งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์ VOICEFACEHOUSEROADS สัญลักษณ์ เสี ยง VOICE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์ VOICEFACEHOUSEROADS สัญลักษณ์ เสี ยง VOICE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สัญลักษณ์ VOICEFACEHOUSEROADS

3 สัญลักษณ์ เสี ยง VOICE

4 จงมีความสว่าง (GEN 1:3)

5 LECTIO DIVINA

6 สัญลักษณ์ เสี ยง VOICE

7 สัญลักษณ์ เสี ยง VOICE

8 สัญลักษณ์ หน้ า เสี ยง VOICE FACE

9 พระวจนาตถ์ทรง “ มีใบหน้าและลักษณะของ มนุษย์ ” ด้วยการรับสภาพมนุษย์ในองค์พระ เยซูเจ้า ผู้ทรงเป็น “ หัวใจของความเชื่อคริสต ชน ”

10 ธรรมประเพณี ของคริสตชน ยอมรับความ เชื่อที่คู่กันมา คือ พระวาจาของ พระเจ้าที่รับ สภาพเนื้อ หนังในพระ เยซูเจ้า และ พระวาจาของ พระเจ้าที่รับ สภาพในพระ คัมภีร์

11 สัญลักษณ์ หน้ า เสี ยง VOICE FAC E

12 สัญลักษณ์ บ้าน หน้ า เสี ยง VOICE FAC E HOUSE

13 บ้าน

14 พระวาจาของพระเจ้าประทับใน บ้าน แห่งพันธสัญญาใหม่ ในชุมชนของผู้มีความเชื่อชาว เยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นรูปแบบของ พระศาสนจักรที่บรรดาอัครสาวก จัดตั้งขึ้น

15 บ้าน

16 ตั้งแต่เริ่มแรก พระศาสนจักรตั้งอยู่ บนเสาหลักสี่ต้นคือ การประกาศพระวาจา การฟังพระวาจา และการถวายบูชา ขอบพระคุณ การภาวนา ชีวิตฉันท์พี่น้องในหมู่คณะ

17 เสาหลักสี่ต้นของพระศาสนจักร

18 สัญลักษณ์ บ้าน หน้ า เสี ยง VOICE FAC E HOUSE

19 สัญลักษณ์ บ้าน หนท าง หน้ า เสี ยง VOICE FAC E HOUSE ROADS

20 ทางเดิน = พันธกิจ

21 จดหมายรัก จากพระเจ้า LECTIO DIVINA พบปะกับพระเจ้าทางพระ วาจาของพระองค์ ด้วยการอ่านพระคัมภีร์ (9)

22 พระวาจาของพระเจ้าใน กิจเมตตาต่อคนจน (11)

23

24 ผู้ยากไร้

25 ในชุมชนซึ่งไม่มี โอกาสร่วมมิสซา วันอาทิตย์ ในการเดินทาง แสวงบุญ การฉลองต่าง ๆ การฟื้นฟูจิตใจ การอบรม ประชุม สัมมนา เฉลิมฉลองพระ วาจา (18)

26 ครอบ ครัว Marriage and family (20)

27 พระวาจาของพระเจ้าช่วยพยุงได้ อย่างดีในยามยากลำบากของชีวิต คู่และชีวิตครอบครัว

28 พระวาจาของพระ เจ้าในกลุ่มคริสต ชนย่อย ๆ (21) เขาพบปะกัน อย่างสม่ำเสมอ โดยมีพระวาจา ของพระเจ้าเป็น ศูนย์กลาง ผู้นำที่รับใช้กลุ่ม คริสตชนเหล่านี้ ควรได้รับการ สนับสนุนและยก ย่อง

29 การใช้พระคัมภีร์เพื่อ สอนคำสอน (23) ครูคำสอนควรใช้ วิธีการสอนของพระ เยซู บนเส้นทางสู่เอม มาอุส พระองค์ทรง เปิดใจของศิษย์ให้ เข้าใจพระคัมภีร์ ควรให้ความสนใจเป็น พิเศษแก่เด็ก ๆ และ ผู้สนใจ

30 บนถนนสู่เอม มาอุส ( ลก 24:13-35)

31 การอบรมคริสตชน ให้รู้จัก พระคัมภีร์ (33) หวังใจว่า จะมีศูนย์อบรมพระ คัมภีร์สำหรับฆราวาส และธรรมทูตแห่งพระ วาจา จะจัดตั้งสถาบันที่เน้น การเรียนการสอน พระคัมภีร์เป็นพิเศษ

32 ส่งเสริมให้เยาวชน อ่านพระคัมภีร์ (34) “ เราขอแนะนำเยาวชน ให้คุ้นเคยกับพระ คัมภีร์ มีไว้ใกล้มือ เป็นเสมือนเข็มทิศชี้ ทาง เพื่อจะได้เดิน ตาม ” พระสันตะปาปาเบเน ดิกต์ที่ 16 สารวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 20 วันที่ 9 เมษายน 2006


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์ VOICEFACEHOUSEROADS สัญลักษณ์ เสี ยง VOICE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google