งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านบริหาร แผนการเงินการคลัง แผนการบริหารกำลังคน - จริยธรรม แผนบริหารระบบข้อมูล แผนการบริหารเวชภัณฑ์ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการเรื่องร้องทุกข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านบริหาร แผนการเงินการคลัง แผนการบริหารกำลังคน - จริยธรรม แผนบริหารระบบข้อมูล แผนการบริหารเวชภัณฑ์ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการเรื่องร้องทุกข์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านบริหาร แผนการเงินการคลัง แผนการบริหารกำลังคน - จริยธรรม แผนบริหารระบบข้อมูล แผนการบริหารเวชภัณฑ์ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการเรื่องร้องทุกข์

2 แผนการเงินการคลัง หน่วยบริการที่มีปัญหาทางการเงินในจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก คะแนนวิกฤติอยู่ที่ 7 คะแนน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง และ โรงพยาบาลวัดเพลง คะแนนวิกฤติอยู่ที่ 4 คะแนน (ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2556 จากกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) โรงพยาบาลทุกแห่งมีการจัดทำต้นทุนบริการ ปี 2555 ครบทุกแห่ง และมีคะแนนคุณภาพผ่านทุกแห่ง ยกเว้น โรงพยาบาลราชบุรีที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

3 ผลการดำเนินงาน แผนการเงินการคลัง รอบ 3 เดือน ( ตค.-ธค. 56) ผลสำเร็จ / ตัวชี้วัดเป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ / อัตรา 1.มีการทำแผนประมาณการรายรับ ควบคุม รายจ่ายและมีการติดตามแผนทุกเดือน 10 โรงพยาบาล มีงบการเงินรวมของแม่ข่ายและลูกข่าย ในไตรมาสแรก ปี 2557 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ คปสอ.ปากท่อ 1 แห่ง หน่วยบริการมีคะแนนวิกฤติการเงิน ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 10 (รพ.ดำเนินสะดวก) ไม่เกิน 1 แห่ง ประสานหน่วยบริการทุกแห่งจัดทำต้นทุนริการ ปี 2556 ให้เสร็จสิ้นภายใน 31 มีนาคม โรงพยาบาล อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ

4 สรุปแผนการเงินการคลัง ( แผนที่ 16) มี 3 มาตรการ เงิน สป. 20,800 บาท PP สนับสนุน 132,625 บาท อื่นๆ ( เงินบำรุงหน่วยบริการ ) 104,640 บาท รวม 258,065 บาท งบประมาณ

5 สถานการณ์ การขาดแคลนอัตรากำลังในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ - สายงานแพทย์ ขาดแคลนในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ยกเว้น โรงพยาบาลสวนผึ้ง - สายงานทันตแพทย์ ขาดแคลนในโรงพยาบาลวัดเพลง โรงพยาบาลบางแพ โรงพยาบาลสวนผึ้ง และโรงพยาบาลปากท่อ - สายงานเภสัชกร ขาดแคลนในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ยกเว้นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง โรงพยาบาลสวนผึ้ง และโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน - สายงานพยาบาลวิชาชีพ ขาดแคลนในโรงพยาบาลศูนย์ การขาดแคลนอัตรากำลังในระดับปฐมภูมิ บุคลากร 4 วิชาชีพหลัก ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ สาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และแพทย์แผนไทย ไม่ผ่านเกณฑ์สัดส่วนบุคลากรต่อประชากร แผนการบริหารกำลังคน - จริยธรรม

