งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
โดย นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2 ความรุนแรงของภัยในประเทศไทย : UNDP 1994
ค่าน้ำหนัก อุทกภัย สูง 2.39 อุบัติเหตุขนาดใหญ่ 2.37 วัตถุระเบิด 2.34 ความแห้งแล้ง ปานกลาง 2.24 อัคคีภัย 2.2 แผ่นดินถล่ม 2.15 แผ่นดินไหว 1.97

3 ข้อมูลการเกิดอุทกภัยในประเทศไทย : สล.ปพร.
ปี พ.ศ. ความถี่ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ (ล้านคน) จำนวนผู้เสียชีวิต (คน) มูลค่าความเสียหาย (พันล้าน) จำนวน จังหวัด หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร (ไร่) 2532 9 8 9,871 10.1 2.4 602 11.7 2533 12 58 10,162 2.3 2.1 50 6.7 2534 14 66 10,654 9.9 2.0 43 2.6 2535 10 12,101 14.3 3.6 16 5.2 2536 11 8,960 16.0 1.7 47 2.2 2537 74 9,170 14.0 46 5.1 2538 73 11,175 3.8 5.9 442 6.1 2539 12,615 21.0 8.4 158 7.2 2540 7 64 10,610 12.3 4.1 98 2541 65 12,117 0.5 1.6 2542 69 6,219 3.0 4.6 53 1.4 2543 62 13,029 10.3 120 10.0 2544 60 10,996 29.1 3.4 244 3.7

4 หมายเหตุ : มีหมู่บ้านจำนวน 71,864 แห่งในประเทศไทย
พื้นที่เสี่ยงภัย (อุทกภัยและแผ่นดินถล่ม) ในประเทศไทย : สล.ปพร. ประเภทภัย จำนวนหมู่บ้านในภาค เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ น้ำท่วมขัง 1,393 2,778 1,938 1,460 น้ำเอ่อล้นตลิ่ง 2,832 3,725 3,552 1,399 น้ำป่าไหลหลาก 2,410 911 972 1,077 แผ่นดินถล่ม 276 52 59 365 รวม 1,641 7,466 6,521 4,301 ยอดรวม 24,929 หมายเหตุ : มีหมู่บ้านจำนวน 71,864 แห่งในประเทศไทย

5 จำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
ข้อมูลการเกิดอุทกภัยจากการจราจรทางบก ของประเทศไทย : กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. จำนวนผู้บาดเจ็บ (คน) จำนวนผู้เสียชีวิต (คน) 2542 937,946 14,401 2543 921,352 13,899 2544 803,090 12,578 2545 952,348 13,116 หมายเหตุ : 80% ของอุบัติเหตุเกิดจากจักรยานยนต์

6 ข้อมูล สถาบันมองโลก( World watch
Institute) ระบุว่า 1 บาทที่จ่ายในการป้องกัน สาธารณภัยจะสามารถ ลดการสูญเสียได้ 8 บาท และผลการวิจัยบอกว่าเราสามารถ ลดการสูญเสีย ได้ถึง 33 % ถ้ามีการบริหารจัดการด้าน สาธารณภัยที่ดี

7 ความสำคัญ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ทศวรรษ
ที่ (พ.ศ เป็นทศวรรษแห่งการลดภัยพิบัติจากธรรมชาตินานาชาติ หรือ The International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR)

8 ข้อเท็จจริง ประเทศกำลังพัฒนาในโลกมิได้ให้
ความสำคัญของการป้องกันสาธารณภัย แต่จะให้ความสำคัญเฉพาะการบรรเทา สาธารณภัยและการฟื้นฟู !

9 ร่วมกันบูรณะฟื้นฟูได้ทันที
วิสัยทัศน์ เตือนภัยได้ล่วงหน้า บรรเทาภัยได้ฉับพลัน ร่วมกันบูรณะฟื้นฟูได้ทันที

10 แนวทางปฏิบัติการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
Community Awareness & Participations with Risks Education Information & Public Relation Effective Forecasting Effective Warning Monitoring

11 Conclusion Remarks Reduction ลดอุบัติภัย ลดความรุนแรงจาก ภัยธรรมชาติ ลดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินและจิตใจ

