งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ผศ. ทพ. สรรพัชญ์ นามะโน โทร.0-2218-8532-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ผศ. ทพ. สรรพัชญ์ นามะโน โทร.0-2218-8532-3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ผศ. ทพ. สรรพัชญ์ นามะโน โทร.0-2218-8532-3 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ผศ. ทพ. สรรพัชญ์ นามะโน โทร.0-2218-8532-3  มีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาความรู้ทางทันตกรรม ประดิษฐ์  คณาจารย์ในภาควิชาฯ มีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน วิชาชีพ วิชาการ และงานวิจัย  ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มีทั้งความรู้และทักษะใน งานทันตกรรมประดิษฐ์  ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีวิจารณญาณ จริยธรรม และจรรยาบรรณ  สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม  สานต่อนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย สู่ ความเป็นมหาวิทยาลัย วิจัยที่สมบูรณ์

2 หลักสูตรประกาศนียบัตรทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  เป็นหลักสูตรตำนานของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยที่ทำการเปิดสอน มาเป็นเวลานาน และยังคงได้รับความ นิยม  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการ รักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม ประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานได้อย่างชำนาญใน เวลา 1 ปี  ผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานพอเพียงที่จะศึกษา ต่อในระดับ ที่สูงขึ้น  ผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และ สังคม  คณาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์ ใน วิชาชีพ และวิชาการ

3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทาง วิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการงานทางทันตก รรมประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาอื่นได้อย่างต่อเนื่อง  ผลิตบัณฑิตที่มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและ จรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และสังคม  คณาจารย์มีคุณภาพทั้งทางวิชาการ งานวิจัย และวิชาชีพ  เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถพัฒนางานวิจัย เพื่อขอจบในระดับปริญญาเอกได้  มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง และอิสระ ในเชิงความคิด

4 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาการบูรณะและใส่ฟันเพื่อฟื้นฟู สมรรถนะของฟันทั้งปาก  เป็นหลักสูตรที่เน้นการฟื้นฟูสมรรถนะ ของฟันทั้งปาก (Full mouth rehabilitation) ภายในระยะเวลา 1 ปี  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยที่มี ปัญหาสุขภาพฟันชนิดสาหัส  เป็นหลักสูตรที่นิสิตสามารถเข้าศึกษา ในช่วงวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์  ผลิตบัณฑิตที่สามารถเลือกใช้วัสดุเชื่อมติด กับผิวฟัน ป้องกันการเกิดรอยรั่ว และได้การยึด อยู่ที่ดีเพื่อแก้ปัญหา การสูญเสียฟันในศตวรรษที่ 21  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการ บูรณะและใส่ฟัน เพื่อสร้างระบบการบดเคี้ยวและการสบ ฟันที่มีประสิทธิภาพ  ผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไป พัฒนาเพื่อขอสอบ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาทัน ตกรรมประดิษฐ์


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ผศ. ทพ. สรรพัชญ์ นามะโน โทร.0-2218-8532-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google