งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาความรู้ทางทันตกรรมประดิษฐ์  คณาจารย์ในภาควิชาฯ มีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพ วิชาการ และงานวิจัย  ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มีทั้งความรู้และทักษะในงานทันตกรรมประดิษฐ์  ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีวิจารณญาณ จริยธรรม และจรรยาบรรณ  สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม  สานต่อนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย สู่ความเป็นมหาวิทยาลัย วิจัยที่สมบูรณ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน โทร

2 หลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  เป็นหลักสูตรตำนานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำการเปิดสอน มาเป็นเวลานาน และยังคงได้รับความนิยม  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม ประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานได้อย่างชำนาญในเวลา 1 ปี  ผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานพอเพียงที่จะศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้น  ผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสังคม  คณาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์ ในวิชาชีพ และวิชาการ

3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง วิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาอื่นได้อย่างต่อเนื่อง  ผลิตบัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคม  คณาจารย์มีคุณภาพทั้งทางวิชาการ งานวิจัย และวิชาชีพ  เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถพัฒนางานวิจัย เพื่อขอจบในระดับปริญญาเอกได้  มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเองและอิสระ ในเชิงความคิด

4 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาการบูรณะและใส่ฟันเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะของฟันทั้งปาก
 เป็นหลักสูตรที่เน้นการฟื้นฟูสมรรถนะของฟันทั้งปาก (Full mouth rehabilitation) ภายในระยะเวลา 1ปี  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพฟันชนิดสาหัส  เป็นหลักสูตรที่นิสิตสามารถเข้าศึกษาในช่วงวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์  ผลิตบัณฑิตที่สามารถเลือกใช้วัสดุเชื่อมติดกับผิวฟัน ป้องกันการเกิดรอยรั่ว และได้การยึดอยู่ที่ดีเพื่อแก้ปัญหา การสูญเสียฟันในศตวรรษที่ 21  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการบูรณะและใส่ฟัน เพื่อสร้างระบบการบดเคี้ยวและการสบฟันที่มีประสิทธิภาพ  ผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเพื่อขอสอบ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google