งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพศศึกษาในบ้านเมืองอื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพศศึกษาในบ้านเมืองอื่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพศศึกษาในบ้านเมืองอื่น
จินตนา ศรีวงษา UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

2 Map Europe

3 Date Commenter Website Your email will not be published or shared.
Leave a Comment Comments for Age when first received sex education  No comments Date Commenter Website Comment                                             Blog       0 Comments First Name * Last Name *   Your will not be published or shared. Website Comment * * denotes required field

4 Nether lands Sweden UK Germany France ร้อยละของประชากรอายุ ปี 6 6.2 6.5 5.6 ร้อยละของประชากรอายุ ปี 5.8 6.3 5.9 ร้อยละของประชากรในชนบท 10 17 12 24 อายุที่ต้องการความยินยอมจากผู้ปกครอง 15 16 14 บริการคุมกำเนิดสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 16 ทำแท้งถูกกฏหมาย ตามความต้องการ X ทำแท้งถูกกฏหมาย ตามเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม ** กระทรวงที่เกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว x ***Except Northern Ireland

5 SF SRE SE  x 1993 1955 NA 1968 1998 12.1 11.3 13.1 ** ครูมอบหมาย
Nether lands Sweden UK Germany France Term ที่ใช้เรียกเพศศึกษา SF SRE SE ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องเพศศึกษา x ปีที่เริ่มมีข้อบังคับ 1993 1955 NA 1968 1998 อายุที่เริ่มได้เรียนเพศศึกษา 12.1 11.3 13.1 มาตรฐานขั้นต่ำของเพศศึกษา ** ใครทำหน้าที่สอนเพศศึกษา ครูมอบหมาย ครูทั่วไป ครูมอบ หมาย/จนท การมีส่วนร่วมของ NGOs SF= Sexual Forming SRE = Sex/sexuality Relationship Education SE = Sex/sexuality Education ** not in Northern Ireland

6 Nether lands Sweden UK Germany France อายุเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 16.4 16.7 16.2 17.1 อัตราการเกิดจากแม่อายุ 15-19:1,000 7.1 6.1 27.8 11.7 11.0 อัตราการทำแท้งที่ถูกกม. ในอายุ 15-19:1,000 8.8 24.4 22.5 7.0 14.2 อัตราการติดเชื้อ เอช ไอ วี:1,000,000 207.6 43.0 117.3 22.1 NA ร้อยละของผู้ที่อายุ 15 ปีที่ใช้การคุมกำเนิดในการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ครั้งสุดท้าย ผู้หญิง/ผู้ชาย 97.0/92.4 90.5/ 92.2 87.5/ 80.4 94.9/ 87.7 92.5/ 92.1 NA: No data available

7 Love, marriage, partnership Sexual orientation Abortion
รายวิชาสอน Nether lands Sweden UK Germany France Biological knowledge & body awareness Sex Pregnancy & birth Contraception STI/HIV/AIDS Love, marriage, partnership Sexual orientation Abortion Sexual violence X Domestic violence Sweden has sexual harassment, homophobia France has Sexism UK teach partly of Love, marriage, partnership

8 หน่วยงานที่ทำงานร่วมกับโรงเรียน
สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาทั่วไป หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาด้าน เอช ไอ วี เอดส์ หน่วยบริการด้านสังคมอื่น ๆ บริการสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับเยาวชน

9 NERTHERLANDS Dutch & Nederlanders Holland Amsterdam English/Dutch
20% of migrant

10 Map - Netherland

11 เนเธอร์แลนด์ ประชากร 16 ล้าน (2003) อายุขัยเฉลี่ย 78.8
อัตราชุกของ เอช ไอ วี อายุ : 0.2 ประชากรอายุต่ำกว่า 15 คิดเป็นร้อยละ 18.3 จำนวนปีที่อยู่ในการศึกษาเฉลี่ย 16 ปี ร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ หญิง/ชาย 97/92

12 กระทรวงต่าง ๆ ทำหน้าที่สนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
MOE, Culture & Science – set standard, parents & pupils’ voices, subjects, teaching hours Ministry of Health, Welfare and Sports วางแผนและประสานการสนับสนุนด้านงบประมาณ Ministry of Justice – ความเท่าเทียมการจ้างงาน ศักยภาพของผู้หญิง Ministry of Social Affairs and Employment, Directorate Gender Equality ZonMw (Netherlands Organization for Health Research and Development) budget 1,000,000 Euro – คุณภาพของบริการ วิจัย สนับสนุนการพัฒนาแผนนงานโครงการในเรื่องสุขภาพทางเพศของ

