ไม่หวังผลกำไร องค์กรชุมชน Social Enterprise

17 17 Compact เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลสหราชอาณาจักรกับภาค อาสาสมัครและชุมชน ซึ่งนำไปสู่การมอบหมายให้ “third sectorดำเนินงานบางส่วนแทนหน่วยงานภาครัฐ กลไกสำคัญคือ – –Office of the Third Sector – –Commission for the Compact – –Compact Voice

18 18 แนวทางการวิเคราะห์บทบาทภารกิจ หน่วยงานภาครัฐ 1. การจัดประเภทภารกิจ 5 ประเภท  การบริหารและนโยบาย  กำกับดูแล  ส่งเสริม/สนับสนุน  ปฏิบัติการ/ให้บริการสาธารณะ  ปฏิบัติการ/ให้บริการสาธารณะ  อื่นๆ  อื่นๆ

19 19 ประเภทภารกิจภาครัฐ ประเภทภารกิจภารกิจ 1) การบริหารและนโยบาย -การพัฒนาจัดทำยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผนหลัก/ แผนปฏิบัติการ/โครงการพิเศษ/มาตรการ/กลไกการทำงาน รวมทั้งภารกิจสนับสนุนรัฐมนตรีว่าการประจำกระทรวง -การประสานความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศ -การเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับต่างๆ -การกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการสนับสนุน จัดตั้ง จัดสรร และบริหารทรัพยากร/งบประมาณของกระทรวง -การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง -การกำกับดูแลเร่งรัด ติดตามประเมินผล รายงานการ ปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลงานของกระทรวง รวมทั้งภารกิจการ ตรวจราชการ 2) การกำกับดูแล-การกำหนดมาตรฐาน -การให้การรับรองมาตรฐาน -การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

20 20 ประเภทภารกิจภาครัฐ ประเภทภารกิจภารกิจ 3)การส่งเสริม/ สนับสนุน -การพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพใน การปฏิบัติงาน -การจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ (ICT) -งานวิชาการ วิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม -การระดมทรัพยากร บริหารจัดการและพัฒนากลไกกองทุนในความ รับผิดชอบ -การพัฒนา ปรับปรุงและดำเนินงานด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง -การเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการ -การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมส่งเสริมรูปแบบต่างๆ -การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือองค์กรภาคี 4)ปฏิบัติการ (ให้บริการ สาธารณะ) -การให้บริการสาธารณะในความรับผิดชอบของรัฐ -การจัดระบบ/โครงสร้างพื้นฐานรองรับ 5)อื่นๆ

21 21 แนวทางการวิเคราะห์บทบาทภารกิจ หน่วยงานภาครัฐ 1.คัดเลือกภารกิจที่มีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่จะ ถ่ายโอนให้ภาคส่วนอื่นดำเนินการแทน 2.ใช้ business analysis เพื่อวิเคราะห์ว่าภารกิจ ดังกล่าวมีโอกาสจะถ่ายโอนให้หน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร

22 22

23 23 แนวทางวิเคราะห์ Business Analysis คำถามเกณฑ์การพิจารณา 1. เป็นภารกิจสำคัญ/จำเป็นใน สังคมไทยหรือไม่ ถ้าไม่ใช่  ยุบเลิก ถ้าไม่ใช่  ยุบเลิก ใช่ ถ้า  ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ  สำคัญต่อการพัฒนาประเทศใน ปัจจุบันและอนาคต  มีบทบาทสนับสนุนภารกิจที่สำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ 2. เป็นภารกิจประเภท inherently governmental function หรือไม่ ถ้าใช่  พิจารณาทางเลือกรูปแบบ องค์กรภาครัฐที่เหมาะสม ใช่ ถ้า  เป็นภารกิจด้านการปกครอง  เป็นภารกิจทางการเงินการคลัง

24 24 3. ควรเป็นภารกิจภาครัฐ ( รัฐต้อง เป็นเจ้าของงาน มี accountability & responsibility ต่อสังคมหรือไม่ ถ้าไม่ใช่  โอนออกจากภาครัฐ ( รัฐอาจให้การสนับสนุน ) ใช่ ถ้า  เป็นภารกิจที่รัฐต้องมีบทบาทนำ  เป็นภารกิจที่ใช้ทรัพยากรภาครัฐ เป็นหลัก  ไม่สามารถคาดหวังให้เกิดขึ้นได้ โดยกลไกตลาดหรือกลไกทาง สังคม  หากการดำเนินงานโดยกลไก ตลาดหรือกลไกทางสังคม ล้มเหลว อาจเกิดความเสียหาย ต่อสังคมอย่างร้ายแรง

