งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบประเมินพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนมิลเลอร์ (Miller Assessment for Preschoolers)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบประเมินพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนมิลเลอร์ (Miller Assessment for Preschoolers)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบบประเมินพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนมิลเลอร์ (Miller Assessment for Preschoolers)
บรรยายโดย ผศ. ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์

3 วัตถุประสงค์ 1. อธิบายประโยชน์ของแบบประเมินพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนมิลเลอร์ 2. อธิบายขั้นตอนวิธีการประเมินด้วยแบบประเมินพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนมิลเลอร์

4 วัตถุประสงค์ 3. สามารถแปลผลข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนมิลเลอร์ 4. สามารถใช้แบบประเมินพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนมิลเลอร์ ประเมินความสามารถของเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

5 เนื้อหา 1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยว ประโยชน์และข้อจำกัดของ แบบประเมินพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนมิลเลอร์ 2. วัสดุอุปกรณ์ 3. การแบ่งกลุ่มอายุเด็ก, วิธีประเมิน

6 เนื้อหา 4. ห้องที่ใช้ทดสอบและการจัดห้อง 5. การแปลผล 6. คุณสมบัติ (Psychometric Properties) ของแบบประเมินพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนมิลเลอร์

7 แบบประเมินพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนมิลเลอร์
เรียกสั้น ๆ ว่าแม็พ (MAP) ใช้ประเมินเด็กตั้งแต่อายุ 2 ปี 9 เดือน ถึง 5 ปี 8 เดือน แบบประเมินนี้ใช้ประเมินความสามารถของเด็ก 3 ด้านใหญ่ 1. Sensory and Motor Abilities 2. Cognitive Abilities 3. Combined Abilities

8 แบบประเมินพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนมิลเลอร์
ประกอบด้วยดัชนีวัดความสามารถ 5 ด้าน ดังนี้คือ 1. ความสามารถพื้นฐาน (Foundations) 2. สหสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหว (Coordination) 3. ความสามารถด้านภาษา (Verbal) 4. ความสามารถด้านที่ไม่ใช้ภาษา (Non-Verbal) 5. ความสามารถในการทำงานที่ซับซ้อน (Complex tasks

9 ความสามารถ ดัชนีความสามารถ จำนวนข้อคำถาม
ความสามารถ ดัชนีความสามารถ จำนวนข้อคำถาม 1. Sensory and Motor Abilities 1.1 Foundations Coordination 7 2. Cognitive Abilities 2.1 Verbal Non-Verbal 5 3. Combined Abilities 3.1 Complex Tasks 4

10 แบบประเมินพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนมิลเลอร์
เวลาที่ใช้ในการประเมิน นาที ข้อมูลจากแบบทดสอบใช้เป็นดัชนีบอกว่าเด็กมีพัฒนาการช้าอย่างรุนแรง ปานกลาง หรือเพียงเล็กน้อย แบบทดสอบนี้ให้ค่า Norm ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างของเด็กก่อนวัยเรียนจำนวน 1,200 คน ของประเทศสหรัฐอเมริกา

11 ข้อทดสอบ 27 ข้อ 1. เกมส์สร้างตึก (Tower : The Big Building Game)
ข้อทดสอบ 27 ข้อ 1. เกมส์สร้างตึก (Tower : The Big Building Game) 2. เกมส์เก็บของ (Sequencing : The Put Away Game) 3. เกมส์ต่อบล็อค (Block Designs : The Make-a-Building Game) 4. เกมส์แตะบล็อก (Block Tapping : The Watching Game) 5. เกมส์คลำของ (Stereognosis : The Feely Game)

12 ข้อทดสอบ 27 ข้อ 6. เกมส์นิ้วไหนเอ่ย (Finger localization : The Finger Game) 7. เกมส์จดจำสิ่งของ (Object Memory : The Remembering Game) 8. เกมส์ต่อภาพ (Puzzles : The Make-a-Picture Game) 9. เกมส์ค้นหา (Figure-Ground : The Hide and Seek Game) 10. เกมส์วาดรูปคน (The Draw-a-Person Game)

13 ข้อทดสอบ 27 ข้อ 11. เกมส์วาดรูปกรง (Motor Accuracy : The Draw-a-Cage Game) 12. เกมส์กระต่ายกระโดด (Vertical Writing : The Bunny Hop Game) 13. เกมส์คุณนิ้วชี้ (Hand-to-Nose : The Mr.Thumbuddy Game) 14. เกมส์ยืนปิดตา (Romberg : The Statue Game) 15. เกมส์ย่ำเท้า (Stepping : The Marching Game)

14 ข้อทดสอบ 27 ข้อ 16. เกมส์เดินตาม (Walks Line : The Walking Game)
ข้อทดสอบ 27 ข้อ 16. เกมส์เดินตาม (Walks Line : The Walking Game) 17. เกมส์ทำลูกบอล (Supine Flexion : The Make-a-Ball Game) 18. เกมส์ลุกขึ้นยืน (Kneel-Stand : The Stand Up Game) 19. เกมส์เลียนแบบท่าทาง (Imitation of Postures : The Simon Says Game) 20. เกมส์สนุกกับลิ้น (Tongue Movements : The Funny Tongue Game)

15 ข้อทดสอบ 27 ข้อ 21. เกมส์ย่ำเท้าสลับข้าง (Rapid Alternating Movements : The Stamp Game) 22. เกมส์หาทางออก (Maze :The Find Your Way Game) 23. เกมส์ถาม-ตอบ(General Information :The Questions Game) 24. เกมส์ทำตามคำสั่ง (Follow Directions: The Do It Game) 25. เกมส์คำซ้ำ (Articulation :The Word Game)

16 ข้อทดสอบ 27 ข้อ 26. เกมส์พูดตาม (Sentence Repetition : The Repeat Me Game) 27. เกมส์ตัวเลข (Digit Repetition : The Number Game)

17 อุปกรณ์ ดูในหนังสือ แบบฟอร์ม item score sheet cue sheet drawing booklet record booklets

18 การแบ่งกลุ่มเด็กตามอายุ
คำนวณว่าเด็กที่ประเมินอยู่ในกลุ่มอายุใด ใน 6 กลุ่มดังนี้ กลุ่ม I ช่วงอายุ 2-9 ถึง ปี ,, II ,, 3-3 ถึง 3-8 ปี ,, III ,, 3-9 ถึง 4-2 ปี ,, IV ,, 4-3 ถึง 4-8 ปี ,, V ,, 4-9 ถึง 5-2 ปี ,, VI ,, 5-3 ถึง 5-8 ปี

19 ข้อสงสัย ข้อข้องใจ เชิญ….ถามได้…………….
ข้อข้องใจ เชิญ….ถามได้…………….


ดาวน์โหลด ppt แบบประเมินพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนมิลเลอร์ (Miller Assessment for Preschoolers)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google