งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และการจัดการใน ภาวะฉุกเฉิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และการจัดการใน ภาวะฉุกเฉิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และการจัดการใน ภาวะฉุกเฉิน

2 ความรุนแรงของภัยในประเทศไทย : UNDP 1994 ภัยความรุนแรงค่าน้ำหนัก อุทกภัยสูง2.39 อุบัติเหตุขนาด ใหญ่ สูง2.37 วัตถุระเบิดสูง2.34 ความแห้งแล้งปานกลาง2.24 อัคคีภัยปานกลาง2.2 แผ่นดินถล่มปานกลาง2.15 แผ่นดินไหวปานกลาง1.97

3 ข้อมูลการเกิดอุทกภัยใน ประเทศไทย : สล. ปพร. ปี พ. ศ. ความถี่ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จำนวนผู้ ได้รับ ผลกระทบ ( ล้านคน ) จำนวน ผู้เสียชี วิต ( คน ) มูลค่า ความ เสียหาย ( พันล้าน ) จำนวนจังหวัดจำนวนหมู่บ้าน พื้นที่ การเกษตร ( ไร่ ) 2532989,87110.12.460211.7 2533125810,1622.32.1506.7 2534146610,6549.92.0432.6 2535106612,10114.33.6165.2 25369118,96016.01.7472.2 253711749,17014.02.4465.1 253887311,1753.85.94426.1 2539107412,61521.08.41587.2 254076410,61012.34.1983.8 2541126512,1170.51.681.7 25429696,2193.04.6531.4 2543126213,02910.36.712010.0 2544146010,99629.13.42443.7

4 ประเภทภัย จำนวนหมู่บ้านในภาค เหนือ ตะวันออกเ ฉียงเหนือ กลางใต้ น้ำท่วมขัง1,3932,7781,9381,460 น้ำเอ่อล้นตลิ่ง2,8323,7253,5521,399 น้ำป่าไหลหลาก2,4109119721,077 แผ่นดินถล่ม2765259365 รวม1,6417,4666,5214,301 ยอดรวม24,929 หมายเหตุ : มีหมู่บ้านจำนวน 71,864 แห่งในประเทศ ไทย พื้นที่เสี่ยงภัย ( อุทกภัยและแผ่นดินถล่ม ) ในประเทศไทย : สล. ปพร.

5 ข้อมูลการเกิดอุทกภัยจากการจราจร ทางบก ของประเทศไทย : กระทรวงสาธารณสุข ปี พ. ศ. จำนวน ผู้บาดเจ็บ ( คน ) จำนวน ผู้เสียชีวิต ( คน ) 2542937,94614,401 2543921,35213,899 2544803,09012,578 2545952,34813,116 หมายเหตุ : 80% ของอุบัติเหตุเกิด จากจักรยานยนต์

6 ข้อ มูล สถาบันมองโลก ( World watch Institute) ระบุว่า 1 บาทที่จ่ายในการป้องกัน สาธารณภัยจะสามารถ ลดการสูญเสียได้ 8 บาท และผลการวิจัยบอกว่าเราสามารถ ลดการสูญเสีย ได้ถึง 33 % ถ้ามีการบริหารจัดการด้าน สาธารณภัยที่ดี

7 ความสำ คัญ องค์การสหประชาชาติได้ ประกาศให้ทศวรรษ ที่ 1990-2000 ( พ. ศ.2533-2543 เป็นทศวรรษแห่งการลดภัย พิบัติจากธรรมชาตินานาชาติ หรือ The International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR)

8 ข้อเท็จ จริง ประเทศกำลังพัฒนาในโลกมิได้ให้ ความสำคัญของการป้องกันสาธารณภัย แต่จะให้ความสำคัญเฉพาะการบรรเทา สาธารณภัยและการฟื้นฟู !

9 วิสัยทัศ น์ เตือนภัยได้ ล่วงหน้า บรรเทาภัยได้ ฉับพลัน ร่วมกันบูรณะ ฟื้นฟูได้ทันที

10 แนวทางปฏิบัติการ ป้องกันบรรเทาสา ธารณภัย  Community Awareness & Participations with Risks  Education  Information & Public Relation  Effective Forecasting  Effective Warning  Monitoring

11 Conclusion Remarks  Reduction  ลดอุบัติภัย ลดความ รุนแรงจาก ภัย ธรรมชาติ ลดความ สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินและจิตใจ

12 ปรัชญา การทำงาน ปรัชญา การทำงาน ช่วยเหลือ “ คน ” จากสาธารณภัยโดย การ 1. ป้องกัน โดยการอบรมให้ความรู้ ให้ ข้อมูลข่าวสาร เพิ่มศักยภาพในการ ป้องกัน ตนเองให้แก่ประชาชน แจ้ง เตือนล่วงหน้าโดยสร้างเครือข่าย 2. ลดความรุนแรงจากสาธารณภัย โดยการเชื่อมโยงภารกิจ จากหน่วย ต่าง ๆ ได้แก่ ตำรวจ ทหาร ฝ่าย ปกครอง แพทย์ ประชาสงเคราะห์ ภาคเอกชน การกุศลต่าง ๆ 2. ลดความรุนแรงจากสาธารณภัย โดยการเชื่อมโยงภารกิจ จากหน่วย ต่าง ๆ ได้แก่ ตำรวจ ทหาร ฝ่าย ปกครอง แพทย์ ประชาสงเคราะห์ ภาคเอกชน การกุศลต่าง ๆ 3. ฟื้นฟู ทั้งวัตถุ และจิตใจ 3. ฟื้นฟู ทั้งวัตถุ และจิตใจ สรุป >>> ลดภัยให้เกิดน้อยที่สุด และลด ความรุนแรงให้เหลือน้อยที่สุด

