งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีพะเยา คณะวิชาพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีพะเยา คณะวิชาพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีพะเยา คณะวิชาพื้นฐาน

2

3 นางสาวศรีเพ็ญ มะโน หัวหน้าคณะวิชาพื้นฐาน นางวาสนา พรมทา นางแสงเดือน มีครู นายประเสริฐ พรหมเผ่า นายสมคิด วังษา นายนภดล เขียวอาสะวะ นางสาวดวงนภา สุทโธ นางสาวลำดวน ดูดี นางสาววิลาวรรณ์ วงศ์ขัติย์ บุคลากรคณะวิชาพื้นฐาน

4 การนำเสนอแผนการ สอนแบบบูรณาการ โดยใช้ กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์

5 กิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ - การใช้โปรแกรม ต่างๆในการพิมพ์ และ การนำเสนอ งาน อุตสาหกรรม เกษตร - ทักษะทางด้านการแปรรูป การ ถนอมอาหารและการบรรจุภัณฑ์ สาขาพืชศาสตร์ - การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ - การปลูกพืชไร้ดิน - การใช้สารสกัด ชีวภาพ สาขาช่างกล เกษตร - การใช้เครื่องมือ ทางด้านช่างกลเกษตร มาทำโครงงานทาง วิทยาศาสตร์ เช่น การ เชื่อม สาขาสัตว ศาสตร์ - การผสมเทียม - การใช้ เครื่องมือทางด้าน วิทยาศาสตร์ในวิชาชีพ - การคัดเลือกและการ ปรับปรุงพันธ์

6 สัปดาห์วัน วิทยาศาสตร์ พลานามัย - ทักษะทางบุคลิกภาพ - ทักษะการออกกำลังกาย - มารยาทการเป็นผู้ชมที่ดี - ทักษะทางนันทนาการ วิทยาศาสตร์ - โครงงานวิทยาศาสตร์ ( รูปเล่มรายงาน ) - ทักษะการปฏิบัติการทดลอง - การนำเสนอผลงาน - ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ - การหาร้อยละ - การหาค่าเฉลี่ย - การหาปริมาตร, ปริมาณ, การตวง, การวัด - รูปทรง - การหาความเข้มข้นของสารละลาย ภาษาอังกฤษ - ศัพท์ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ - ทักษะการพูด - ทักษะการฟัง - ทักษะการเขียน ภาษาไทย - ทักษะการสื่อสาร - การพูด - การฟัง - การอ่าน - การเขียน ทักษะทางศิลปะ สังคมศึกษา กฎระเบียบวินัย - คุณธรรมจริยธรรม

7


ดาวน์โหลด ppt สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3 วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีพะเยา คณะวิชาพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google