25 25 4. เป็นภารกิจที่ราชการส่วนกลาง ( รวมส่วนภูมิภาค ) ต้องดำเนินการ เองทั้งกระบวนการ ทุก segment หรือไม่ มอบหมายให้ อปท. หรือ ภาคส่วนอื่นดำเนินการแทนบางส่วน ได้หรือไม่ ถ้าใช่  ข้อ 5 ถ้าไม่ใช่  ถ่ายโอนให้ อปท. ได้ แบ่งงานให้ อปท. ได้ มอบหมายภารกิจให้ภาคส่วนอื่น ดำเนินการแทนได้ 4.1 ถ่ายโอนให้ อปท. เป็น “ เจ้าของ งาน ” ถ้า  เป็นทิศทางการกระจายอำนาจ  เป็นงานบริการสาธารณะที่ จัดทำในเขต อปท.  อปท. ตอบสนองผู้รับบริการได้ ดีกว่า  สามารถดำเนินการได้ในระดับ ท้องถิ่นหรือหลายท้องถิ่น ร่วมมือกัน  ไม่ต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญ สูง  ไม่จำเป็นต้องมีเอกภาพเป็น มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ อย่างเคร่งครัด  อปท. มีศักยภาพและความ พร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจ

26 26 4.2 มอบหมายภารกิจให้ อปท. ดำเนินงานแทน แต่ราชการ ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคยังต้องเป็น เจ้าของงาน ถ้า  อปท. ตอบสนองผู้รับบริการ ได้ดีกว่า  สามารถดำเนินการได้ใน ระดับท้องถิ่นหรือหลาย ท้องถิ่นร่วมมือกัน  ไม่ต้องใช้ทักษะความ เชี่ยวชาญสูง  อปท. ดำเนินงานได้มี ประสิทธิภาพ แต่เป็นภารกิจ ที่ต้องมีการประสานงาน เชื่อมโยงกัน และต้องมี เอกภาพเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั้งประเทศ

27 27 4.3 มอบหมายภารกิจให้ ภาคเอกชนดำเนินงานแทน แต่ ราชการส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคยัง เป็นเจ้าของงาน ถ้า  เป็นงานการให้บริการที่สามารถ สร้างรายได้และผลกำไร  มีภาคเอกชนดำเนินงาน / ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นจำนวนมากพอควร ( ไม่เกิด การผูกขาด )  เป็นงานที่ระบุขอบเขตงาน ผลงานที่คาดหวัง กำหนด ระยะเวลา และประมาณการ ค่าใช้จ่ายได้

28 28 4.4 มอบหมายภารกิจให้ภาคส่วน อื่นๆ (สถาบัน สมาคม มูลนิธิ องค์กรชุมชน ฯลฯ) แต่ราชการ ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคยังเป็น เจ้าของงาน ถ้า  เป็นงานด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม  เป็นงานที่ไม่มีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อแสวงหากำไร  เป็นงานที่ต้องการการมีส่วน ร่วมจากประชาชน ชุมชน  มีภาคส่วนอื่นๆ ดำเนินงาน / ให้บริการอย่างมี ประสิทธิภาพในจำนวนมาก พอควร ( ไม่เกิดการผูกขาด )  เป็นงานที่ระบุขอบเขตงาน ผล  งานที่คาดหวัง กำหนด ระยะเวลา และประมาณการ ค่าใช้จ่ายได้

29 29 5. ภารกิจนี้ควรใช้รูปแบบใดในการ ดำเนินงาน ทางเลือก:  ยุบรวมกับหน่วยงานอื่น  จัดตั้งเป็นหน่วยงานของรัฐ รูปแบบอื่น รูปแบบอื่น  จัดตั้งเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจ ของรัฐ หรือเป็นกลไกของรัฐ แต่ ของรัฐ หรือเป็นกลไกของรัฐ แต่ ไม่เป็นองค์กรของรัฐ ไม่เป็นองค์กรของรัฐ  คงสภาพส่วนราชการ โดยปรับ ระบบการทำงาน ระบบการทำงานพิจารณาจาก  ภารกิจซ้ำซ้อนกับหน่วยงาน อื่นที่ดำเนินการอยู่  ความสอดคล้องกับลักษณะ ของภารกิจและโครงสร้างการ บริหารจัดการของหน่วยงาน ของรัฐรูปแบบอื่นตามหลักการ จำแนกประเภทหน่วยงานของ รัฐ


ดาวน์โหลด ppt 1 แนวคิดและตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์ เพื่อการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google