งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน. การลงทุนและผลตอบแทนการ ลงทุนจะเกิดขึ้นในเวลาหลายปี ปัญหาการวิเคราะห์จึงไม่สามารถ บวกต้นทุน และผลตอบแทนที่ เกิดขึ้นในปีที่แตกต่างกันเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน. การลงทุนและผลตอบแทนการ ลงทุนจะเกิดขึ้นในเวลาหลายปี ปัญหาการวิเคราะห์จึงไม่สามารถ บวกต้นทุน และผลตอบแทนที่ เกิดขึ้นในปีที่แตกต่างกันเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน

2 การลงทุนและผลตอบแทนการ ลงทุนจะเกิดขึ้นในเวลาหลายปี ปัญหาการวิเคราะห์จึงไม่สามารถ บวกต้นทุน และผลตอบแทนที่ เกิดขึ้นในปีที่แตกต่างกันเข้า ด้วยกันได้

3 เนื่องจากมูลค่าเงินของการ ลงทุนและผลตอบแทนในปัจจุบัน ที่เรียกว่า “ มูลค่าปัจจุบัน ( Present Value : PV ) ” ย่อม มากกว่ามูลค่าเงินที่จะได้รับใน อนาคตที่เรียกว่า มูลค่าอนาคต ( Future Value : FV )

4 มูลค่าปัจจุบัน ( PV ) = มูลค่า อนาคต ( FV ) 1 = 1 + i มูลค่าอนาคตเงินจำนวน 1 บาท จะมีมูลค่า ปัจจุบันเท่ากับ มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าเงินที่จะได้รับใน t ปีอนาคต จะเท่ากับ 1 ( 1 + i ) t 1 ( 1 + i )

5 มูลค่าปัจจุบัน = ? มูลค่า อนาคต = 100 0 5 i ( ทบต้น ) = 5%

6 เมื่อ At = มูลค่าผลตอบแทนรวม เมื่อสิ้นปี t จากปัจจุบัน P = มูลค่าผลตอบแทนใน ปัจจุบัน P = มูลค่าผลตอบแทนใน ปัจจุบัน i = อัตราดอกเบี้ย i = อัตราดอกเบี้ย t = ระยะเวลาของปี t = ระยะเวลาของปี เมื่อ At = มูลค่าผลตอบแทนรวม เมื่อสิ้นปี t จากปัจจุบัน P = มูลค่าผลตอบแทนใน ปัจจุบัน P = มูลค่าผลตอบแทนใน ปัจจุบัน i = อัตราดอกเบี้ย i = อัตราดอกเบี้ย t = ระยะเวลาของปี t = ระยะเวลาของปี P = At ( 1 + i ) t

7 หมายถึง มูลค่าของปัจจัยนำ ที่นำมาใช้ในโครงการ เพื่อให้ เกิดผลผลิต หรือความสูญเสีย ทั้งหมดที่เกิดจากการมี โครงการ

8 1.1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน ( Investment Cost ) ได้แก่ มูลค่า ปัจจัยนำเข้าเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความ สะดวก เช่น ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ

9 1.2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงาน ( Operating Cost ) ได้แก่ มูลค่าปัจจัย นำเข้า เพื่อการดำเนินงาน เช่น ค่าแรง วัตถุดิบ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็น ต้น

10 คือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการ มีโครงการหรือผลกระทบภายนอก โครงการที่เกิดขึ้นกับบุคคล กลุ่ม บุคคล และสังคม เช่น ค่าใช้จ่าย ดำเนินการบำบัดน้ำเสีย อากาศเป็น พิษ เป็นต้น

11 หมายถึง ผลผลิตทั้งหมดของ โครงการหรือผลประโยชน์ที่ได้จาก การเกิดโครงการ ได้แก่ 1. ผลตอบแทนขั้นต้น ( Primary Benefit ) ได้แก่ มูลค่าของสินค้าและ บริการที่ผลิตได้จากโครงการ เช่น ถนน เขื่อน ผลไม้ ข้าว เป็นต้น

12 2. ผลตอบแทนขั้นรอง ( Secondary Benefit ) คือ ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นภายนอก โครงการ เช่น การมีงานทำ เกิด แหล่งท่องเที่ยว

13 คือ อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของ กระแสผลตอบแทนรวมกับมูลค่าปัจจุบัน ของกระแสต้นทุนรวม เกณฑ์ที่ใช้ในการ ตัดสินใจเลือกโครงการ คือ B/C > 1 ถือว่า ผลตอบแทนที่ได้จากโครงการจะมีค่า มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป แต่ถ้า B/C < 1 หรือ B/C = 1 จะปฏิเสธโครงการเพราะ มูลค่า ปัจจุบันของต้นทุนสูงกว่ามูลค่า ปัจจุบันของผลตอบแทน หรือไม่คุ้มกับการ ลงทุน

14 คือ การคำนวณหาความแตกต่าง ระหว่างมูลค่าเท่ากับ 0 ดังนั้น IRR จึงได้แก่ อัตราส่วนลด หรือ r ถ้า อัตราส่วนลด ( r ) ที่ทำให้โครงการคุ้น ทุน ก็คือ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ โครงการสามารถจ่ายให้ทรัพยากรที่ ใช้

15 เป็นการคำนวณผลตอบแทนสิทธิ เฉลี่ยต่อปีจากโครงการจะใช้เวลานาน เท่าใดจึงจะคุ้มกับการลงทุน รายจ่าย พอดี ( ผลตอบแทนสุทธิ หมายถึง ผลตอบแทนหลังหักภาษี ) ระยะเวลาคืนทุน = รายจ่ายลงทุน ผลตอบแทน สุทธิเฉลี่ยต่อปี


ดาวน์โหลด ppt ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน. การลงทุนและผลตอบแทนการ ลงทุนจะเกิดขึ้นในเวลาหลายปี ปัญหาการวิเคราะห์จึงไม่สามารถ บวกต้นทุน และผลตอบแทนที่ เกิดขึ้นในปีที่แตกต่างกันเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google