งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การภาษีอากร และการรักษา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การภาษีอากร และการรักษา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การภาษีอากร และการรักษา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

2 เหตุผลในการดำเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจของภาครัฐบาล  การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ เศรษฐกิจ  การลดความไม่เท่าเทียมกันทาง เศรษฐกิจ  ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การดำเนินนโยบายการค้าระหว่าง ประเทศ

3 ความหมายของภาษี ( Tax )  สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎรและ นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม ส่วนรวม โดยมิได้มีสิ่งตอบแทน โดยตรงแก่ผู้เสียภาษี

4 ประเภทของภาษีอากร  ภาษีทางตรง ( Direct tax ) คือ ผู้ เสียภาษีและไม่สามารถผลักภาระภาษี และไม่สามารถผลักภาระภาษีไปให้ บุคคลอื่นได้  ภาษีทางอ้อม ( Indirect tax ) ผู้เสีย ภาษีสามารถผลักภาระภาษีไปให้ผู้อื่น ได้

5 ประเภทของอัตราภาษี  อัตราภาษีก้าวหน้า ( Progressive tax ) อัตราภาษีที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อฐานภาษี รายได้ของผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น  อัตราภาษีแบบสัดส่วน ( Proportional tax ) คือ อัตราภาษี คงที่เมื่อรายได้ของผู้เสียภาษี เปลี่ยนแปลงไป  อัตราภาษีถดถอย ( Regressive tax ) คือ อัตราภาษีที่ผู้เสียภาษีเสียในอัตรา ที่ลดลงเมื่อรายได้ของผู้เสียภาษี เพิ่มขึ้น

6 รายได้ของรัฐบาล 1. รายได้จากภาษี 1.1. ภาษีจากฐานรายได้ 1.2. ภาษีจากรากฐานการบริโภค 2. รายได้ที่มิใช่ภาษี 2.1. การประกอบธุรกิจของรัฐบาล 2.2. การบริหารงาน 2.3. การขอรับความช่วยเหลือจาก ต่างประเทศ 2.4. การกู้ยืม

7 การกู้ยืมของรัฐบาล เพื่อ นำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ในกรณีที่ รัฐบาลมีการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีสูงกว่ารายได้ของ ภาครัฐบาล หนี้สาธารณะ ( Public debt )

8 ประเภทของหนี้สาธารณะ 1. หนี้ในประเทศภาครัฐบาล หมายถึง ยอดหนี้คงค้างของรัฐบาลและ รัฐวิสาหกิจ ที่กู้ยืมภายในประเทศ 1.1. หนี้ระยะสั้น 1.2. ระยะปานกลาง 1.3. ระยะยาว 2. หนี้ต่างประเทศ หมายถึง ยอดคง ค้างหนี้สินผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระคืน ให้กับผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ

9 รายจ่ายของรัฐบาล ( Public Expenditure ) คือ การใช้จ่ายของรัฐบาลในรูป งบประมาณแผ่นดินประจำปี ที่รัฐบาล แถลงต่อรัฐสภา เพื่อให้เศรษฐกิจมี การเจริญเติบโต การกระจายรายได้ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ เศรษฐกิจ

10 แนวทางในการใช้จ่าย งบประมาณของรัฐบาล  การใช้จ่ายเพื่อรักษา ระดับการ บริหารงานของรัฐบาล  การใช้จ่าย เพื่อผลประโยชน์ ทาง เศรษฐกิจส่วนรวม  รายจ่าย เพื่อช่วยเหลือต่างประเทศ

11 เงินเฟ้อ ( Inflation ) คือ ภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการ เฉลี่ย โดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

12 เงินฝืด ( Deflation ) คือ การลดลงของระดับราคาสินค้า และบริการในระบบเศรษฐกิจ

13 ดัชนีที่ใช้ประมาณเงินเฟ้อ  ดัชนีราคาผู้บริโภค ( Consumer Price Index : CPI ) หรือ ดัชนีค่า ครองชีพ คือ ดัชนีวัดการเพิ่มขึ้นของ ราคาสินค้าและบริการที่มีการซื้อขาย กันโดย ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ  ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ ( GDP deflator ) คือ ดัชนีที่ แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับราคา สินค้าและบริการ โดยเฉลี่ยทั้งหมดใน ระบบเศรษฐกิจ  ดัชนีราคาผู้ผลิต ( Product Price Index : PPI ) คือ ดัชนีที่แสดงการ เพิ่มขึ้นราคาสินค้าและบริการที่มี ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้า

14 สาเหตุการเกิดเงินเฟ้อ  เงินเฟ้อจากแรงดึงอุปสงค์ ( Demand Pull Inflation ) การเพิ่มขึ้นของราคา สินค้า โดยทั่วไปอันเนื่องจากการ เพิ่มขึ้นของการใช้จ่าย  เงินเฟ้อจากแรงผลักของต้นทุน ( Cost Push Inflation ) การเพิ่มขึ้น ของราคาสินค้าโยทั่วๆ ไป เนื่องจาก การเพิ่มของต้นทุนการผลิต  ผลด้านจิตวิทยา เช่น สินค้าขาด แคลน

15 ผลกระทบของเงินเฟ้อ  บุคคลที่ได้รับประโยชน์ คือ ผู้ผลิต พ่อค้า และลูกหนี้  บุคคลที่เสียประโยชน์ คือ ผู้มีรายได้ ประจำ ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้

16 นโยบายการคลัง ( Fiscal Policy ) คือ เครื่องมือการใช้จ่ายและภาษีของ รัฐบาล เพื่อให้มีผลกระทบโดยตรงต่อ ผลผลิตของประเทศ การจ้างงานและ ระดับราคาในประเทศ

17 ประเภทของนโยบายการ คลัง  งบประมาณแบบเกินดุล ( Surplus Budget ) หรือ นโยบายการคลังแบบ หดตัว คือ การจัดทำงบประมาณ รายได้สูงกว่ารายจ่าย  งบประมาณขาดดุล ( Deficit Budget ) หรือ นโยบายแบบขยายตัว คือ การ จัดทำงบประมาณรายได้น้อยกว่า รายจ่าย  งบประมาณแบบสมดุล ( Balance Budget ) คือ การจัดทำงบประมาณ รายได้เท่ากับรายจ่าย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การภาษีอากร และการรักษา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google