งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตบริการ สุขภาพที่ 5 การบริหารการเงิน การคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตบริการ สุขภาพที่ 5 การบริหารการเงิน การคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตบริการ สุขภาพที่ 5 การบริหารการเงิน การคลัง

2

3 สรุปการทำงานด้าน การเงิน

4 Company Logo การดำเนินงานด้าน CFO 1 กรรมการ CFO ผชช. ว และ รองแพทย์ เจ้าหน้าที่งานประกันและบัญชีเป็นผู้ช่วย 2 กรรมการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบงบการเงิน ให้ผู้บริหารต้องเซ็นรับรอง ตรวจถึงระดับ รพ สต และงบการเงินรวมของเขต 3 CFO Audit ตรวจทุกระดับหน่วยบริการ และให้จัดการเสนอ ระบบบริหารที่ควรปรับ กรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน

5 โรงพยาบาล ระดับวิกฤติ 7 ณ สิ้นไตร มาส 3 ปี 2556 กาญจนบุรี บ่อพลอย, รพช. ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี, รพช. ราชบุรี วัดเพลง, รพช. ราชบุรี จอมบึง, รพร. สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช, รพช.

6 ทำแผนการเงิน 100% 31 ตค 56/ 30 พย 56 -HGR for Eff.Mgt มาตรฐานบัญชี 100% ทุกเดือน - ผู้บริหารควบคุม รายงาน รับรองทางบัญชี - พัฒนาระบบบัญชี รพ สต การวิเคราะห์ การเงินเบื้องต้น 100% ทุกเดือน - กรรมการ CFO เขต / จังหวัด / อำเภอ ตัวชี้วัดที่ 1 : มีการทำแผนการเงิน 100%

7 Risk Score=7 <6 แห่งทั้งปีงบ 2557 ผู้ตรวจสอบ บัญชี เขต / จังหวัด / อำเภอ Root Cause Analysis ทุกแห่งที่ เสี่ยง ที่มี NI ติดลบแผนปรับปรุงกิจการ มาตรการติดตาม 3-Step ในการแทรกแซง Feasibility ทุกแห่งที่มีรายจ่ายเพิ่มแสดงถึง รายรับที่เพิ่มขึ้น ความจำเป็นเชิงนโยบาย CFO Audit Team ทุกแห่งทั้งปีงบ 2557** เพิ่มอำนาจให้ ทีม Audit สามารถกำหนดมาตรการ ต่อหน่วยบริการได้ ** ตัวชี้วัดที่ 2 : Risk Score = 7 น้อยกว่า 10%

8 Unit Cost ทุกแห่งในไตรมาสแรก Full cost/ Modified full cost ต้นทุนบริการทุกแห่งติดตามทุกไตร มาส ไม่เกินค่ากลาง + SD MOC analysis ทุกแห่งผ่านกรรมการตรวจสอบ บัญชี และกรรมการ CFO Audit YoY Comparison ทุกแห่งทุกไตรมาสสะท้อนต้นทุนบริการ เทียบกับของตนเอง เพื่อ ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 3 : ต้นทุนไม่เกินเกณฑ์ค่าเฉลี่ย

9 เขตบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัดจำนว น รพ. จำนวน รพ. สต. ประชากร ทั้งหมด ประชา กร UC DM ptHT ptTotal DM_HT SUM Adj.RW Q3Y2013 กาญจนบุรี , ,739 10,232 25,519 35,75174, ราชบุรี , ,833 40,094 84, ,087102, สุพรรณบุรี , ,910 35,849 63,663 99,51285, นครปฐม , ,364 42,064 26,575 68,639 80, สมุทรสาค ร , ,269 26,286 43,035 69,32174, สมุทรสงค ราม , ,159 7,238 16,155 23,39320, เพชรบุรี , ,796 14,813 22,024 36,83728, ประจวบฯ , ,324 18,298 35,747 54,04561, รวม ,544,008 3,747, , , ,585528,146.27

10 เขตบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัด ASM1M2F1F2F3Total กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร 1(1)12 สมุทรสงคราม 1113 เพชรบุรี ประจวบฯ 2158 รวม

11 เขตบริการสุขภาพที่ 5 ( ณ ไตรมาส 4 ปี 2556) จังหวัด ทุนสำรอง สุทธิ คงเหลือ จำนวน รพ. ทุนสำรอง ติดลบ เงินบำรุง คงเหลือ จำนวน รพ. เงินบำรุง ** ติดลบ ** กาญจนบุรี 500,277, ,672, ,152, ,331, ราชบุรี 377,959, ,406, ,693, ,770, สุพรรณบุรี 229,898, ,729, ,838, นครปฐม 504,560, ,759, ,199, สมุทรสาคร 279,784, ,305, สมุทรสงครา ม 14,695, ,790, ,504, , เพชรบุรี 228,750, ,521, ,049, ประจวบฯ 84,388, ,399, ,852, ,985, รวม 2,220,314, , ,127,595, ,242,539.95

12 กำไร ขาดทุน ภาพรวมเขต บริการสุขภาพที่ 5

13 ปี 2555 เปรียบเทียบ ปี 2556

14 Company Logo HGR การปรับประสิทธิภาพและการติดตามผลการ ดำเนินงาน :HGR ด้าน รายรับ ค่าใช้จ่าย เกือบคงที่ ด้าน หนี้สิน ด้าน สินทรัพย์ ค่าใช้ จ่าย แปร ผัน รายรับ รายจ่ายแปรผัน รายจ่ายคงที่ สินทรัพย์ หนี้สิน HGRHGR - มีระบบติดตามความ แปรปรวน การทำได้ ตามเป้าหมาย - มี Scoring System ตรวจสอบ รายงาน - รายงานทุกเดือน Re V V F F A A L L ปี 2556 พยากรณ์ปี 2557 Scoring 0-5 Scoring 0-5

15 เขตบริการสุขภาพที่ 5: วงเงิน 3% LC จังหวัด 3% LC2.5% กาญจนบุรี 25,113, ,927, ราชบุรี 42,327, ,273, สุพรรณบุรี 28,683, ,903, นครปฐม 26,881, ,401, สมุทรสาคร 12,493, ,410, สมุทรสงคราม 11,116, ,263, เพชรบุรี 19,066, ,888, ประจวบฯ 16, ,589, รวม 181,988, ,657, ,331,462.69


ดาวน์โหลด ppt เขตบริการ สุขภาพที่ 5 การบริหารการเงิน การคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google