6 วิเคราะห์ปัญหา 1.การขาดแคลนอัตรากำลังในทุก ระดับของหน่วยบริการ 2.การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ยัง ไม่ครอบคลุมทุกสาขาระบบบริการที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3.ระบบฐานข้อมูลและกรอบ อัตรากำลังบุคลากรไม่เชื่อมโยงและไม่ เป็นปัจจุบัน 4.การกำหนดมาตรการการสร้าง แรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานยังไม่เป็น รูปธรรม เป้าประสงค์/ ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1.มีระบบข้อมูลอัตรากำลังร่วมกันใน ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) และระดับจังหวัด 2.มีแผนพัฒนาสมรรถนะตาม Service Plan ที่ครอบคลุม 3.มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลทั้งด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การสร้างแรงจูงใจ การธำรงรักษา บุคลากรไว้อย่างเป็นระบบตามนโยบาย มาตรการที่สำคัญ มาตรการที่ 1 จัดให้มีระบบฐานข้อมูล Online ระดับจังหวัดด้านกำลังคน มาตรการที่ 2 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันในระดับจังหวัด มาตรการที่ 3 จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เท่า ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7 หน่วยงาน สายวิชาชีพ กลุ่มสนับสนุน บริการ กลุ่มอำนวยการ ขอตาม FTE ขอ ขยาย เกิน FTE ขอ ตาม FTE ขอ ขยาย เกิน FTE ขอ ตาม FTE ขอ ขยาย เกิน FTE ระดับ โรงพยาบาล ระดับ รพ.สต รวม จำนวนอัตรากำลังบุคลากรที่ขออนุมัติตามกรอบ FTE และขอขยายเกินกรอบ FTE จังหวัดราชบุรี

8 รพ สาขา Service Plan สายวิชาชีพหลักสูตร งบประมาณ ต่อคน (บาท) รพศ.ราชบุรี1. ศูนย์หัวใจระดับ 1,2พยาบาลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสวนหัวใจสำหรับพยาบาล 40,000 รพศ.ราชบุรี1. ศูนย์หัวใจระดับ 1,2พยาบาลการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหัวใจ และทรวง อก 40,000 รพศ.ราชบุรี2. โรคมะเร็งพยาบาลการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 40,000 รพท.ดำเนินสะดวก2. โรคมะเร็งพยาบาลการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 40,000 รพท.บ้านโป่ง2. โรคมะเร็งพยาบาลการพยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 40,000 รพศ.ราชบุรี2. โรคมะเร็งนักรังสีการแพทย์ /นัก ฟิสิกส์ การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านรังสีรักษา40,000 รพ.สวนผึ้ง3. อุบัติเหตุพยาบาลการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency Nurse Practioner) 45,000 รพศ.ราชบุรี3. อุบัติเหตุพยาบาลการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency Nurse Practioner) 45,000 รพท.บ้านโป่ง3. อุบัติเหตุพยาบาลการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency Nurse Practioner) 45,000 รพท.บ้านโป่ง4 ทารกแรกเกิดพยาบาลการศึกษาอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิดวิกฤต 40,000 รพศ.ราชบุรี5. จิตเวชพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช35,000 รพร.จอมบึง7. ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม พยาบาลSystem Manager Nurse40,000 รพท.บ้านโป่ง7. ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม พยาบาลSystem Manager Nurse40,000 รพ.สวนผึ้ง8. ทันตกรรมทันตแพทย์อบรมงานทันตกรรมทั่วไป (ทพ.)50,000 รพท.ดำเนินสะดวก8. ทันตกรรมทันตแพทย์อบรมงานทันตกรรมสำหรับเด็ก (ทพ.)50,000 รพท.ดำเนินสะดวก9.1 จักษุพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทาง ตา 40,000 รพท.บ้านโป่ง9.2 ไตพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่รับการ บำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) 40, ,000 แผนของบพัฒนาบุคลากร ตาม service plan จังหวัดราชบุรี

9 การบริหารจัดการระบบข้อมูล Data Management การนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแต่ละระดับ เร่งรัดและพัฒนาคุณภาพการลงข้อมูลผ่าน โปรแกรม ต่างๆ (JHCIS, HOSxP, HOS OS ฯลฯ) พัฒนาโปรแกรม Data Management โดยทีม IT เขต รายงานต่างๆ -ข้อมูลกำหนดรหัส (ยา,วินิจฉัยโรค,อาชีพ,ประเภทต่างๆ ฯลฯ) -ข้อมูลลงทะเบียน (บุคคล, ผู้ป่วย,หน่วยบริการ, บ้าน,วัด ฯลฯ) -ข้อมูลการให้บริการ (ตรวจรักษา,การให้ยา,คัดกรอง ฯลฯ) -ข้อมูลอื่นๆ Individual Data ใน Data Set ของแต่ละโปรแกรม ผ่านโปรแกรมแปลง ข้อมูล ของแต่ละโปรแกรม การสำรวจ การให้บริการ แหล่งข้อมูล อื่นๆ ผ่านโปรแกรม เฉพาะ ของ HOSxP รพสต./รพ. สสจ. Standard Data Set 21 Files Data Center BMS Data Set Data Center Standard Data Set 43 Files Data Center รายงานที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนา 22 ตัว ผ่านโปรแกรมแปลง ข้อมูล ของแต่ละโปรแกรม นโยบายผู้ตรวจฯ ข้อที่ 3 นโยบายผู้ตรวจฯ ข้อที่ 4 B C A D แผนการบริหารจัดการระบบข้อมูล

