งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน
ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน

2 มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคตในการตัดสินใจลงทุน
การลงทุนและผลตอบแทนการลงทุนจะเกิดขึ้น ในเวลาหลายปี ปัญหาการวิเคราะห์จึงไม่สามารถ บวกต้นทุน และผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในปีที่แตกต่าง กันเข้าด้วยกันได้

3 เนื่องจากมูลค่าเงินของการลงทุนและ ผลตอบแทนในปัจจุบันที่เรียกว่า “ มูลค่าปัจจุบัน ( Present Value : PV ) ” ย่อมมากกว่ามูลค่าเงินที่จะ ได้รับในอนาคตที่เรียกว่า มูลค่าอนาคต ( Future Value : FV )

4 มูลค่าปัจจุบัน ( PV ) = มูลค่าอนาคต ( FV )
1 = i มูลค่าอนาคตเงินจำนวน 1 บาท จะมีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าเงินที่จะได้รับใน t ปีอนาคต จะเท่ากับ 1 ( 1 + i ) 1 ( 1 + i )t

5 มูลค่าปัจจุบัน = ? มูลค่าอนาคต = 100 0 5 i ( ทบต้น ) = 5%

6 การปรับมูลค่าผลตอบแทนในอนาคตมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน
P = At ( 1 + i )t เมื่อ At = มูลค่าผลตอบแทนรวม เมื่อสิ้นปี t จากปัจจุบัน P = มูลค่าผลตอบแทนในปัจจุบัน i = อัตราดอกเบี้ย t = ระยะเวลาของปี

7 ต้นทุน ( Cost ) หมายถึง มูลค่าของปัจจัยนำที่นำมาใช้ใน โครงการ เพื่อให้เกิดผลผลิต หรือความสูญเสีย ทั้งหมดที่เกิดจากการมีโครงการ

8 1. ต้นทุนทางตรง ( Direct Cost )
1.1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน ( Investment Cost ) ได้แก่ มูลค่าปัจจัยนำเข้าเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ

9 1.2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน ( Operating Cost ) ได้แก่ มูลค่าปัจจัยนำเข้า เพื่อการดำเนินงาน เช่น ค่าแรง วัตถุดิบ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น

10 2. ต้นทุนทางอ้อม ( Indirect Cost )
คือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการหรือ ผลกระทบภายนอกโครงการที่เกิดขึ้นกับบุคคล กลุ่ม บุคคล และสังคม เช่น ค่าใช้จ่ายดำเนินการบำบัดน้ำเสีย อากาศเป็นพิษ เป็นต้น

11 ผลตอบแทน ( Benefit ) หมายถึง ผลผลิตทั้งหมดของโครงการหรือ ผลประโยชน์ที่ได้จากการเกิดโครงการ ได้แก่ 1. ผลตอบแทนขั้นต้น ( Primary Benefit ) ได้แก่ มูลค่าของสินค้าและบริการที่ผลิตได้จากโครงการ เช่น ถนน เขื่อน ผลไม้ ข้าว เป็นต้น

12 2. ผลตอบแทนขั้นรอง ( Secondary Benefit ) คือ ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นภายนอกโครงการ เช่น การมี งานทำ เกิดแหล่งท่องเที่ยว

13 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit – Coat Ratio หรือ B/C Ratio)
คือ อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแส ผลตอบแทนรวมกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสต้นทุนรวม เกณฑ์ ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกโครงการ คือ B/C > 1 ถือว่า ผลตอบแทนที่ได้จากโครงการจะมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป แต่ถ้า B/C < 1 หรือ B/C = 1 จะปฏิเสธโครงการเพราะมูลค่า ปัจจุบันของต้นทุนสูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน หรือไม่คุ้มกับการลงทุน

14 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( Net Present Value หรือ NPV )
คือ การคำนวณหาความแตกต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับ 0 ดังนั้น IRR จึงได้แก่ อัตราส่วนลด หรือ r ถ้าอัตราส่วน ลด ( r ) ที่ทำให้โครงการคุ้นทุน ก็คือ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด ที่โครงการสามารถจ่ายให้ทรัพยากรที่ใช้

15 ระยะเวลาคืนทุน ( Payback Period หรือ PB )
เป็นการคำนวณผลตอบแทนสิทธิเฉลี่ยต่อปีจากโครงการ จะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะคุ้มกับการลงทุน รายจ่ายพอดี ( ผลตอบแทนสุทธิ หมายถึง ผลตอบแทนหลังหักภาษี ) ระยะเวลาคืนทุน = รายจ่ายลงทุน ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อปี


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google