งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 4 คณะผู้จัดทำ 1. นายวชิร บุษราคัมวดี 2. นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณวงศ์ 3. นางสาวพเยาว์ มาลัยเลิศ 4. นางสาวเกษมสุข ศรีวะรมย์ 5. นายปรีชา พิลาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 4 คณะผู้จัดทำ 1. นายวชิร บุษราคัมวดี 2. นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณวงศ์ 3. นางสาวพเยาว์ มาลัยเลิศ 4. นางสาวเกษมสุข ศรีวะรมย์ 5. นายปรีชา พิลาสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 4 คณะผู้จัดทำ 1. นายวชิร บุษราคัมวดี 2. นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณวงศ์ 3. นางสาวพเยาว์ มาลัยเลิศ 4. นางสาวเกษมสุข ศรีวะรมย์ 5. นายปรีชา พิลาสุข

2 นางสาวสมนึก ได้ลงเรือจากท่าเดอะมอลล์ บางกะปิ เพื่อไปเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยขึ้นเรือที่ท่ารามคำแหง 29 เกิดอยากรู้ว่า การเดินทางมีระยะทางเท่าไร แล้วท่าเรือที่เรือ แล่นผ่านนั้นมีทั้งหมดกี่ท่า 1. ตรวจสอบว่าท่าเดอะมอลล์บางกะปิถึง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่าเรือที่อยู่ระหว่างทางที่ เรือแล่นผ่านว่ามีกี่ท่า และหาวัด / มัสยิด มีกี่แห่ง 2. ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการ โดยแสดงผล ภาพแผนที่และข้อมูลในแต่ ละขั้นตอน

3 ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลและสร้างฐานข้อมูล 1. เลือกท่าเดอะมอลล์บางกะปิ 2. เลือกมหาวิทยาลัยรามคำแหง

4 ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล 1. ค้นหาท่าเดอะมอลล์บางกะปิ 2. ค้นหามหาวิทยาลัยรามคำแหง 3. หาระยะทางจากท่าเดอะมอลล์บางกะปิถึงท่าม. รามคำแหง 29 4. หาท่าเรือที่เรือแล่นผ่าน 5. หาวัดและมัสยิดว่ามีกี่แห่ง

5 ค้นหาท่าเดอะ มอลล์บางกะปิ

6 ชื่อสถานที่ที่ พบ

7 ท่าเดอะมอลล์ บางกะปิ

8 ค้นหามหาวิทยาลัย รามคำแหง

9 ชื่อสถานที่ที่ พบ

10 มหาวิทยาลัย รามคำแหง

11 3. หาระยะทางจากท่าน้ำเดอะมอลล์บางกะปิ ถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง

12 การหาระยะทางที ละหน้าจอ

13 ระยะทางทั้งสิ้น = 3.02 + 1.73 = 4.75 กิโลเมตร

14 4. หาท่าน้ำ มัสยิด และวัดที่อยู่ ใกล้กับเส้นทางผ่าน จุดเริ่ม ต้น

15 จุดสิ้น สุด

16 ขั้นตอนที่ 4 นำเสนอผลวิเคราะห์ รายงานผลภาพแผนที่และข้อมูลที่ได้ดังนี้ 1. ท่าเรือที่เรือแล่นผ่าน มี 6 แห่ง ดังนี้ 1. ท่าเดอะมอลล์บางกะปิ 2. ท่าวัดกลาง 3. ท่ามหาดไทย 4. ท่า ม. รามคำแหง 5. ท่าวัดเทพลีลา 6. ท่า ม. รามคำแหง 29

17 2. ระยะทางจากท่าเดอะมอลล์บางกะปถึง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีระยะทาง ทั้งสิ้น 4.75 กิโลเมตร 3. วัดและมัสยิด มีดังนี้ 1. มัสยิดริดวานุ้ลอิสลาม 2. มัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม 3. วัดเทพลีลา 4. วัดพระยาไกรสีห์

18 เครื่องมือที่ใช้ คือ www.bangkokgis.com


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 4 คณะผู้จัดทำ 1. นายวชิร บุษราคัมวดี 2. นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณวงศ์ 3. นางสาวพเยาว์ มาลัยเลิศ 4. นางสาวเกษมสุข ศรีวะรมย์ 5. นายปรีชา พิลาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google