งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0 การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0 การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0 การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)

2 1 กรม / จังหวัด.... กลยุทธ์ 1 กระบวนงาน #1.1 กระบวนงาน #2.3 กลยุทธ์ 2 กระบวนงานที่ยังไม่ได้ ดำเนินการในปัจจุบัน กระบวนงาน #1.2 กระบวนงาน #2.1 กระบวนงานในปัจจุบัน กระบวนงาน #1.5 กระบวนงาน #1.6 กระบวนงาน #1.4 กระบวนงาน #1.3 กระบวนงานที่ยังไม่ได้ ดำเนินการในปัจจุบัน กระบวนงานในปัจจุบัน กระบวนงาน #2.2 Redes ign Redes ign Desig n การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

3 2 กรม / จังหวัด.... ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ 1 กระบวนงาน #1.1 กระบวนงาน #2.3 กลยุทธ์ 2 กระบวนงานที่ยังไม่ได้ ดำเนินการในปัจจุบัน กระบวนงาน #1.2 กระบวนงาน #2.1 กระบวนงานในปัจจุบัน กระบวนงาน #1.5 กระบวนงาน #1.6 กระบวนงาน #1.4 กระบวนงาน #1.3 กระบวนงานที่ยังไม่ได้ ดำเนินการในปัจจุบัน กระบวนงานในปัจจุบัน กระบวนงาน #2.2 Redes ign Redes ign Desig n การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)

4 3 GAP สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง กระบวนงาน โครงสร้าง เทคโนโลยี คน ดำเนินการขอ งบประมาณ กระบวนงานปัจจุบัน กระบวนงานอนาคต Blueprint for Change - แผนปฏิบัติ Blueprint for Change.... โครงการ.... การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)

5 4 สรุปผลการส่งข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 31 มีนาคม 2548 ( ในส่วนของการวิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบัน )

6 5 20 30 40 50 60 10 80 70 ส่งภายในกำหนด ส่งหลังกำหนด จังหวัด 85.33% (64) 14.67% (11) 100% (75)

7 6 80 100 140 160 ส่งภายในกำหนด ส่งหลังกำหนด ส่วนราชการ ยังไม่ส่ง 85.11% (120) 12.76% (18) 120 60 2.13 % (3) 100% (141)

8 7 กระบวนงานปัจจุบัน หน่วยงา น ข หน่วยงา น ก หน่วยงา น ค

9 8 กระบวนงานอนาคต หน่วยงา น ข หน่วยงา น ก ระบบ

10 9 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง - แผนปฏิบัติ กระบวนงาน โครงสร้าง เทคโนโลยี คน ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง..... มิติการปรับเปลี่ยน ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง..... ข้อเสนอ ปี 2548 ปี 2549 ปี 2551 ปี 2550

11 10 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง – เทคโนโลยี  เพื่อส่งเสริม......  เจ้าภาพ :  ลดระยะเวลาในการ...  สามารถตรวจสอบ...  ผลกระทบทางด้าน... เป้าประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประเด็น / ความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา แผนปฏิบัติงาน 7 เดือน ระยะเวลาดำเนินการ 1234567981011120 เดือน  ตัวแทนจากหน่วยงาน... ...... ทรัพยากรที่ต้องใช้  xxx,xxx,xx บาท ประมาณการค่าใช้จ่าย 1. แต่งตั้ง... 2. ศึกษา..  กำหนด... 4. จัดทำ.. 5. แนะนำ... 6. พัฒนา... 7. ฝึกอบรม... สิ่งที่ต้องดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt 0 การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google