งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การจัดตั้งสถาบัน การอาชีวศึกษา. แนวทางการจัดตั้งสถาบันการ อาชีวศึกษา มาตรา 13 และ 14 การรวมสถานศึกษา การรวมสถานศึกษา การแยกสถานศึกษาส่วนใดส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การจัดตั้งสถาบัน การอาชีวศึกษา. แนวทางการจัดตั้งสถาบันการ อาชีวศึกษา มาตรา 13 และ 14 การรวมสถานศึกษา การรวมสถานศึกษา การแยกสถานศึกษาส่วนใดส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การจัดตั้งสถาบัน การอาชีวศึกษา

2 แนวทางการจัดตั้งสถาบันการ อาชีวศึกษา มาตรา 13 และ 14 การรวมสถานศึกษา การรวมสถานศึกษา การแยกสถานศึกษาส่วนใดส่วน หนึ่งจากสถาบัน การแยกสถานศึกษาส่วนใดส่วน หนึ่งจากสถาบัน การอาชีวศึกษา การอาชีวศึกษา ยกสถานะสถานศึกษา ยกสถานะสถานศึกษา จัดตั้งขึ้นใหม่ จัดตั้งขึ้นใหม่

3 หลักเกณฑ์การรวมสถานศึกษา เพื่อจัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษา หลักการ การรวมสถานศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบัน การอาชีวศึกษา มีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การประสานความร่วมมือ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ในการสร้างความ เข้มแข็งในการจัดการอาชีวศึกษา ทุก ระดับและประเภทวิชา สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนากำลังคน

4 1. ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและ การฝึกอบรม วิชาชีพ หลักการสำคัญ 5 ประการ 2. การตอบสนองความต้องการกำลังคนในการ พัฒนาประเทศ 3. ประสิทธิภาพและเอกภาพการบริหารจัดการ 4. การระดมทรัพยากรและความร่วมมือจาก ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน ซึ่งนำไปสู่ ความสามารถในการ พึ่งพาตนเอง 5. การประกันคุณภาพและการกำกับมาตรฐาน

5 เกณฑ์การประเมิน 1. ด้านครูและบุคลากรทางการ ศึกษา มีจำนวนเพียงพอ มีคุณวุฒิและ ประสบการณ์ มีจำนวนเพียงพอ มีคุณวุฒิและ ประสบการณ์ ตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอนและ มีผลงาน ตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอนและ มีผลงาน ทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ ทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ พิจารณาจากความพร้อมของ สถานศึกษา 4 ด้าน

6 เกณฑ์การประเมิน 2. ด้านอาคารสถานที่ มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สถานที่ฝึกงาน ของนักเรียน นักศึกษา มีครุภัณฑ์ และทรัพยากร สนับสนุนการจัดการอย่าง พอเพียง

7 เกณฑ์การประเมิน 3. ด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการมีเอกภาพ มีการ ใช้ทรัพยากร ร่วมกัน มีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ มีส่วนร่วมทางวิชาการและความ ร่วมมือกับ สถานประกอบการและชุมชน

8 เกณฑ์การประเมิน 4. แผนกลยุทธ์เพื่อผลิตและพัฒนา กำลังคน มีแผนกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อ ความต้องการ กำลังคนในระดับพื้นที่และ ระดับประเทศ มีการจัดทำแผนธุรกิจและมีระบบ ประกันคุณภาพ

9 กระบวนการจัดตั้งสถาบันการ อาชีวศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์ เอกสาร โครงการ - การศึกษา ความ เป็นไปได้ - พันธมิตร ฯลฯ คณะกรร มการ ประเมิน - สอศ. - เอกชน - ผู้ทรงคุณวุ ฒิ เกณฑ์ การ ประเมิน - ความ ต้องการ - ความ ร่วมมือ - ความ พร้อม ระยะเวล า ประเมิน เสนอก่อน เปิดภาค การศึกษา 180 วัน

10 กอศ. กำหนดหลักเกณฑ์ สถานศึก ษา ข้อเสนอ การจัดตั้ง สถาบัน คณะกรรม การ ประเมิน เสนอ กอ ศ. กอศ. เสนอ รมว. ศธ. เข้า ค. ร. ม. สนง. กฤษฎีกา กฎกระทร วง

11 โครงสร้างสถาบันประกาศ ศธ. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สภาสถาบันสถาบัน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การจัดตั้งสถาบัน การอาชีวศึกษา. แนวทางการจัดตั้งสถาบันการ อาชีวศึกษา มาตรา 13 และ 14 การรวมสถานศึกษา การรวมสถานศึกษา การแยกสถานศึกษาส่วนใดส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google