งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขางานการขาย แผนกวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ชื่อโครงการ “ เส้นทางสู่นักขายตรงมือ อาชีพ ” ลักษณะโครงการ แผนกวิชาการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขางานการขาย แผนกวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ชื่อโครงการ “ เส้นทางสู่นักขายตรงมือ อาชีพ ” ลักษณะโครงการ แผนกวิชาการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขางานการขาย แผนกวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ชื่อโครงการ “ เส้นทางสู่นักขายตรงมือ อาชีพ ” ลักษณะโครงการ แผนกวิชาการตลาด คัดเลือกบริษัท เข้าร่วมโครงการ โดยให้นักเรียนบูรณา การความรู้ในรายวิชาต่างๆ เพื่อ ดำเนินการในรูปแบบองค์กรธุรกิจ โดย จัดตั้งศูนย์รวบรวมและจำหน่าย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2 นักขายตรงมืออาชีพ - เป้าหมาย โครงการ -

3 บูรณาการแบบข้ามรายวิชา ในรายวิชาดังนี้ 1. วิชาการขายตรง เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง เรื่อง แผนการตลาดการขายตรง ( อ. นพรัตน์ สุตา )

4 2. วิชาการขาย เรื่อง การวางแผนการขาย เรื่อง เทคนิคการขาย เรื่อง แนวคิดทางการตลาด เรื่อง การขจัดข้อโต้แย้งทางการขาย ( อ. อุไรวรรณ คำดี )

5 3. วิชา การจัดการธุรกิจเบื้องต้น เรื่อง หลักการจัดการ / โครงสร้างองค์กร เรื่อง การหาแหล่งเงินทุน เรื่อง เอกสารทางธุรกิจ ( อ. ดาวรุ่ง ไข่ท่า )

6 4. วิชา การบัญชี เบื้องต้น เรื่อง งบกำไร ขาดทุน ( อ. วรรณพร ชู สกุลพัฒนา )

7 5. วิชา การจัดแสดงสินค้า เรื่อง การวางผังสินค้า ( อ. นาฎยา อมรพันธางค์ )

8 6. วิชา บุคลิกภาพนักขาย เรื่อง บุคลิกภาพภายนอก / ภายใน ( อ. สุวนา เชี่ยววานิช )

9 7. วิชาการส่งเสริมการขาย เรื่อง รูปแบบและประเภทการส่งเสริมการขาย ( อ. นาฎยา อมรพันธางค์ )

10 8. วิชา ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ เรื่อง หลักการพูด ( อ. นัยรัตน์ กล้าวิเศษ )

11 9. วิชา คอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ เรื่อง การใช้งาน โปรแกรม Exel ( อ. นุจรีย์ แก้วเพียร )

12 สรุป รูปแบบโครงการ เป็นการบูรณาการแบบข้ามราย วิชา (Transdisciplinary) ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ในเนื้อหา แต่ละวิชาตั้งแต่ชั้น ปวช.1 ถึงชั้น ปวช. 3 โดยใน ปีการศึกษาสุดท้าย จะจัดในรูปแบบโครงการวิชาชีพ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ในลักษณะธุรกิจจำลอง.....


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 สาขางานการขาย แผนกวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ชื่อโครงการ “ เส้นทางสู่นักขายตรงมือ อาชีพ ” ลักษณะโครงการ แผนกวิชาการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google