งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตบริการ สุขภาพที่ 5 การบริหารการเงิน การคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตบริการ สุขภาพที่ 5 การบริหารการเงิน การคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตบริการ สุขภาพที่ 5 การบริหารการเงิน การคลัง

2

3 สรุปการทำงานด้าน การเงิน

4 Company Logo การดำเนินงานด้าน CFO 1 กรรมการ CFO ผชช. ว และ รองแพทย์ เจ้าหน้าที่งานประกันและบัญชีเป็นผู้ช่วย 2 กรรมการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบงบการเงิน ให้ผู้บริหารต้องเซ็นรับรอง ตรวจถึงระดับ รพ สต และงบการเงินรวมของเขต 3 CFO Audit ตรวจทุกระดับหน่วยบริการ และให้จัดการเสนอ ระบบบริหารที่ควรปรับ กรณีที่ไม่เป็นไปตามแผน

5 โรงพยาบาล ระดับวิกฤติ 7 ณ สิ้นไตร มาส 3 ปี 2556 กาญจนบุรี 11280 บ่อพลอย, รพช. ประจวบคีรีขันธ์ 11315 กุยบุรี, รพช. ราชบุรี 11277 วัดเพลง, รพช. ราชบุรี 11458 จอมบึง, รพร. สุพรรณบุรี 11289 เดิมบางนางบวช, รพช.

6 ทำแผนการเงิน 100% 31 ตค 56/ 30 พย 56 -HGR for Eff.Mgt มาตรฐานบัญชี 100% ทุกเดือน - ผู้บริหารควบคุม รายงาน รับรองทางบัญชี - พัฒนาระบบบัญชี รพ สต การวิเคราะห์ การเงินเบื้องต้น 100% ทุกเดือน - กรรมการ CFO เขต / จังหวัด / อำเภอ ตัวชี้วัดที่ 1 : มีการทำแผนการเงิน 100%

7 Risk Score=7 <6 แห่งทั้งปีงบ 2557 ผู้ตรวจสอบ บัญชี เขต / จังหวัด / อำเภอ Root Cause Analysis ทุกแห่งที่ เสี่ยง ที่มี NI ติดลบแผนปรับปรุงกิจการ มาตรการติดตาม 3-Step ในการแทรกแซง Feasibility ทุกแห่งที่มีรายจ่ายเพิ่มแสดงถึง รายรับที่เพิ่มขึ้น ความจำเป็นเชิงนโยบาย CFO Audit Team ทุกแห่งทั้งปีงบ 2557** เพิ่มอำนาจให้ ทีม Audit สามารถกำหนดมาตรการ ต่อหน่วยบริการได้ ** ตัวชี้วัดที่ 2 : Risk Score = 7 น้อยกว่า 10%

8 Unit Cost ทุกแห่งในไตรมาสแรก Full cost/ Modified full cost ต้นทุนบริการทุกแห่งติดตามทุกไตร มาส ไม่เกินค่ากลาง + SD MOC analysis ทุกแห่งผ่านกรรมการตรวจสอบ บัญชี และกรรมการ CFO Audit YoY Comparison ทุกแห่งทุกไตรมาสสะท้อนต้นทุนบริการ เทียบกับของตนเอง เพื่อ ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 3 : ต้นทุนไม่เกินเกณฑ์ค่าเฉลี่ย

9 เขตบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัดจำนว น รพ. จำนวน รพ. สต. ประชากร ทั้งหมด ประชา กร UC DM ptHT ptTotal DM_HT SUM Adj.RW Q3Y2013 กาญจนบุรี 15 142 897,535 640,739 10,232 25,519 35,75174,118.79 ราชบุรี 10 160 874,870 588,833 40,094 84,993 125,087102,752.94 สุพรรณบุรี 10 173 866,081 683,910 35,849 63,663 99,51285,979.39 นครปฐม 9 134 875,233 601,364 42,064 26,575 68,639 80,604.45 สมุทรสาค ร 2+3 55 883,647 385,269 26,286 43,035 69,32174,263.54 สมุทรสงค ราม 3 50 166,068 116,159 7,238 16,155 23,39320,096.25 เพชรบุรี 8 117 469,187 348,796 14,813 22,024 36,83728,442.86 ประจวบฯ 8 81 511,387 382,324 18,298 35,747 54,04561,888.03 รวม 65+3 912 5,544,008 3,747,394 194,874 317,711 512,585528,146.27

10 เขตบริการสุขภาพที่ 5 จังหวัด ASM1M2F1F2F3Total กาญจนบุรี 11219115 ราชบุรี 1121510 สุพรรณบุรี 1111610 นครปฐม 11259 สมุทรสาคร 1(1)12 สมุทรสงคราม 1113 เพชรบุรี 11158 ประจวบฯ 2158 รวม 4656736165

11 เขตบริการสุขภาพที่ 5 ( ณ ไตรมาส 4 ปี 2556) จังหวัด ทุนสำรอง สุทธิ คงเหลือ จำนวน รพ. ทุนสำรอง ติดลบ เงินบำรุง คงเหลือ จำนวน รพ. เงินบำรุง ** ติดลบ ** กาญจนบุรี 500,277,064.184-11,672,761.82496,152,255.75 1 -3,331,783.33 ราชบุรี 377,959,331.103-26,406,008.98312,693,431.81 1 -3,770,013.26 สุพรรณบุรี 229,898,321.233-14,729,398.12458,838,129.18 -- นครปฐม 504,560,659.592-6,759,294.68773,199,627.20 -- สมุทรสาคร 279,784,910.84--436,305,356.73 -- สมุทรสงครา ม 14,695,041.982-19,790,560.31104,504,139.07 1 -155,420.36 เพชรบุรี 228,750,803.374-10,521,135.84289,049,968.15 -- ประจวบฯ 84,388,593.234-43,399,509.69256,852,144.49 3 -5,985,323.50 รวม 2,220,314,725.5222 -133,278664.40 3,127,595,052.38 6 -13,242,539.95

12 กำไร ขาดทุน ภาพรวมเขต บริการสุขภาพที่ 5

13 ปี 2555 เปรียบเทียบ ปี 2556

14 Company Logo HGR การปรับประสิทธิภาพและการติดตามผลการ ดำเนินงาน :HGR ด้าน รายรับ ค่าใช้จ่าย เกือบคงที่ ด้าน หนี้สิน ด้าน สินทรัพย์ ค่าใช้ จ่าย แปร ผัน รายรับ รายจ่ายแปรผัน รายจ่ายคงที่ สินทรัพย์ หนี้สิน HGRHGR - มีระบบติดตามความ แปรปรวน การทำได้ ตามเป้าหมาย - มี Scoring System ตรวจสอบ รายงาน - รายงานทุกเดือน Re V V F F A A L L ปี 2556 พยากรณ์ปี 2557 Scoring 0-5 Scoring 0-5

15 เขตบริการสุขภาพที่ 5: วงเงิน 3% LC จังหวัด 3% LC2.5% กาญจนบุรี 25,113,120.24 20,927,600.20 ราชบุรี 42,327,658.0135,273,048.34 สุพรรณบุรี 28,683,704.1923,903,086.83 นครปฐม 26,881,219.7122,401,016.42 สมุทรสาคร 12,493,144.6210,410,953.48 สมุทรสงคราม 11,116,242.589,263,535.48 เพชรบุรี 19,066,799.5515,888,999.63 ประจวบฯ 16,306.887.2413,589,313.45 รวม 181,988,776.14151,657,313.4530,331,462.69


ดาวน์โหลด ppt เขตบริการ สุขภาพที่ 5 การบริหารการเงิน การคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google