งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลูกค้า โรงงาน Watch Shop ข้อมูลสั่ง สินค้า ประวัติ ลูกค้า ใบสั่งซื้อ ใบรายการ สั่งซื้อ รหัสสมาชิก ใบเสร็จ ข้อมูลรายการสั่งซื้อ ใบเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลูกค้า โรงงาน Watch Shop ข้อมูลสั่ง สินค้า ประวัติ ลูกค้า ใบสั่งซื้อ ใบรายการ สั่งซื้อ รหัสสมาชิก ใบเสร็จ ข้อมูลรายการสั่งซื้อ ใบเสร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลูกค้า โรงงาน Watch Shop ข้อมูลสั่ง สินค้า ประวัติ ลูกค้า ใบสั่งซื้อ ใบรายการ สั่งซื้อ รหัสสมาชิก ใบเสร็จ ข้อมูลรายการสั่งซื้อ ใบเสร็จ

2 ขายนาฬิกา ฝ่ายบัญชี ทำบัญชีต่างๆ ฝ่ายการจัดซื้อ ทำการติดต่อกับผู้ขายวัตถุดิบ ( โรงงาน ) ฝ่ายการตลาด สำรวจกลุ่มเป้าหมาย คิด โปรโมชั่น และวางแผนการตลาด ฝ่ายขาย ขายสินค้า และติดต่อกับลูกค้า

3 ฝ่ายจัดซื้อ สั่งซื้อสินค้า ฐ านข้อมูล สินค้าคงคลัง โรงงาน ข้อมูลสินค้าคงคลัง ข้อมูลสินค้า Process 1

4 ฐานข้อมูล การเงิน ฝ่ายบัญชี ทำบัญชีในงบ ต่าง ๆ ฝ่าย บริหาร ข้อมูลการเงิน งบการเงิน Process2

5 ฝ่ายการตลาด ออกแบบ วางแผน การตลาดและ จัดทำโปรโมชั่น แผนการตลาดและ ข้อมูลโปรโมชั่น Process 3 ฝ่ายขาย ฐานข้อมูล การเงิน ข้อมูล survey ยอดการขายสินค้า

6 ฝ่ายขาย ขาย สินค้าและ ติดต่อกับลูกค้า ฐานข้อมูล สินค้า ลูกค้า ข้อมูลสินค้า Process 4 ฝ่าย การตลาด ข้อมูลการทำโปรโมชั่น ข้อมูลสินค้า

7 โรงงาน ฝ่ายจัดซื้อ สั่งซื้อสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ สั่งซื้อสินค้า ฐ านข้อมูล สินค้าคงคลัง ข้อมูลสินค้าคงคลัง ข้อมูลสินค้า ฐานข้อมูล การเงิน ฝ่ายบัญชี ทำบัญชีใน งบต่าง ๆ ฝ่ายบัญชี ทำบัญชีใน งบต่าง ๆ ข้อมูล การเงิน ฝ่าย บริหาร งบ การเงิ น ฝ่ายการตลาด ออกแบบวางแผน การตลาดและ จัดทำโปรโมชั่น ฝ่ายการตลาด ออกแบบวางแผน การตลาดและ จัดทำโปรโมชั่น ยอดการขายสินค้า ข้อมูล survey แผนการตลาดและ ข้อมูลโปรโมชั่น ฝ่ายขาย ขายสินค้า และติดต่อ ลูกค้า ลูกค้ า ข้อมูลสินค้า ฐานข้อมูล สินค้า ข้อมูลสินค้า


ดาวน์โหลด ppt ลูกค้า โรงงาน Watch Shop ข้อมูลสั่ง สินค้า ประวัติ ลูกค้า ใบสั่งซื้อ ใบรายการ สั่งซื้อ รหัสสมาชิก ใบเสร็จ ข้อมูลรายการสั่งซื้อ ใบเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google