13 ระบบการศึกษาของเนเธอร์แลนด์
โดยกม. เริ่มเรียนเมื่ออายุ 5 ปี ฟรีทั้งประถมและมัธยม ประถมศึกษา 8 ปี นักเรียนประมาณ 21 – 23 คนต่อชั้นเรียน มัธยมศึกษา แบ่งเป็น 3 โปรแกรม: Pre vocational secondary education 4 yrs. Senior general secondary education 5 yrs Pre-university education 6 yrs. 2-3 ปีแรกเรียนรวมกัน

14 ลักษณะที่น่าสนใจ Freedom to found school, teaching organisation, principles 33 % of public primary school ทุก 6 ตร.กม. 29 % of public secondary school in 21 km2 Tackling dropout system School books free Salary range 2,000 – 5,000 Euro

15 การตั้งครรภ์และการคลอด
หัวข้อที่สอน รร รพ. คำปรึก ษาทั่วไป คำปรึกษา เรื่องเอดส์ สังคมสงเคราะห์ หน่วยงานเยาวชน เพศสรีระ เพศ การตั้งครรภ์และการคลอด การคุมกำเนิด เอช ไอ วี เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สัมพันธภาพ ความรัก ชีวิตคู่ เพศสภาวะ แท้ง ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว Social services, Youth Health and Welfare services

16 บริหารจัดการกันอย่างไร
ไม่มีหลักสูตรเพศศึกษากลาง โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจ การดำเนินงานเอง จากการประเมินพบว่าเด็กส่วนใหญ่ได้รับความรู้จากโรงเรียน ผู้ปกครองเป็นแหล่งให้ความรู้ทางเพศศึกษา

17 ยุทธศาสตร์ในการจัดกระบวนเพศศึกษา
การสื่อสาร แบบตัวต่อตัว อินเตอร์เนตและการให้คำปรึกษาออนไลน์ สายด่วน การเรียนการสอนในโรงเรียน ผ่านชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อนช่วยเพิอน การรณรงค์ การอบรมให้กับผู้เชี่ยวชาญ

18 มุ่งเน้นการส่งเสริม ทักษะชีวิต knowledge, attitudes, intentions, interactive, communication & responsibility ความเสมอภาคและเท่าเทียม บทบาทชาย หญิง เพศสภาวะ เชื้อชาติ อายุ สร้างเสริมการยอมรับทางเพศ และความหลากหลายทางเพศ ใหความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และกลุ่มต่าง ๆ ส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาทักษะ คิดและตัดสินใจได้ว่าจะมีหรือละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ด้วยตัวของเขาเอง สร้างค่านิยม สิทธิส่วนบุคคล กล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจและรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้น ทักษะการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การใช้วิธีการคุมกำเนิดที่ถูกวิธี การต่อรองกับคู่ การรับผิดชอบ

19 มีโปรแกรมเพศศึกษาสำหรับผู้ปกครอง
NIZW: Dealing with teenagers The Long live love sex education programme เพศศึกษาสำหรับคุณแม่ชาวตุรกีและโมรอคโค มีโครงการดี ๆ รวบรวมไว้เป็นคลังข้อมูลให้กับคนทำงาน NIZW: The Netherlands Institute for Care and Welfare

20 มีโปรแกรมที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของประชากร
เว็บไซต์สำหรับเยาวชนเชื้อชาติ โมรอคโค ตุรกี ฮินดู Girls’ Talk เน้นการให้คำปรึกษาเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนหญิง โดยเฉพาะกลุ่มชายขอบ หัวข้อที่เน้นได้แก่ ความรัก ค่านิยมเรื่องเพศ สถานการณ์ล่อแหลม การเลือกคู่ การพูดเรื่องเพศกับผู้ชายและกลุ่มเพื่อน การต่อรองในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและมีความสุข ขอบเขตและความต้องการทางเพศ ความสุขและการสร้างค่าให้กับตนเอง Girls’ choice เกมส์ที่ใช้สอน เด็กหญิงอายุ ในการป้องกันการตั้งครรภ์และกล้าที่จะบอกปฏิเสธ เด็กพิการและเด็กที่มาจากประเทศอื่น