10 ดำเนินการจัดทำข้อมูล DBPOP ตาม Filters ของเขต ในภาพระดับจังหวัด/ อำเภอ(คปสอ.) จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มงาน/คปสอ.และ Project Manager เพื่อนำไปใช้ ทำการศึกษาและตรวจสอบ จัดส่งข้อมูลเปรียบเทียบกับที่เขต Filters ได้ เพื่อตรวจทาน ประกาศใช้ ฐานข้อมูล Dbpop ตาม นโยบายของเขตฯ ๕ ในการ นำไปใช้ใน การกำหนดเป้าหมายงานในแต่ละกลุ่มวัย ของจังหวัดซึ่งแยกลงถึงราย CUP และ หน่วยบริการ ตรวจสอบการส่งข้อมูล ๒๑/๔๓ แฟ้มจาก หน่วยบริการทุกวัน/สัปดาห์/เดือน จาก หน่วยบริการเข้าระบบของจังหวัด ทั้ง provis/hdc (เชิงปริมาณ) การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลมีการ ตรวจสอบ ในระดับหน่วยบริการ/อำเภอ/ จังหวัด ในเบื้องต้นเน้นคุณภาพที่ข้อมูล ๒๑ แฟ้ม และเน้นปริมาณที่ ๔๓ แฟ้มตาม ตัวชี้วัดซึ่งในส่วนหลังได้เริ่มทำคุณภาพ ควบคู่ไปด้วย

11 ข้อมูล21 และ 43 แฟ้ม ถูกนำมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ มาตรการเขต ทุกจังหวัดพัฒนาระบบ Data Center รองรับ 43 แฟ้ม มาตรการจว. 1..ระบบ Data Center ของจังหวัด สามารถรองรับข้อมูล 43 แฟ้มได้ ข้อมูลจากระบบ Data Center สามารถประเมินผลการดำเนินงานของ หน่วยบริการได้ มาตรการเขต หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับพัฒนาคุณภาพข้อมูล มาตรการจว. หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับพัฒนาคุณภาพข้อมูล มาตรการเขต เครือข่ายบริการสุขภาพ ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกจังหวัด นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในทุกระดับสถานบริการ มาตรการจว. เครือข่ายบริการสุขภาพ สนับสนุน/ส่งเสริม ให้มีการใช้ประโยชน์ จาก Data Center 1 2 2,768,940บาท PP สนับสนุน = 412,400 PPB= 46,800 PPA= 331,500 ทันตฯ = 80,000 เงินบำรุง = 1,898,240 ครอบค ลุมทั้ง จังหวัด

12 มูลค่าการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ ลดลงยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจาก 1.โรงพยาบาลในจังหวัดยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ บริหารเวชภัณฑ์ 9 ข้อทุกแห่ง 2.มูลค่าการจัดซื้อรวมยายังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 3.สัดส่วนรายการและมูลค่าการใช้ยา ED:NED ของโรงพยาบาลในจังหวัดยังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 4.มูลค่าการใช้ยา 4 กลุ่มยังมีมูลค่าสูงขึ้นและ มีโรงพยาบาลที่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วน แผนการบริหารเวชภัณฑ์ สถานการณ์และสภาพปัญหา

