งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ ๖จาร อินเตอร์เน็ตคืออะไร เมื่อพิจารณาแล้วอาจจัดแบ่งเป็น ๒ มุมมอง - มุมมองด้านองค์ประกอบ - มุมมองด้านบริการ มุมมองด้านองค์ประกอบ อินเตอร์เน็ต หมายถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ ๖จาร อินเตอร์เน็ตคืออะไร เมื่อพิจารณาแล้วอาจจัดแบ่งเป็น ๒ มุมมอง - มุมมองด้านองค์ประกอบ - มุมมองด้านบริการ มุมมองด้านองค์ประกอบ อินเตอร์เน็ต หมายถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ ๖จาร อินเตอร์เน็ตคืออะไร เมื่อพิจารณาแล้วอาจจัดแบ่งเป็น ๒ มุมมอง - มุมมองด้านองค์ประกอบ - มุมมองด้านบริการ มุมมองด้านองค์ประกอบ อินเตอร์เน็ต หมายถึง องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ที่ ทำงานร่วมกัน คือ ๑. อุปกรณ์ที่ความสามารถในการคำนวณ หรือ คอมพิวเตอร์จำนวนมากมาย มาเชื่อมต่อถึงกัน

3 ๒. ลิงค์การสื่อสาร (Communication Link) ๓. เร้าเตอร์ (Router) ๔. โปรโตคอล (Protocoll) ๕. เครือข่ายของเครือข่าย (Network of Network) ๑. ๑. ๒ มุมมองทางด้านบริการ มี ๓ กลุ่มหลักคือ - ส่วนที่อยู่ขอบของเครือข่าย (Network Edge) - ส่านการเข้าถึงเครือข่าย และสื่อสัญญาณทา กายภาพ (Access Network and Physical Media) - ส่วนแกนครือข่าย (Network Core)

4 ๑. ๒ ส่วนขอบข่ายเครือข่าย (Network Edge) - ไคลแอนต์ – เซิฟเวอร์ (Client-Server) - เพียร์ - ทู - เพียร์ (Peer-to-Peer) - บริการถ่ายโอนข้อมูลแบบน่าเชื่อถือ (Reliable Data Transfes Service) ๑. ๓ การเข้าถึงเครือข่าย และ สื่อกายภาพ (Access Network and Physical Media) ๑. ๓. ๑ การเข้าถึงผ่านที่อยู่อาศัย (Residential Access) ๑. การเชื่อมต่อโดย ไดแอลอัพ โมเด็ม (Dial up Modem) ๒. การเชื่อมต่อโดยดีเอสแอล (Digital Subscriber Line, DSL) ๑. ๓. ๒ การเข้าถึงผ่านที่ทำงานหรือหน่วยงาน (InstitutionaI Access)

5 ๑. ๓. ๓ การเข้าถึงแบบไร้สาย (Wireless Access) ๑. การเข้าถึงผ่านระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย (Wireless LAN) ๒. การเข้าถึงผ่านระบบเครือข่ายขนาดกว้างไร้สาย (Wireless WAN) สื่อทางกายภาพ (Physicnl Media) ๑. ๓. ๔ สื่อแบบมีการนำ หรือสื่อแบบใช้สายนำ จะแบ่ง ออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑. สายทองแดงคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair Copper Wire) ๒. สายโคแอ็กเชี่ยล (Coaxial Cable) ๓. สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optics)

6 ๑. ๓. ๕ สื่อแบบไม่มีการนำหรือสื่อแบบไร้สาย ๑. สัญญาณสามารถเกิดการสะท้อนได้ (Reflection) ๒. สัญญาณสามารถถูกขัดขวางจากวัตถุได้ (Obstruction) ๓. สัญญาณสามารถถูกรบกวนได้ (lnterference) ๑. ๔ แกกนเครือข่าย (Network Core) ๑. ๔. ๑ เครือข่ายเซอร์กิตสวิทซ์ การมัลติเพลกซ์ คือการส่งสัญญาณไปบนสื่อนำ สัญญาณตัวเดียว ๑. ๔. ๒ เครือข่ายแพ็คเก็ตสวิทซ์ ๑. ๔. ๓ โครงสร้างของอินเตอร์เน็ต

7 ๑. ๕ เวลาหน่วง การสูญหาย และ ทรูพุท (Throughput) บนเครือข่ายแพ็คเก็ตสวิทซ์ ๑. ๕. ๑ เวลาหน่วง (Delay) การเสียหาย ทรูพุท ชั้นโปรโตคอล ชั้นโปรโตคอลของการทำงานอินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt บทที่ ๖จาร อินเตอร์เน็ตคืออะไร เมื่อพิจารณาแล้วอาจจัดแบ่งเป็น ๒ มุมมอง - มุมมองด้านองค์ประกอบ - มุมมองด้านบริการ มุมมองด้านองค์ประกอบ อินเตอร์เน็ต หมายถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google