21 ประเด็นท้าทาย การเข้าถึงเยาวชนที่ย้ายถิ่นมาจากประเทศอื่น ที่มีความต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อ โครงการต่างๆ ได้ออกแบไว้สำหรับคนชั้นกลาง เพศศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

22 SEX EDUCATION IN SWEDEN

23 ข้อมูลทั่วไป ประชากร 9 ล้าน
อัตราความชุกของเอช ไอ วี ของผู้ที่อายุ ปี ร้อยละ 0.2 One of the world's highest life expectancies and one of the lowest birth rates. About one-fifth of Sweden's population are immigrants or have at least one foreign-born parent Swedish/English Extensive child-care system that guarantees a place for all young children from 2-6 years old in a public day-care facility.

24 From ages 7-16, children attend compulsory comprehensive school
From ages 7-16, children attend compulsory comprehensive school. After completing the ninth grade, 90% attend upper secondary school for either academic or technical education. Childcare and maternity and paternity leave, a ceiling on health care costs, old-age pensions, and sick leave among other benefits. Parents are entitled to a total of 12 months' paid leave between birth and the child's eighth birthday, with one of those months reserved specifically for the father. A ceiling on health care costs makes it easier for Swedish workers to take time off for medical reasons

25 ระบบการศึกษาของสวีเดน
Kindergarten ก่อนวัยเรียน เริ่มเมื่ออายุ 6 ปี ประถมศึกษา 7-12 ปี Primary School (Lower) Primary School (Upper) ปี การศึกษา 9 ปี ภาคบังคับ Secondary School (Preparatory) มัธยมศึกษา 3 ปี อายุ 16-19 แบ่งเป็น preparatory and vocational programmes มหาวิทยาลัย

26 ลักษณะเด่นของสังคมสวีเดน
อิสระเสรี ทางเพศ ประเด็นที่เกี่ยวกับสังคมเป็นความรับผิดชอบของรัฐ ไม่มีประเด็นทางศาสนามาเกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลกับโรงเรียน รัฐบาลสนับสนุน การวางแผนครอบครัวและเพศศึกษาอย่างเต็มที่ สังคมเห็นตรงกันว่าเยาวชนจะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอในเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ทัศนคติเชิงบวกกับกลุ่มเยาวชนหลากหลายทางเพศ ชายรักชาย หญิงรักหญิง

27 ลักษณะของกลุ่มวัยรุ่นในสวีเดน
เยาวชนอายุ จำนวน 800,000 อาศัยอยู่ในสวีเดน ร้อยละ 10 มีพ่อแม่ (ทั้งสองหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) มาจากถิ่นอื่น อีกร้อยละ 10 เกิดที่อื่นแล้วมาโตที่นี่ ประมาณร้อยละ 5 ถือสัญชาติของประเทศที่เกิด ส่วนใหญ่ได้แก่ ฟินแลนด์ อิรัก ตุรกี อดีตยูโกสลาเวีย และ โซมาเลีย ร้อยละ 95 เรียนต่อระดับมัธยมปลาย ที่ไม่ได้เรียนต่อจะเป็นเด็กที่อพยพมาจากที่อื่น

28 ประวัติความเป็นมาของเพศศึกษาในสวีเดน
ปลาย คศ. 1800s – ต้นปี1900s กลุ่มแพทย์ สหภาพแรงงาน ได้เรียกร้องให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุมกำเนิด การรักเพศเดียวกัน และการทำแท้ง และเพศศึกษา ปี 1942 เพศศึกษาตามความสมัครใจ ปี มีการออกอากาศ บทเรียนเรื่องเพศศึกษา ปี 1955 เป็นชาติแรกของยุโรปที่มีการศึกษาภาคบังคับเรื่องเพศศึกษาในทุกโรงเรียน ผู้ปกครองไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาบุตรหลานของตนออกจากชั้นเรียนนี้ได้

29 การบังคับใช้ มีมาตรฐานที่ว่าด้วยเรื่องเพศศึกษากำหนดไว้ในหลักสูตร การเรียน การสอน เน้นส่วนที่โรงเรียนต้องสอน กระทรวงศึกษาธิการ (Swedish National Agency for Education) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบออกนโยบายและคู่มือ

