งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ IT สปสช. กับงานเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ IT สปสช. กับงานเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ IT สปสช. กับงานเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา
สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน

2 Data, Information IT Infrastructures, Applications
กระบวนการหลักของสำนักในการสนับสนุนกระบวนการหลักของ สปสช. การจัดทำ ข้อเสนอ เชิงนโยบาย ด้านหลัก ประกัน สุขภาพ การกำกับ ควบคุม มาตรฐาน การให้ บริการ การ คุ้มครอง สิทธิของ ประชาชน การ ขึ้นทะเบียน หน่วยบริการ การ ลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ การบริหาร งบกองทุน Customers Data, Information IT Infrastructures, Applications Bureau of Insurance Information Technology

3 สำนัก กระบวนการหลักของสำนักในการสนับสนุนกระบวนการหลักของ สปสช. สปสช.
การจัดทำ ข้อเสนอ เชิงนโยบาย ด้านหลัก ประกัน สุขภาพ การกำกับ ควบคุม มาตรฐาน การให้ บริการ การ คุ้มครอง สิทธิของ ประชาชน การ ขึ้นทะเบียน หน่วยบริการ การ ลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ การบริหาร งบกองทุน สปสช. การให้ บริการ ข้อมูล สารสนเทศ และ ทรัพยากร การบริหาร โครงการ และ การพัฒนา ระบบ การบริหาร โครงสร้าง พื้นฐาน การบำรุง รักษาระบบ การซ่อม บำรุงระบบ สำนัก

4 Hardware Total จำนวน ชุด Total Server Storage Network KVM ตู้ 92 10 31
92 10 31 5 4 142

5

6 ฐานข้อมูล สปสช. ฐานข้อมูลโรงพยาบาล (Hospital Profile)
ฐานข้อมูลสิทธิประชากร (Population/Registration) ฐานข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย (Medical Records) ฐานข้อมูลการชดเชย (Payment) ฐานข้อมูลการบริหารโรคเฉพาะ (DMIS) ฐานข้อมูลการเงิน (SAP) ฐานข้อมูลงานบริหารกองทุน (e – Budgeting) ฐานข้อมูลผู้พิการ ฐานข้อมูลคัดกรองโรคเรื้อรัง

7 ฐานข้อมูล สปสช. ฐานข้อมูล Call Center คลังข้อมูล (Data Warehouse)
- Registration - Claim - Call Center - รง. 5 - DMIS - SAP & e-Budgeting ฐานข้อมูลสนับสนุนการทำงานของสาขาเขตฯ ฐานข้อมูล OP/PP

8 ฐานข้อมูลที่กำลังพัฒนา
ฐานข้อมูล Excellent Center - Heart Disease - Cancer - Trauma ฐานข้อมูลการเงินการคลัง ฐานข้อมูลบูรณาการด้านสุขภาพประชากรไทย

9

10 1 2 ฐานข้อมูลสุขภาพประชากร Software IP indiv. Population OP indiv.
PP indiv. PPIS Specific Registration Software Registration DMIS 2 AIDS

11

12 ข้อจำกัดในปัจจุบัน ยังขาดการบูรณาการให้เป็นระบบเดียวกัน
ข้อมูลที่มีอยู่เป็นข้อมูลย้อนหลัง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกิดจากธุรกรรมการประกันสุขภาพ หน่วยบริการทั้งประเทศยังไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ รองรับธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ยังไม่สามารถสร้างระบบนำส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเข้าสู่ส่วนกลางได้ ต้องใช้เวลา/งบประมาณในการพัฒนาระบบ

13 Ideal Scenario หน่วยบริการมีระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลการ บริการ
ข้อมูลเกิดขึ้นในขณะให้บริการ หน่วยบริการสามารถส่งออกข้อมูลที่ต้องการได้ มีชุดข้อมูลมาตรฐาน มีระบบเครือข่ายความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ มีฐานข้อมูลกลางขนาดใหญ่ มีการส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลางทุกวัน มีระบบประมวลผลส่วนกลางและให้บริการข้อมูล

14 ฐานข้อมูลกลาง รวบรวมข้อมูล และประมวลผล ระบบบันทึกข้อมูล การบริการอิเล็คทรอนิคส์ VPN ระบบการส่งออกข้อมูล ตามรูปแบบที่กำหนด

15 ประเด็นที่สำคัญ การเพิ่มภาระให้หน่วยบริการ การรักษาความปลอดภัยของระบบ
การเข้ารหัสข้อมูลขณะส่งข้อมูล การป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การให้สิทธิเข้าใช้ฐานข้อมูล การสำเนาข้อมูล

16 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ระบบ IT สปสช. กับงานเฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google