งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ IT สปสช. กับงานเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ IT สปสช. กับงานเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ IT สปสช. กับงานเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน

2 กระบวนการหลักของสำนักในการสนับสนุนกระบวนการหลักของ สปสช. การจัดทำ ข้อเสนอ เชิงนโยบาย ด้านหลัก ประกัน สุขภาพ การ ขึ้นทะเบียน หน่วยบริการ การ ลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ การบริหาร งบกองทุน การกำกับ ควบคุม มาตรฐาน การให้ บริการ การ คุ้มครอง สิทธิของ ประชาชน Customers Data, Information IT Infrastructures, Applications Bureau of Insurance Information Technology

3 การจัดทำ ข้อเสนอ เชิงนโยบาย ด้านหลัก ประกัน สุขภาพ การ ขึ้นทะเบียน หน่วยบริการ การ ลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ การบริหาร งบกองทุน การกำกับ ควบคุม มาตรฐาน การให้ บริการ การ คุ้มครอง สิทธิของ ประชาชน การบริหาร โครงสร้าง พื้นฐาน การบริหาร โครงการ และ การพัฒนา ระบบ การบำรุง รักษาระบบ การซ่อม บำรุงระบบ การให้ บริการ ข้อมูล สารสนเทศ และ ทรัพยากร สำนัก กระบวนการหลักของสำนักในการสนับสนุนกระบวนการหลักของ สปสช. สปสช.

4 Hardware Total จำนวน ชุดTotal ServerStorageNetworkKVMตู้ 92103154142

5

6 ฐานข้อมูล สปสช. ฐานข้อมูลโรงพยาบาล (Hospital Profile) ฐานข้อมูลสิทธิประชากร (Population/Registration) ฐานข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย (Medical Records) ฐานข้อมูลการชดเชย (Payment) ฐานข้อมูลการบริหารโรคเฉพาะ (DMIS) ฐานข้อมูลการเงิน (SAP) ฐานข้อมูลงานบริหารกองทุน (e – Budgeting) ฐานข้อมูลผู้พิการ ฐานข้อมูลคัดกรองโรคเรื้อรัง

7 ฐานข้อมูล สปสช. ฐานข้อมูล Call Center คลังข้อมูล (Data Warehouse) - Registration - Claim - Call Center - รง. 5 - DMIS - SAP & e-Budgeting ฐานข้อมูลสนับสนุนการทำงานของสาขาเขตฯ ฐานข้อมูล OP/PP

8 ฐานข้อมูลที่กำลังพัฒนา ฐานข้อมูล Excellent Center - Heart Disease - Cancer - Trauma ฐานข้อมูลการเงินการคลัง ฐานข้อมูลบูรณาการด้านสุขภาพประชากรไทย

9

10 ฐานข้อมูลสุขภาพประชากร Population Registration SpecificRegistration IP indiv. OP indiv. PPIS DMIS PP indiv. AIDS Software 1 2

11

12 ข้อจำกัดในปัจจุบัน ยังขาดการบูรณาการให้เป็นระบบเดียวกัน ยังขาดการบูรณาการให้เป็นระบบเดียวกัน ข้อมูลที่มีอยู่เป็นข้อมูลย้อนหลัง เนื่องจากเป็น ข้อมูลที่เกิดจากธุรกรรมการประกันสุขภาพ ข้อมูลที่มีอยู่เป็นข้อมูลย้อนหลัง เนื่องจากเป็น ข้อมูลที่เกิดจากธุรกรรมการประกันสุขภาพ หน่วยบริการทั้งประเทศยังไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ รองรับธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง หน่วยบริการทั้งประเทศยังไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ รองรับธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ยังไม่สามารถสร้างระบบนำส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เข้าสู่ส่วนกลางได้ ยังไม่สามารถสร้างระบบนำส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เข้าสู่ส่วนกลางได้ ต้องใช้เวลา / งบประมาณในการพัฒนาระบบ ต้องใช้เวลา / งบประมาณในการพัฒนาระบบ

13 Ideal Scenario หน่วยบริการมีระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลการ บริการ หน่วยบริการมีระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลการ บริการ ข้อมูลเกิดขึ้นในขณะให้บริการ ข้อมูลเกิดขึ้นในขณะให้บริการ หน่วยบริการสามารถส่งออกข้อมูลที่ต้องการได้ หน่วยบริการสามารถส่งออกข้อมูลที่ต้องการได้ มีชุดข้อมูลมาตรฐาน มีชุดข้อมูลมาตรฐาน มีระบบเครือข่ายความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ มีระบบเครือข่ายความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ มีฐานข้อมูลกลางขนาดใหญ่ มีฐานข้อมูลกลางขนาดใหญ่ มีการส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลางทุกวัน มีการส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลางทุกวัน มีระบบประมวลผลส่วนกลางและให้บริการข้อมูล มีระบบประมวลผลส่วนกลางและให้บริการข้อมูล

14 ระบบบันทึกข้อมูลการบริการอิเล็คทรอนิคส์ ระบบการส่งออกข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด VPN ฐานข้อมูลกลางรวบรวมข้อมูลและประมวลผล

15 ประเด็นที่สำคัญ การเพิ่มภาระให้หน่วยบริการ การเพิ่มภาระให้หน่วยบริการ การรักษาความปลอดภัยของระบบ การรักษาความปลอดภัยของระบบ การเข้ารหัสข้อมูลขณะส่งข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูลขณะส่งข้อมูล การป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การให้สิทธิเข้าใช้ฐานข้อมูล การให้สิทธิเข้าใช้ฐานข้อมูล การสำเนาข้อมูล การสำเนาข้อมูล

16 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ระบบ IT สปสช. กับงานเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google