งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการเงินการคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการเงินการคลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการเงินการคลัง
เขตบริการสุขภาพที่ 5

2

3 สรุปการทำงานด้านการเงิน
Plan ทำแผนทางการเงิน รายรับ-รายจ่าย สินทรัพย์-หนี้สินและทุน เชื่อมโยงกับ Service Plan Control การติดตามการเป็นไปตามแผน หาปัญหาสาเหตุ แก้ไข ปรับแผนทางการเงิน Audit การตรวจสอบการทำงานที่สนับสนุน ให้เกิดการสำเร็จในการทำตามแผน มาตรการในการเข้าช่วย ในการบริหาร

4 การดำเนินงานด้าน CFO 1 2 3 Company Logo Company Logo กรรมการ CFO
ผชช.ว และ รองแพทย์ เจ้าหน้าที่งานประกันและบัญชีเป็นผู้ช่วย 1 กรรมการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบงบการเงิน ให้ผู้บริหารต้องเซ็นรับรอง ตรวจถึงระดับ รพ สต และงบการเงินรวมของเขต 2 CFO Audit ตรวจทุกระดับหน่วยบริการ และให้จัดการเสนอระบบบริหารที่ควรปรับ กรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน 3

5 โรงพยาบาล ระดับวิกฤติ 7 ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2556
กาญจนบุรี 11280 บ่อพลอย,รพช. ประจวบคีรีขันธ์ 11315 กุยบุรี,รพช. ราชบุรี 11277 วัดเพลง,รพช. 11458 จอมบึง,รพร. สุพรรณบุรี 11289 เดิมบางนางบวช,รพช.

6 ตัวชี้วัดที่ 1 : มีการทำแผนการเงิน 100%
31ตค56/ 30พย56 -HGR for Eff.Mgt มาตรฐานบัญชี ทุกเดือน -ผู้บริหารควบคุมรายงาน รับรองทางบัญชี -พัฒนาระบบบัญชี รพสต การวิเคราะห์ การเงินเบื้องต้น -กรรมการ CFO เขต/ จังหวัด/อำเภอ

7 ตัวชี้วัดที่ 2 : Risk Score = 7 น้อยกว่า 10%
<6 แห่ง ทั้งปีงบ 2557 ผู้ตรวจสอบ บัญชี เขต/จังหวัด/อำเภอ Root Cause Analysis ทุกแห่งที่ เสี่ยง ที่มี NI ติดลบ แผนปรับปรุงกิจการ มาตรการติดตาม 3-Step ในการแทรกแซง Feasibility ทุกแห่ง ที่มีรายจ่ายเพิ่ม แสดงถึง รายรับที่เพิ่มขึ้น ความจำเป็นเชิงนโยบาย CFO Audit Team **เพิ่มอำนาจให้ ทีม Audit สามารถกำหนดมาตรการ ต่อหน่วยบริการได้**

8 ตัวชี้วัดที่ 3 : ต้นทุนไม่เกินเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
Unit Cost ทุกแห่ง ในไตรมาสแรก Full cost/ Modified full cost ต้นทุนบริการ ติดตามทุกไตรมาส ไม่เกินค่ากลาง + SD MOC analysis ผ่านกรรมการตรวจสอบบัญชี และกรรมการ CFO Audit YoY Comparison ทุกไตรมาส สะท้อนต้นทุนบริการเทียบกับของตนเอง เพื่อประสิทธิภาพ

9 เขตบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัด จำนวน รพ. จำนวน รพ.สต. ประชากรทั้งหมด
ประชากร UC DM pt HT pt Total DM_HT SUM Adj.RW Q3Y2013 กาญจนบุรี 15 142 897,535 640,739 10,232 25,519 35,751 74,118.79 ราชบุรี 10 160 874,870 588,833 40,094 84,993 125,087 102,752.94 สุพรรณบุรี 173 866,081 683,910 35,849 63,663 99,512 85,979.39 นครปฐม 9 134 875,233 601,364 42,064 26,575 68,639 80,604.45 สมุทรสาคร 2+3 55 883,647 385,269 26,286 43,035 69,321 74,263.54 สมุทรสงคราม 3 50 166,068 116,159 7,238 16,155 23,393 20,096.25 เพชรบุรี 8 117 469,187 348,796 14,813 22,024 36,837 28,442.86 ประจวบฯ 81 511,387 382,324 18,298 35,747 54,045 61,888.03 รวม 65+3 912 5,544,008 3,747,394 194,874 317,711 512,585 528,146.27

10 เขตบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัด A S M1 M2 F1 F2 F3 Total กาญจนบุรี 1 2 9
15 ราชบุรี 5 10 สุพรรณบุรี 6 นครปฐม สมุทรสาคร (1) สมุทรสงคราม 3 เพชรบุรี 8 ประจวบฯ รวม 4 7 36 65

11 เขตบริการสุขภาพที่ 5 (ณ ไตรมาส 4 ปี 2556)
จังหวัด ทุนสำรองสุทธิ คงเหลือ จำนวน รพ. ทุนสำรอง ติดลบ เงินบำรุงคงเหลือ เงินบำรุง**ติดลบ** กาญจนบุรี 500,277,064.18 4 -11,672,761.82 496,152,255.75 1 -3,331,783.33 ราชบุรี 377,959,331.10 3 -26,406,008.98 312,693,431.81 -3,770,013.26 สุพรรณบุรี 229,898,321.23 -14,729,398.12 458,838,129.18 - นครปฐม 504,560,659.59 2 -6,759,294.68 773,199,627.20 สมุทรสาคร 279,784,910.84 436,305,356.73 สมุทรสงคราม 14,695,041.98 -19,790,560.31 104,504,139.07 -155,420.36 เพชรบุรี 228,750,803.37 -10,521,135.84 289,049,968.15 ประจวบฯ 84,388,593.23 -43,399,509.69 256,852,144.49 -5,985,323.50 รวม 2,220,314,725.52 22 -133, 3,127,595,052.38 6 -13,242,539.95

12 กำไร ขาดทุน ภาพรวมเขตบริการสุขภาพที่ 5

13 ปี 2555 เปรียบเทียบ ปี 2556

14 ค่าใช้จ่าย เกือบคงที่
การปรับประสิทธิภาพและการติดตามผลการดำเนินงาน:HGR Company Logo พยากรณ์ปี 2557 ปี 2556 HGR ด้าน รายรับ -มีระบบติดตามความแปรปรวน การทำได้ตามเป้าหมาย -มี Scoring System ตรวจสอบ รายงาน -รายงานทุกเดือน HGR Re รายรับ ค่าใช้จ่ าย แปร ผัน V รายจ่ายแปรผัน F รายจ่ายคงที่ ค่าใช้จ่าย เกือบคงที่ A สินทรัพย์ ด้าน สินทรัพย์ หนี้สิน L ด้าน หนี้สิน Scoring 0-5

15 เขตบริการสุขภาพที่ 5: วงเงิน 3% LC
จังหวัด 3% LC 2.5% กาญจนบุรี 25,113,120.24 20,927,600.20 ราชบุรี 42,327,658.01 35,273,048.34 สุพรรณบุรี 28,683,704.19 23,903,086.83 นครปฐม 26,881,219.71 22,401,016.42 สมุทรสาคร 12,493,144.62 10,410,953.48 สมุทรสงคราม 11,116,242.58 9,263,535.48 เพชรบุรี 19,066,799.55 15,888,999.63 ประจวบฯ 16, 13,589,313.45 รวม 181,988,776.14 151,657,313.45 30,331,462.69


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการเงินการคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google