13 1. 3 Ds (Dream : Driven : Do) 2. 3 Hs (Heart : Head : Hand) แนวคิดการ บริหาร 3. 3 Ss (Speed : Standard : Scale) โดย ใช้ เทคโนโลยี และ ICT เป็นตัวเชื่อม Heart Head Hand

14 เป้าหม าย ใช้หลักการ A.F.T. (Area : Function : Time) เน้นมิติ พื้นที่ ประเภทของภัย ห้วง เวลาของการเกิดภัย และ แนวทางการเตรียมการแก้ไข ปัญหา ดังนี้ ดังนี้

15 เป้าหมายการบริหารจัดการ (Management) A : F : T How MIS (What) GIS (Where) TIS (When) ICT(Hardware/Software/Peopleware) use Classification of disaster C B A

16 กล ยุทธ์ 1. ใช้หลักการป้องกัน (Prevention) การปฏิบัติการช่วยเหลือ (Implementation) การปฏิบัติการช่วยเหลือ (Implementation) และการฟื้นฟู (Rehabilitation) และการฟื้นฟู (Rehabilitation) 2. ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการ สื่อสาร (ICT) และ เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ทันสมัยใน การทำงาน โดยทำ เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ทันสมัยใน การทำงาน โดยทำ ฐานข้อมูล MIS + GIS + TIS มาเชื่อมโยงบูรณาการ ฐานข้อมูล MIS + GIS + TIS มาเชื่อมโยงบูรณาการ

17 โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ บริหารงาน กรมป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย การขับเคลื่อนแผนงานตาม ยุทธศาสตร์ ปี 2548 โดยใช้ ICT

18 ใช้ Model MIS + GIS + TIS = How Potential Hard ware + Soft ware + People ware Hard ware + Soft ware + People ware

19 Phase I พัฒนาฯ หน่วยงาน ส่วนกลาง และศูนย์ ปภ เขต 12 ศูนย์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ บริหารงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรม ปภ. ศูนย์ ปภ. เขต จังห วัด Phase II พัฒนาฯ สนง. ปภ. จังหวัด 75 จังหวัด พัฒนาฯ สนง. ปภ. จังหวัด 75 จังหวัด 12 ศูนย์ 75 จังหวัด จังห วัด รายการที่จะ ดำเนินการ System Design & System Management MIS GIS Web Application People ware Internet 128 Kbps

20 Server กระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการใน กทม. และกรมป้องกันฯ การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมป้องกันฯ ในส่วนกลาง กับ ส่วนภูมิภาค และ Cluster ปภ. จังหวัด Server Need เครือข่าย ประชาชน มีส่วนร่วม พันธมิตร ใช้ผ่าน โทรศัพท์ Server ศูนย์ฯ ปภ. Need Stex Holder 2 Mbps Cable Modem 128Kbps Leased Line Cable Modem 128Kbps

21 การสร้างเครือข่าย การสร้างเครือข่าย STEP I พัฒนา Disaster Prevention & Mitigation Regional Centers Regional Centers 12 Centers 12 Centers System Design DP M DPM RC

22 STEP II สร้าง Office of Disaster Prevention & Mitigation 75 Provinces 75 Provinces System Design DP M DPM RC ODPM

23 Network Design DP M DPM RC OD PM OOC POC LOC MOC PMOC Citizen ETC Citizen Internet NGO Citizen

24 Web Application (Service Online)

25 ศูนย์ ปฏิบัติการ เขต 12 เขต ฐานข้อมูล ระดับกรม ( ศูนย์ปฏิบัติการกรม ) ข่ายสื่อสารระดับ กรม ระดับจังหวัด 75 จังหวัด DPMRC Broadband high speed Internet e-Report, e-Map, e-Broadcast CEO DPM, CEO DPM RC, CEO ODPM DO C CE O ODPM

26 e-Report, e-Map, e-Broadcast CEO DPM to Vice CEO Thailand e-Report, e-Map, e-Broadcast CEO DPM to Vice CEO Thailand รายงานความก้าวหน้า ศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัย ทางถนน ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง MOC ฐานข้อมูล ระดับประเทศ ฐานข้อมูล ระดับจังหวัด / เขต / กรม ( ศูนย์ปฏิบัติการกรม ) Control Center ฐานข้อมูล ระดับกระทรวง ฐานข้อมูลระดับ กระทรวง ( ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง ) MOC CRD S

27 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โดย นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และการจัดการใน ภาวะฉุกเฉิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google