13 มาตรการ 1.พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารเวชภัณฑ์ตาม มาตรฐาน 9 ข้อ โดยคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ ระดับจังหวัดและตรวจกำกับติดตาม 2.ลดค่าใช้จ่ายโดยดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 2.1. ดำเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดราชบุรี 2.2. ดำเนินมาตรการ antibiotic smart use 2.3.มีการบริหารคลังยาร่วมและปรับเปลี่ยนยาจิตเวช ในโรงพยาบาลให้มีลักษณะภายนอกที่เหมือนกัน 3.สัดส่วนรายการและมูลค่าการใช้ยา ED:NED ของ โรงพยาบาลในจังหวัดได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยมีการ ดำเนินการ Generic Substitued 4.กำกับติดตามการทำ DUE ของโรงพยาบาลในจังหวัด

14 สรุปแผนงานบริหารเวชภัณฑ์ มี 4 มาตรการ งบประมาณ สป. 8,000 บาท อื่นๆ 75,000 บาท ผลงาน 1. ดำเนินการยารวมจังหวัดจำนวน 156 รายการ วัสดุการพยาบาล 20 รายการ วัสดุทันตกรรม 12 รายการ รวมมูลค่า 148,786,474 บาท 2. มูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ มูลค่าการจัดซื้อเป้าหมายผลงาน ยา ลดลง 10% เพิ่มขึ้น 2.49% เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ลดลง 10% ลดลง 0.28% วัสดุวิทยาศาสตร์ ลดลง 20% ลดลง 0.24%

15 สถานการณ์  ปี สิ่งก่อสร้างของหน่วยบริการยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 4 รายการ คือ ปี54 อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย รพร.จอมบึง และรพ.บ้านโป่ง ปี56 อาคารศูนย์หัวใจมะเร็ง รพ.ราชบุรี และอาคาร สสอ.สวนผึ้ง  ปี 2557 ได้รับจัดสรรงบประมาณ - ครุภัณฑ์ 29 รายการ เซ็นสัญญาได้ทันกำหนด 27 รายการ ไม่ทัน 2 รายการ - สิ่งก่อสร้าง 15 รายการ เซ็นสัญญาได้ทันกำหนด 14 รายการ ไม่ทัน 1 รายการ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา 1.ความล่าช้าการจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ ระเบียบพัสดุ สาเหตุ - การเริ่มกระบวนการพัสดุล่าช้า - ประกาศจัดหาหลายครั้ง ไม่มี ผู้สนใจเสนอราคา - ผู้รับจ้างล่าช้าในการก่อสร้าง - ครุภัณฑ์ กำหนดspec ล่าช้า - จนท.ขาดความรู้ความเข้าใจและ ทักษะ ประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดจ้าง

16 มาตรการ 1 เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำแผนขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - แจ้งมาตรการและแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายเงิน มาตรการ 2 เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง - ประชุม/อบรม ให้ความรู้การปฏิบัติงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่

17 ผลการดำเนินงานเป้าหมายผลงาน ร้อยละ / อัตรา 1. การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง สามารถ ลงนามได้ภายใน 30พย.56 ร้อยละ ครุภัณฑ์ 29 รายการ ลงนามได้ 27 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 93.10) - สิ่งก่อสร้าง 15 รายการ ลงนามได้ 14 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 93.33) 2. การเบิกจ่ายงบลงทุน ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด - ไตรมาส 1 ร้อยละ 22 - ไตรมาส 2 ร้อยละ 46 - ไตรมาส 3 ร้อยละ 70 - ไตรมาส 4 ร้อยละ 95 ร้อยละ 0.00 (งปม.โอนมาช่วงปลาย ไตรมาสที่1เบิกจ่ายไม่ทัน)

18 มี 2 มาตรการ งบประมาณที่ใช้ แห่งงบ งบประมาณหน่วย งบประมาณ23,900บาท เงินนอกงบประมาณ37,000บาท รวม60,900บาท

19 สถานการณ์ ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารราชการมีการรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างมากขึ้น ดังนั้นผู้มี ส่วนได้เสีย จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างดี โดยรับรู้ถึงสิทธิ หน้าที่ที่ ตนเองพึงได้และรักษาสิทธิของตนเอง บางครั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะไปก้าวล่วงหรือ เข้าไปรอนสิทธิของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร

20 เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 1. เรื่องการร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ราชบุรีได้รับการช่วยเหลือและดำเนินการอย่างเป็นธรรม 2. เรื่องการร้องทุกข์ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและทันต่อเวลา 3. เรื่องการร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ราชบุรีมีการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎ ก.พ.ค.

