งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WWW.BANGKOKGIS.COM T O GIS online.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WWW.BANGKOKGIS.COM T O GIS online."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 T O GIS online

2 GO…SIX…GROUP 1.นายภาษิต สุโพธิ์ ประธาน 2. นายนิคม พลอาษา รองประธาน
1.นายภาษิต สุโพธิ์ ประธาน 2. นายนิคม พลอาษา รองประธาน 3. นายไพบูลย์ จันทรสัมฤทธิ์ กรรมการ 4. นางสาวปนัดดา ใจจะนะ กรรมการ 5. นางสาววรนุช ตระกูลดี กรรมการ 6. นางสาวศันสนีย์ วีระปิต เลขานุการ

3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และ ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยน แปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ”

4 ขั้นตอนที่ 1 กำหนดปัญหา
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดปัญหา ถ้านักเรียนจะเดินทางไปศึกษาเกษตรทฤษฏีใหม่ ของโรงเรียนอิสลามลำไทร โดยเริ่มต้นจากสำนักงานเขตหนองจอก จะใช้ระยะทางและเวลาเท่าไร ในการเดินทาง (ความเร็วรถประมาณ 80 km/hr) พร้อมทั้งหาสถานที่สำคัญหรือสถานท่องเที่ยวของสำนักงานเขตหนองจอก ในรัศมี 1 Km. จากโรงเรียนอิสลาม ลำไทร

5 ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและสร้างฐานข้อมูล
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและสร้างฐานข้อมูล ผล 1. เลือกเขต คือ เขตหนองจอก 2. เลือกสำนักงานเขต คือ สำนักงานเขตหนองจอก ผล 3. เลือกโรงเรียน คือ โรงเรียนอิสลามลำไทร ผล 4. หาสถานที่สำคัญ หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากโรงเรียนอิสลามลำไทร ผล

6 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล 1. ค้นหาสำนักงานเขต 2. ค้นหาโรงเรียน, คำนวณหา ระยะทาง, หาเวลา ในการเดินทางทำการ Buffer หารัศมี 1 ก.ม. จาก โรงเรียนอิสลามลำไทร 3. หาสถานที่สำคัญ

7 ขั้นที่ 4 นำเสนอผลวิเคราะห์
ขั้นที่ 4 นำเสนอผลวิเคราะห์ เข้าสู่ WEB Site เพื่อค้นหา สำนักงานเขตหนองจอก

8 ขั้นที่ 4 นำเสนอผลวิเคราะห์
ขั้นที่ 4 นำเสนอผลวิเคราะห์ ผลจากการาสืบค้นเราจะได้สำนักงานเขตหนองจอก และหาโรงเรียนอิสลามลำไทร

9 ขั้นที่ 4 นำเสนอผลวิเคราะห์
ขั้นที่ 4 นำเสนอผลวิเคราะห์ แผนที่สำนักงานเขตหนองจอก

10 สำนักงานเขตหนองจอก

11 โรงเรียนอิสลามลำไทร

12 วัดระยะทางจากสำนักงานเขตหนองจอกไปยังโรงเรียนสุเหร่าลำไทร
รวมระยะทางได้ กิโลเมตร

13 วัดระยะทางจากสำนักงานเขตหนองจอกไปยังโรงเรียนสุเหร่าลำไทร
จากที่กำหนดใช้เวลาในการเดินทาง 80 กิโลเมตรต่อ 1 ชั่วโมง ผลลัพท์ รวมระยะทางได้ กิโลเมตร 3 นาที ประมาณ 60 X Anwer ประมาณ 3 นาทีครับ

14 4. หาสถานที่สำคัญ หรือ สถานที่ท่องเที่ยวในรัศมี 1 กิโลเมตร
จากโรงเรียนอิสลามลำไทร โดยใช้คำสั่ง BUFFER

15 4. หาสถานที่สำคัญ หรือ สถานที่ท่องเที่ยวในรัศมี 1 กิโลเมตร
จากโรงเรียนอิสลามลำไทร โดยใช้คำสั่ง BUFFER พบสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว 1. คอฟฟี่วิลเลจ 2. หมู่บ้านนคราลัย 3. หมู่บ้านร่มเย็น4 4. มัสยิสคอยรุสตั๊กกวา

16 กลุ่ม GO…Six จำกัดมหาชน
ขอได้รับคำขอบคุณจาก กลุ่ม GO…Six จำกัดมหาชน


ดาวน์โหลด ppt WWW.BANGKOKGIS.COM T O GIS online.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google