30 บริหารจัดการกันอย่างไร
Sex and Relationship Education อายุที่เริ่มมีความแตกต่างแต่ต้องไม่เกิน ผนวกเข้าไปในประเด็น การรังเกียจทางเชื้อชาติ แอลกอฮอล์ บุหรี่และความเสมอภาคทางเพศ อาจารย์ใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมด ครูผู้สอนทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการผนวกเข้าในบทเรียน วิธีการสอน การจัดบทเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

31 เน้นเพศสรีระ ความเท่าเทียมทางเพศ และการบริหารจัดการสัมพันธภาพรูปแบต่าง ๆ
เด็กก่อนวัยเรียน เน้นที่การถาม ตอบ เกี่ยวกับเรื่องเพศที่เปิดเผย และให้ข้อมูลที่เป็นความจริง (open & honest) ต้องให้ก่อนที่เด็กจะเข้าสู่วัยรุ่นและก่อนการมีเพศสัมพันธ์ เด็กอยู่ในวัยเรียน ปี โรงเรียนส่วนใหญ่จะเน้นในชั้นปี 3 (9 ปี), 5 (11 ปี), 6 (12) ปี, 8 (14 ปี),9 (15 ปี)

32 การตั้งครรภ์และการคลอด การคุมกำเนิด เอช ไอ วี เอดส์
หัวข้อที่สอน รร รพ. คำปรึกษา เรื่องเอดส์ RFSU local RFSL local เพศสรีระ เพศ การตั้งครรภ์และการคลอด การคุมกำเนิด เอช ไอ วี เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สัมพันธภาพ ความรัก ชีวิตคู่ เพศสภาวะ แท้ง ความรุนแรงทางเพศ บทบาททางเพศ การคุกคามทางเพศ/homophobia RFSU = Swedish Association of Sexuality Education RFSL = Swedish Association for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights

33 บทบาทของครอบครัวและผู้ปกครอง
เพศศึกษาอยู่ในสังคมมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี ผู้ปกครอง ปู่ ย่า ตา ยาย มีความรู้ ที่จะถ่ายทอดให้กับบุตรหลานได้ ตอบข้อซักถามเรื่องเพศกับบุตรหลานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา เยาวชนและวัยรุ่นเลือกที่จะคุยกับแม่มากกว่าพ่อ ชอบที่จะหาความรู้จากสถานศึกษามากกว่าผู้ปกครอง

34 ช่องทางในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา
การสื่อสารตัวต่อตัว สื่อสิ่งพิมพ์ – The Friend magazine แยกกลุ่มอายุ และ 13-19 Internet information/online Counseling เพศศึกษาในโรงเรียน การอบรม วิทยุ โทรทัศน์ แคมเปญ สายด่วน กิจกรรมในชุมชน Peer education is rarely used, life skill is implemented in school sex education – group discussion and participatory methods are used

35 มีโปรแกรมสำหรับกลุ่มประชากรต่างๆ
คนพิการ LGBT – มีสื่อการสอนและเป็นต้นแบบให้กับหลาย ๆ ประเทศด้วย หนังสือหรือสื่อหาได้ง่าย เช่น ความรัก การคุมกำเนิด รักเพศเดียวกัน นำเสนอเป็นเรื่องราว ตัวบุคคลหรือเป็นคู่ มีคู่มือสำหรับผู้สอนที่หลากหลาย มีการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ให้กับครู มีหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลเรื่องคุณภาพการสอนเพศศึกษา – RFSU and the Swedish National Agency for School Improvement

36 มีการจัด rate ของภาพยนตร์/สื่อ
1) ดูได้ทุกคน 2) 7 สำหรับเด็กที่อายุ 7 ขวบขึ้นไป 3) 11 สำหรับเด็กที่อายุ 7 ขวบขึ้นไป 4) 15 สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็กที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ได้ถ้ามีผู้ปกครองที่อายุ เกิน 18 ปี อยู่ดูแลด้วย อนุญาตเพื่อการศึกษา เช่น ครูใช้เพื่อสื่อการสอน ข้อบังคับเรื่องอายุไม่รวมถึงการฉายที่บ้าน งานรื่นเริงส่วนตัว งานเลี้ยงขององค์กร สมาชิกองค์กร หนังโป๊ที่เกี่ยวกับเด็กจะผิดกฎหมาย ใช้สื่อหนังโป๊ในการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt เพศศึกษาในบ้านเมืองอื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google