21 มาตรการ / โครงการ แหล่งงบ ฯ - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ วินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และ กฎ ก.พ.ค.เกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณ์และ การร้องทุกข์

22 เป้าหมาย : ข้อร้องเรียนของผู้บริโภคทุกเรื่องได้รับการแก้ไข ภายในระยะเวลาที่กำหนด ปีงบประมาณ จำนวนเรื่อง มาตรการ 1.จัดทำมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (SOP) 2.จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาทางคดี กรณีคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3.นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำ จังหวัด กรณีการร้องเรียนด้านบริการสุขภาพ การจัดการเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน สถานการณ์

23 สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 84,740, บาท สำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1,529,760, บาท (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี/โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/รพช.) - งบลงทุน 48,111,750 บาท - งบดำเนินงาน 36,258,706 บาท - งบ อย.143,600 บาท - งบกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 226, บาท 1. เป็นเงินที่ได้รับแจ้งจัดสรร - งบค่าเสื่อม 65,105, บาท 2. อยู่ระหว่างการรอจัดสรร -เหมาจ่ายรายหัว 1,434,432, บาท -งบ PP 35,838, บาท -งบกองทุนโรคเรื้องรัง 10,332,250 บาท -งบแพทย์แผนไทย 750,000 บาท -กองทุนท้องถิ่น 37,414,755 บาท การบริหารงบประมาณ PP จังหวัดราชบุรี ปี 2557

24 ( สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี / โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป / รพช. การบริหารงบ กท.สธ. จังหวัดราชบุรี ปี 2557 ประเภทรายละเอียด 1.งบลงทุน1.) ก่อสร้าง/ปรับปรุง 15 รายการ เงิน 32,067,400 บาท ลงนามในสัญญา 14 รายการ ก่อหนี้ 17,067,400 บาท (ศสม.รพ.ราชบุรี เงิน 15,000,000 บาท รอเคาะราคา) 2.)ครุภัณฑ์ 23 รายการ เงิน 15,944,350 บาท ลงนามในสัญญา 22 รายการ ก่อหนี้ 32,122,400 บาท (รพ.ราชบุรีรอประกาศครั้งที่ 3 รวม3รายการย่อย เงิน 143,400 บาท) 2.งบดำเนินงานได้รับ 36,258,706 บาท จัดสรรเป็น -งบบุคลากร 14,472,601 บาท -งบดำเนินงานสำหรับบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาฯ 18,086,105 บาท -งบดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด 3,700,000 บาท

25 ( สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี / โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป / รพช. จาก สป.สช. การบริหารงบจาก สป.สช. จังหวัดราชบุรี ปี 2557 ประเภทรายละเอียด 1. งบค่าเสื่อม ฯ (65,105, บาท) - คปสอ.จัดทำแผน ฯเสร็จแล้ว (สปสช.อยู่ระหว่างโอนเงินให้หน่วยบริการ) สัดส่วนระหว่าง รพ.: รพสต : งบเหมาจ่ายรายหัว (1,437,432, บาท ) - (สปสช.อยู่ระหว่างโอนเงินให้หน่วยบริการ) รอเงินค่าแรงจาก สปสช. 3. PP Area Health- กองทุนท้องถิ่น 37,414, บาท สปสช.โอนให้กองทุนหลักประกัน สุขภาพท้องถิ่น(45.00 บาท/ปชก.) - TSH และ PAP 7,992, บาท โอนให้บริหารจัดการะดับจังหวัดตามผลงาน - จัดบริการ PP 9,784, บาท 4. PP Basic Service (19,697, บาท ) - ให้บริการตามกลุ่มวัย สปสช.โอนให้หน่วยบริการ 5. PP สนับสนุนเงิน (4,298, บาท ) - ดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริม ป้องกันระดับจังหวัด สปสช.อยู่ระหว่างโอน 6. กองทุนโรคเรื้อรังเงิน (10,332, บาท ) - โอนลงหน่วยบริการ ตามจำนวนผู้ป่วยและคุณภาพบริการ (สปสช.อยู่ระหว่าง โอนเงิน) 7. งบการแพทย์แผน ไทย (750,000 บาท ) -โอนให้หน่วยบริการตามผลการดำเนินงาน (สปสช.อยู่ระหว่างโอนเงิน

