งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะของชุดฝึกอบรม / การเรียนรู้. 2 ผลการวิเคราะห์ผลงานประเภท “ ชุดฝึก ” “ ชุดการเรียนรู้ ” ที่ผ่านการ ประเมิน ระดับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ : พบว่า 1. นำเสนอปัญหาการเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะของชุดฝึกอบรม / การเรียนรู้. 2 ผลการวิเคราะห์ผลงานประเภท “ ชุดฝึก ” “ ชุดการเรียนรู้ ” ที่ผ่านการ ประเมิน ระดับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ : พบว่า 1. นำเสนอปัญหาการเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะของชุดฝึกอบรม / การเรียนรู้

2 2 ผลการวิเคราะห์ผลงานประเภท “ ชุดฝึก ” “ ชุดการเรียนรู้ ” ที่ผ่านการ ประเมิน ระดับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ : พบว่า 1. นำเสนอปัญหาการเรียน การสอนชัดเจน เป็นวิทยาศาสตร์ 2. มีกรอบความคิดในการสร้างพัฒนา 3. กระบวนการสร้างและพัฒนาถูกหลักวิชาการ - สร้างพัฒนา - หาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล - การนำไปทดลอง ใช้ - การสรุปผล สรุป องค์ความร้

3 3 1. การนำเสนอปัญหา * ปัญหามีนัยสำคัญเป็นวิทยาศาสตร์ “ นร. ร้อยละ 10 อ่านหนังสือไม่ออก ”

4 4 2. กรอบแนวคิดในการสร้างและพัฒนา 2.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนา ชุดฝึกอบรม “ ชุดการ เรียนรู้ / ฝึกอบรม เน้น กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ” กรอบแนวคิดที่ควรนำมาใช้ - Constructiusm ( Piaget ) - Self Directed Learning (Richard Boytasiz)

5 5 2. กรอบแนวคิดในการสร้างและพัฒนา 2.2 กรอบแนวคิดเชิงเนื้อหา ของชุดฝึกอบรม “ การสร้างชุดการเรียนรู้ที่ยึด ผู้เรียนเป็นสำคัญ ” “ กรอบแนวคิด SIPPA”

6 6 2. กรอบแนวคิดในการสร้างและพัฒนา 2.3 จุดมุ่งหมาย 2.4 โครงสร้างของชุดฝึกอบรม 2.5 กระบวนการฝึกอบรม / แนว การฝึกอบรม 2.6 ระยะเวลาที่ใช้ 2.7 การวัดการประเมิน

7 7 3. การหาประสิทธิภาพ / ประสิทธิผลของชุดฝึก -IOC -Reliability - การสร้างแบบทดสอบ - การ Try out - การหาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล E1/E2, C.V. 4. การวิเคราะห์ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะของชุดฝึกอบรม / การเรียนรู้. 2 ผลการวิเคราะห์ผลงานประเภท “ ชุดฝึก ” “ ชุดการเรียนรู้ ” ที่ผ่านการ ประเมิน ระดับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ : พบว่า 1. นำเสนอปัญหาการเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google