งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การวิเคราะห์ ข้อมูล. 2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล 1 ตรวจสอบข้อมูล - ความครบถ้วน - ความถูกต้อง 2. เลือกวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล - วิเคราะห์คำนวณด้วย เครื่องคิดเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การวิเคราะห์ ข้อมูล. 2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล 1 ตรวจสอบข้อมูล - ความครบถ้วน - ความถูกต้อง 2. เลือกวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล - วิเคราะห์คำนวณด้วย เครื่องคิดเลข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การวิเคราะห์ ข้อมูล

2 2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล 1 ตรวจสอบข้อมูล - ความครบถ้วน - ความถูกต้อง 2. เลือกวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล - วิเคราะห์คำนวณด้วย เครื่องคิดเลข - วิเคราะห์ด้วย คอมพิวเตอร์ 3. การเตรียมข้อมูล ก่อนการคำนวณ

3 3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล 4. การเลือกสถิติให้ เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้อง แม่นยำและเชื่อถือได้ ต้องคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้

4 4 4.1 ชนิดของ ข้อมูล 1. NOMINAL DATA จำแนก กลุ่มหรือประเภท 2. ORDINAL DATA จำแนกกลุ่ม เรียงอันดับ ช่วงความแตกต่างแต่ละ ช่วงไม่เท่ากัน 3. INTERVAL DATA จำแนกกลุ่ม เรียงอันดับ ช่วงความแตกต่าง แต่ละช่วงเท่ากัน ศูนย์สมมติ 4. RATIO DATA จำแนกกลุ่ม เรียงอันดับ ช่วงความแตกต่าง แต่ละช่วง เท่ากัน ศูนย์แท้

5 5 4.2 วัตถุประสงค์การวิจัย / การออกแบบการวิจัย - เพื่อบรรยาย ศึกษา ความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ 4.3 จำนวนตัวอย่างที่ใช้ใน การเก็บข้อมูล - กลุ่มเดียว 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4.4 ข้อตกลงเบื้องต้นของ สถิติแต่ละตัว

6 6


ดาวน์โหลด ppt 1 การวิเคราะห์ ข้อมูล. 2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล 1 ตรวจสอบข้อมูล - ความครบถ้วน - ความถูกต้อง 2. เลือกวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล - วิเคราะห์คำนวณด้วย เครื่องคิดเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google