งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

: English-Thai Machine Translation Services on Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ": English-Thai Machine Translation Services on Internet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 : English-Thai Machine Translation Services on Internet
วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช, ไพศาล เจริญพรสวัสดิ์, มณฑิกา บริบูรณ์ และ ลลิดา บุญมานะ ฝ่ายกลุ่มวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

2 ภาษิต : บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต
ขั้นตอนการทำงานของการแปลภาษา การออกแบบระบบแปลภาษา ภาษิต: ระบบแปลภาษาอังกฤษ–ไทยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3 ขั้นตอนการทำงานของการแปลภาษา
ทฤษฎีต่างๆ ในการพัฒนาโปรแกรมแปลภาษา การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์โดยอาศัยกฎไวยากรณ์ (Rule-based Machine Translation) การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์โดยอาศัยฐานข้อความ (Corpus-based Machine Translation)

4 ขั้นตอนการทำงานของการแปลภาษา
โมดูลการทำงานของการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ภาษิต He loves dog that black EXP OBJ REF ATT เขารักสุนัขที่สีดำ He loves that black dog. โมดูลการวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ ระบบภาษากลาง โมดูลการสังเคราห์ ภาษาไทย พจนานุกรม

5 การออกแบบระบบแปลภาษา
ระบบแปลภาษาในปัจจุบัน ระบบแปลภาษาส่วนบุคคล ระบบแปลภาษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต รูปแบบของการแปลภาษาสำหรับเว็บเพจ ไคลเอนต์โมเดล ( Client Model ) เซิร์ฟเวอร์โมเดล ( Server Model ) ไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ ( Client-Server Model)

6 ไคลเอนต์โมเดล ( Client Model )
เว็บเพจ โปรแกรมค้นหาผ่านเว็บ ( web browsers) โปรแกรมแปลภาษา

7 เซิร์ฟเวอร์โมเดล ( Server Model )
เว็บเพจ เซิร์ฟเวอร์ทำการแปลเว็บเพจและแปลงไฮเปอร์ลิงค์ เซิร์ฟเวอร์ ยูอาร์แอล ไคลเอนต์

8 ไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ ( Client-Server Model)
ไคลเอนต์โมดูล เว็บเพจ ยูอาร์แอล ไคลเอนต์

9 ภาษิต: ระบบแปลภาษาอังกฤษ–ไทยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบระบบ ระยะเวลาในการแปลภาษา ความเร็วของการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ปริมาณจำนวนผู้ใช้ รูปแบบของการให้บริการ การให้บริการแบบทันที (Real-time service) การให้บริการแบบแบ็ช (Batch service) ความสะดวกในการใช้งาน

10 ภาษิต: ระบบแปลภาษาอังกฤษ–ไทยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แนวคิดในการพัฒนาภาษิต ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User interface) ขั้นตอนการแปลภาษา ใช้แนวคิดพรอกซี่ (Proxy) ใช้เซิร์ฟเวอร์แบบกระจาย (Distributed server) ส่วนประกอบของภาษิต เครื่องเซิร์ฟเวอร์หลัก เว็บเซิร์ฟเวอร์และซีจีไอ โปรแกรมเลือกเครื่องแปลภาษา เครื่องแปลภาษา

11 โปรแกรมเลือกเครื่องแปลภาษา
#1 #2 #3 #4 ซอกเก็ต CGI โปรแกรมเลือกเครื่องแปลภาษา เครื่องเซิร์ฟเวอร์หลัก ฐานข้อมูลของ เว็บเพจที่ถูกแปลแล้ว อินเทอร์เน็ต TCP/IP เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล

12 ขั้นตอนการทำงานของ ภาษิต
โปรแกรมเลือก เครื่องแปลภาษา ยูอาร์แอล CGI ยูอาร์แอล ยูอาร์แอล ฐานข้อมูลของ เว็บเพจที่ถูกแปลแล้ว เครื่องแปลภาษา

13 ขั้นตอนการทำงานของ ภาษิต
โปรแกรมเลือก เครื่องแปลภาษา ยูอาร์แอล CGI ยูอาร์แอล ฐานข้อมูลของ เว็บเพจที่ถูกแปลแล้ว

14 ขั้นตอนการทำงานของ ภาษิต
ข้อความภาษาอังกฤษ โปรแกรมเลือก เครื่องแปลภาษา ข้อความ ภาษาไทย CGI ข้อความภาษา อังกฤษ ข้อความภาษาไทย ข้อความภาษา อังกฤษ ข้อความ ภาษาไทย เครื่องแปลภาษา

15

16

17 เอกสารอ้างอิง [1] Kim Hiongun, Kim ChangSoo, Yoo ByungKyu and etc. “Providing Large-Scale Public Machine Translation Service on the Internet”. In the proceedings of 5th Natural Language Processing Pacific Rim Symposium 1999, Beijing, China p [2] รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์, สมศักดิ์ จันวันและอรัญญา ปรีชาไว "การสังเคราะห์ภาษาไทยจากภาษากลางในระบบการแปลหลายๆภาษา" วารสารวิจัยและพัฒนา ศจธ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หน้า 1-18

18 เอกสารอ้างอิง [3] วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช และ สุรพันธ์ เมฆนาวิน "แนวโน้มการวิจัยระบบเครื่องแปลภาษา" สาร NECTEC, ปีที่ 2 กรกฎาคม-กันยายน, หน้า [4] วันทนีย์ พันธชาติ, วรนุช เกิดสินธ์ชัย, สุดา รังกุพันธ์ และ ทัศนีย์ เจริญพร "ระบบการวิเคราะห์ภาษาไทย เพื่อการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์" วารสารฉบับพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, หน้า

19 Thank you Question And Answer ???

20 พจนานุกรม พจนานุกรม พจนานุกรมสำหรับคำหลัก (content words)
สำหรับคำไวยากรณ์ (functional word) พจนานุกรมสำหรับคำหลัก (content words) พจนานุกรม สำหรับผู้ใช้ คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์ คำช่วยกริยา คำเชื่อม คำศัพท์เฉพาะ สำหรับผู้ใช้

21 พจนานุกรม ส่วนประกอบต่างๆของพจนานุกรม G-BLOCK C-BLOCK S-BLOCK
#JORGSPL.{รัก} #NKTYPE.{SAHEN1} #0JMAPS.{VT53E} #0JASP.{STA} #VP.{06A} #EMAPS.{SUB=EXP,DOB=OBJ} #EINT.{N} #EASP.{STAT} #ECAT.{V} #EINFL.{V} #ESUBINFL.{ALL} #ESUBCAT.{V} #AKO.{2111} #0VKO.{6} #1VKO.{1} #JORGSPL.{ชอบ} #NKTYPE.{SAHEN1} #0JMAPS.{VT53E} #0JASP.{STA}


ดาวน์โหลด ppt : English-Thai Machine Translation Services on Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google