งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินพัฒนาการ ของเด็กก่อนวัยเรียนมิล เลอร์ (Miller Assessment for Preschoolers) บรรยายโดย ผศ. ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินพัฒนาการ ของเด็กก่อนวัยเรียนมิล เลอร์ (Miller Assessment for Preschoolers) บรรยายโดย ผศ. ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบบประเมินพัฒนาการ ของเด็กก่อนวัยเรียนมิล เลอร์ (Miller Assessment for Preschoolers) บรรยายโดย ผศ. ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์

3 วัตถุประสงค์ 1. อธิบายประโยชน์ของแบบ ประเมินพัฒนาการของเด็ก ก่อนวัยเรียนมิลเลอร์ 2. อธิบายขั้นตอนวิธีการ ประเมินด้วยแบบประเมิน พัฒนาการของเด็กก่อนวัย เรียนมิลเลอร์

4 วัตถุประสงค์ 3. สามารถแปลผลข้อมูลที่ได้ จากแบบประเมินพัฒนาการ ของเด็กก่อนวัยเรียนมิล เลอร์ 4. สามารถใช้แบบประเมิน พัฒนาการของเด็กก่อนวัย เรียนมิลเลอร์ ประเมิน ความสามารถของเด็กได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม

5 เนื้อหา 1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยว ประโยชน์และข้อจำกัดของ แบบประเมินพัฒนาการของ เด็กก่อนวัยเรียนมิลเลอร์ 2. วัสดุอุปกรณ์ 3. การแบ่งกลุ่มอายุเด็ก, วิธี ประเมิน

6 เนื้อหา 4. ห้องที่ใช้ทดสอบและการ จัดห้อง 5. การแปลผล 6. คุณสมบัติ (Psychometric Properties) ของแบบ ประเมินพัฒนาการของเด็ก ก่อนวัยเรียนมิลเลอร์

7 แบบประเมินพัฒนาการของเด็กก่อน วัยเรียนมิลเลอร์  เรียกสั้น ๆ ว่าแม็พ (MAP)  ใช้ประเมินเด็กตั้งแต่อายุ 2 ปี 9 เดือน ถึง 5 ปี 8 เดือน  แบบประเมินนี้ใช้ประเมิน ความสามารถของเด็ก 3 ด้านใหญ่ 1. Sensory and Motor Abilities 2. Cognitive Abilities 3. Combined Abilities

8 แบบประเมินพัฒนาการของเด็กก่อน วัยเรียนมิลเลอร์  ประกอบด้วยดัชนีวัดความสามารถ 5 ด้าน ดังนี้คือ 1. ความสามารถพื้นฐาน (Foundations) 2. สหสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหว (Coordination) 3. ความสามารถด้านภาษา (Verbal) 4. ความสามารถด้านที่ไม่ใช้ภาษา (Non-Verbal) 5. ความสามารถในการทำงานที่ ซับซ้อน (Complex tasks

9 ความสามารถ ดัชนี ความสามารถ จำนวนข้อคำถาม 1. Sensory and Motor Abilities 1.1 Foundations 101.2 Coordination 7 2. Cognitive Abilities 2.1 Verbal 42.2 Non-Verbal 5 3. Combined Abilities 3.1 Complex Tasks 4

10 แบบประเมินพัฒนาการของเด็กก่อน วัยเรียนมิลเลอร์   เวลาที่ใช้ในการประเมิน 25-35 นาที   ข้อมูลจากแบบทดสอบใช้เป็น ดัชนีบอกว่าเด็กมีพัฒนาการช้า อย่างรุนแรง ปานกลาง หรือ เพียงเล็กน้อย   แบบทดสอบนี้ให้ค่า Norm ซึ่ง เป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างของ เด็กก่อนวัยเรียนจำนวน 1,200 คน ของประเทศสหรัฐอเมริกา

11 ข้อทดสอบ 27 ข้อ 1. เกมส์สร้างตึก (Tower : The Big Building Game) 2. เกมส์เก็บของ (Sequencing : The Put Away Game) 3. เกมส์ต่อบล็อค (Block Designs : The Make-a-Building Game) 4. เกมส์แตะบล็อก (Block Tapping : The Watching Game) 5. เกมส์คลำของ (Stereognosis : The Feely Game)

12 6. เกมส์นิ้วไหนเอ่ย (Finger localization : The Finger Game) 7. เกมส์จดจำสิ่งของ (Object Memory : The Remembering Game) 8. เกมส์ต่อภาพ (Puzzles : The Make-a-Picture Game) 9. เกมส์ค้นหา (Figure-Ground : The Hide and Seek Game) 10. เกมส์วาดรูปคน (The Draw-a- Person Game) ข้อทดสอบ 27 ข้อ

13 ข้อทดสอบ 27 ข้อ ข้อทดสอบ 27 ข้อ 11. เกมส์วาดรูปกรง (Motor Accuracy : The Draw-a-Cage Game) 12. เกมส์กระต่ายกระโดด (Vertical Writing : The Bunny Hop Game) 13. เกมส์คุณนิ้วชี้ (Hand-to-Nose : The Mr.Thumbuddy Game) 14. เกมส์ยืนปิดตา (Romberg : The Statue Game) 15. เกมส์ย่ำเท้า (Stepping : The Marching Game)

14 ข้อทดสอบ 27 ข้อ 16. เกมส์เดินตาม (Walks Line : The Walking Game) 17. เกมส์ทำลูกบอล (Supine Flexion : The Make-a-Ball Game) 18. เกมส์ลุกขึ้นยืน (Kneel-Stand : The Stand Up Game) 19. เกมส์เลียนแบบท่าทาง (Imitation of Postures : The Simon Says Game) 20. เกมส์สนุกกับลิ้น (Tongue Movements : The Funny Tongue Game)

15 ข้อทดสอบ 27 ข้อ 21. เกมส์ย่ำเท้าสลับข้าง (Rapid Alternating Movements : The Stamp Game) 22. เกมส์หาทางออก (Maze :The Find Your Way Game) 23. เกมส์ถาม - ตอบ (General Information :The Questions Game) 24. เกมส์ทำตามคำสั่ง (Follow Directions: The Do It Game) 25. เกมส์คำซ้ำ (Articulation :The Word Game)

16 ข้อทดสอบ 27 ข้อ 26. เกมส์พูดตาม (Sentence Repetition : The Repeat Me Game) 27. เกมส์ตัวเลข (Digit Repetition : The Number Game)

17 อุปกรณ์  ดูในหนังสือ  แบบฟอร์ม item score sheetitem score sheet cue sheetcue sheet drawing bookletdrawing booklet record bookletsrecord booklets

18 กลุ่ม I ช่วงอายุ 2-9 ถึง 3-2 ปี,,II,,3-3 ถึง 3-8 ปี,,III,,3-9 ถึง 4-2 ปี,,IV,,4-3 ถึง 4-8 ปี,,V,,4-9 ถึง 5-2 ปี,,VI,,5-3 ถึง 5-8 ปี การแบ่งกลุ่มเด็กตามอายุ คำนวณว่าเด็กที่ประเมินอยู่ในกลุ่มอายุ ใด ใน 6 กลุ่มดังนี้

19 ข้อสงสัย ข้อข้องใจ เชิญ …. ถาม ได้ …………….


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินพัฒนาการ ของเด็กก่อนวัยเรียนมิล เลอร์ (Miller Assessment for Preschoolers) บรรยายโดย ผศ. ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google