26 หมายเหตุ : แหล่งอื่นๆ ได้แก่ เงินบำรุง, สพฉ, อย., อบจ., อปท, กองทุนโลก, สอวพ, กรมกอง ฯลฯ สรุปงบประมาณตามแผนสุขภาพจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2557 ( จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ) ลำดับแผนสุขภาพ จำนวน โครงการ แหล่งงบประมาณ รวม สป PPBPPA PP สนับสนุน PP ทันตกองทุนตำบลอปทกองทุนโรคเรื้อรังอื่นๆ 1 แผนสุขภาพสตรีและเด็ก 0-5 ปี ,530 2,370, , ,800 1,308,500 80, , ,500 6,486,878 2 แผนสุขภาพเด็กวัยเรียน ,000 1,434, ,850 1,766,210 1,025, ,480 5,028,580 3 แผนสุขภาพวัยรุ่น ,760 90, , ,575 13, , ,900 1,678,695 4 แผนกลุ่มวัยทำงาน ,630 1,658,520 4,854, ,800 1,925,590 6,754, ,500 16,720,243 5 แผนสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ 61 49,600 2,622, , ,200 54,000 1,047,825 4,299,790 6 แผนอาหารปลอดภัย , , , , ,710 1,352,390 7 แผนการควบคุมโรคติดต่อ , ,000 4,575,720 1,892,700 7,123,620 8 แผนสิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ ,410 1,498, ,800 59, , ,600 3,012,428 9 แผนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 9 3,581,170 3,337,130 17,800 25,000 65,000 7,026,100 รวมงบประมาณแผนด้านส่งเสริมป้องกัน 405 5,917,300 10,046,803 15,851,532 1,074,375 3,106,010 4,083, ,800 6,754,399 5,145,215 52,728, แผนพัฒนาบริการ 10 สาขา 88 2,895, ,900 75, ,500 13,418,750 18,160, แผนพัฒนาระบบส่งต่อ 3 700, แผนพัฒนาคุณภาพบริการ 88 1,316,373 1,187, ,000 8,000 36,050 2,917,559 5,786, แผนการแพทย์ฉุกเฉิน / อุบัติภัย 7 2,482,080 66,000 6,183,501 8,731, แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3 586, ,250 63, , แผนโครงการพระราชดำริ 26 37, ,500 39,800 2,348,208 2,973,508 รวมงบประมาณแผนด้านบริการ 215 5,122,003 4,083,273 2,049,650 74, ,200 39, ,500 24,931,668 37,194, แผนการเงินการคลัง 2 20, , , , แผนการบริหารกำลังคน - จริยธรรม 25 2,084,060 8,963, ,000 4,486,800 16,148, แผนการบริหารระบบข้อมูล 31 46, , ,400 80,000 1,898,240 2,768, แผนการบริหารเวชภัณฑ์ 4 8,000 75,000 83, แผนการพัฒนาประสิทธิภาพจัดซื้อ / จัดจ้าง 13 23,900 37,000 60,900 รวมงบประมาณแผนด้านบริหาร 75 2,136,760 9,009, ,500 1,160,025 80, ,601,680 19,319,785 รวมงบประมาณทั้งหมด ,176,063 23,139,896 18,232,682 2,308,400 3,297,210 4,123, ,800 7,545,899 36,678, ,242,603


ดาวน์โหลด ppt ด้านบริหาร แผนการเงินการคลัง แผนการบริหารกำลังคน - จริยธรรม แผนบริหารระบบข้อมูล แผนการบริหารเวชภัณฑ์ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการเรื่องร้องทุกข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google