งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WWW.BANGKOKGIS.COM T O GO…SIX…GROUP GO…SIX…GROUP 1. นายภาษิต สุโพธิ์ ประธาน 2. นายนิคม พลอาษา รองประธาน 3. นายไพบูลย์ จันทรสัมฤทธิ์ กรรมการ 4. นางสาวปนัดดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WWW.BANGKOKGIS.COM T O GO…SIX…GROUP GO…SIX…GROUP 1. นายภาษิต สุโพธิ์ ประธาน 2. นายนิคม พลอาษา รองประธาน 3. นายไพบูลย์ จันทรสัมฤทธิ์ กรรมการ 4. นางสาวปนัดดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 WWW.BANGKOKGIS.COM T O

3 GO…SIX…GROUP GO…SIX…GROUP 1. นายภาษิต สุโพธิ์ ประธาน 2. นายนิคม พลอาษา รองประธาน 3. นายไพบูลย์ จันทรสัมฤทธิ์ กรรมการ 4. นางสาวปนัดดา ใจจะนะ กรรมการ 5. นางสาววรนุช ตระกูลดี กรรมการ 6. นางสาวศันสนีย์ วีระปิต เลขานุการ

4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และ ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนิน ไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าว ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึงความ พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีระบบ ภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการ เปลี่ยน แปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการ ต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และ ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้ มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่ เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ”

5 ถ้านักเรียนจะเดินทางไปศึกษาเกษตร ทฤษฏีใหม่ ของโรงเรียนอิสลามลำไทร โดย เริ่มต้นจากสำนักงานเขตหนองจอก จะใช้ระยะทางและเวลาเท่าไร ในการเดินทาง ( ความเร็วรถประมาณ 80 km/hr) พร้อมทั้งหา สถานที่สำคัญหรือสถานท่องเที่ยวของ สำนักงานเขตหนองจอก ในรัศมี 1 Km. จาก โรงเรียนอิสลาม ลำไทร ขั้นตอนที่ 1 กำหนดปัญหา

6 ผล 1. เลือกเขต คือ เขตหนองจอก 2. เลือกสำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตหนองจอก 3. เลือกโรงเรียน คือ โรงเรียนอิสลามลำไทร 4. หาสถานที่สำคัญ หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากโรงเรียนอิสลามลำไทร ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและสร้าง ฐานข้อมูล

7 1. ค้นหาสำนักงาน เขต 2. ค้นหาโรงเรียน, คำนวณหา ระยะทาง, หา เวลา ในการ เดินทางทำการ Buffer หารัศมี 1 ก. ม. จาก โรงเรียนอิสลาม ลำไทร 3. หาสถานที่ สำคัญ ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล

8 ขั้นที่ 4 นำเสนอผลวิเคราะห์ เข้าสู่ WEB Site www.bangkokgis.com www.bangkokgis.com เพื่อค้นหา สำนักงานเขตหนองจอก

9 ขั้นที่ 4 นำเสนอผลวิเคราะห์ ผลจากการาสืบค้น เราจะได้สำนักงาน เขตหนองจอก และหาโรงเรียน อิสลามลำไทร

10 ขั้นที่ 4 นำเสนอผลวิเคราะห์ แผนที่สำนักงานเขตหนองจอก

11 สำนักงานเขตหนองจอก

12 โรงเรียนอิสลามลำไทร

13 วัดระยะทางจากสำนักงานเขตหนองจอกไปยัง โรงเรียนสุเหร่าลำไทร รวมระยะทางได้ 4.07 กิโลเมตร

14 วัดระยะทางจากสำนักงานเขตหนองจอก ไปยังโรงเรียนสุเหร่าลำไทร รวมระยะทางได้ 4.07 กิโลเมตร จากที่กำหนดใช้เวลาในการเดินทาง 80 กิโลเมตรต่อ 1 ชั่วโมง ผลลัพท์ X 60 ประมา ณ 3 นาที Anwer ประมาณ 3 นาที ครับ

15 4. หาสถานที่สำคัญ หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากโรงเรียนอิสลามลำไทร โดยใช้คำสั่ง BUFFER

16 4. หาสถานที่สำคัญ หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากโรงเรียนอิสลามลำไทร โดยใช้คำสั่ง BUFFER พบสถานที่สำคัญและ แหล่งท่องเที่ยว 1. คอฟฟี่วิลเลจ 2. หมู่บ้านนคราลัย 3. หมู่บ้านร่มเย็น 4 4. มัสยิสคอยรุสตั๊กก วา

17 กลุ่ม GO…Six จำกัดมหาชน


ดาวน์โหลด ppt WWW.BANGKOKGIS.COM T O GO…SIX…GROUP GO…SIX…GROUP 1. นายภาษิต สุโพธิ์ ประธาน 2. นายนิคม พลอาษา รองประธาน 3. นายไพบูลย์ จันทรสัมฤทธิ์ กรรมการ 4. นางสาวปนัดดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google