12 ช่วยเหลือ “ คน ” จากสาธารณภัยโดยการ
ปรัชญาการทำงาน ช่วยเหลือ “ คน ” จากสาธารณภัยโดยการ 1. ป้องกัน โดยการอบรมให้ความรู้ ให้ข้อมูลข่าวสาร เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน ตนเองให้แก่ประชาชน แจ้งเตือนล่วงหน้าโดยสร้างเครือข่าย 2. ลดความรุนแรงจากสาธารณภัย โดยการเชื่อมโยงภารกิจ จากหน่วย ต่าง ๆ ได้แก่ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง แพทย์ ประชาสงเคราะห์ ภาคเอกชน การกุศลต่าง ๆ 3. ฟื้นฟู ทั้งวัตถุ และจิตใจ สรุป >>>ลดภัยให้เกิดน้อยที่สุด และลดความรุนแรงให้เหลือน้อยที่สุด

13 แนวคิดการบริหาร 1. 3 Ds (Dream : Driven : Do)
2. 3 Hs (Heart : Head : Hand) Head Heart Hand 3. 3 Ss (Speed : Standard : Scale) โดยใช้ เทคโนโลยี และ ICT เป็นตัวเชื่อม

14 เป้าหมาย ใช้หลักการ A.F.T. (Area : Function : Time) เน้นมิติพื้นที่ ประเภทของภัย ห้วงเวลาของการเกิดภัย และแนวทางการเตรียมการแก้ไขปัญหา ดังนี้

15 How เป้าหมายการบริหารจัดการ (Management) A : F : T MIS (What)
GIS (Where) TIS (When) Classification of disaster How use A B ICT (Hardware /Software /Peopleware) C

16 กลยุทธ์ 1. ใช้หลักการป้องกัน (Prevention)
การปฏิบัติการช่วยเหลือ (Implementation) และการฟื้นฟู (Rehabilitation) 2. ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ทันสมัยในการทำงาน โดยทำ ฐานข้อมูล MIS + GIS + TIS มาเชื่อมโยงบูรณาการ

17 การขับเคลื่อนแผนงานตามยุทธศาสตร์ ปี 2548 โดยใช้ ICT
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

18 Hard ware + Soft ware + People ware
ใช้ Model MIS + GIS + TIS = How Potential Hard ware + Soft ware + People ware

19 พัฒนาฯ สนง. ปภ. จังหวัด 75 จังหวัด
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Phase I พัฒนาฯ หน่วยงานส่วนกลาง และศูนย์ ปภ เขต 12 ศูนย์ กรม ปภ. รายการที่จะดำเนินการ System Design & System Management MIS GIS Web Application People ware Internet 128 Kbps ศูนย์ ปภ. เขต 12 ศูนย์ Phase II พัฒนาฯ สนง. ปภ. จังหวัด 75 จังหวัด จังหวัด Internet 128 Kbps จังหวัด จังหวัด 75 จังหวัด

20 Internet ใหม่ NEW PMOC MOC DOC Cluster พันธมิตร CEO
Leased Line 2 Mbps Cable Modem 128Kbps ใหม่ NEW Server Server ศูนย์ฯ ปภ. MIS : Web base, e-Report GIS Web Application : e-Application, e-Broadcast, Service Online PMOC MOC DOC Cluster พันธมิตร Need Stex Holder Cable Modem 128Kbps กระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการใน กทม. และกรมป้องกันฯ CEO Need เครือข่ายประชาชนมีส่วนร่วม พันธมิตร ใช้ผ่านโทรศัพท์ ปภ. จังหวัด Server การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมป้องกันฯ ในส่วนกลาง กับ ส่วนภูมิภาค และ Cluster

21 พัฒนา Disaster Prevention & Mitigation Regional Centers 12 Centers
System Design การสร้างเครือข่าย STEP I พัฒนา Disaster Prevention & Mitigation Regional Centers 12 Centers DPM DPMRC DPMRC DPMRC DPMRC

22 สร้าง Office of Disaster Prevention & Mitigation 75 Provinces
System Design STEP II สร้าง Office of Disaster Prevention & Mitigation 75 Provinces DPM DPMRC ODPM DPMRC DPMRC DPMRC ODPM ODPM ODPM

23 Network Design Internet
PMOC MOC Citizen Citizen DPM Internet Citizen DPMRC ETC ODPM NGO POC OOC LOC

24 Web Application (Service Online)

25 e-Report , e-Map , e-Broadcast CEO DPM , CEO DPM RC , CEO ODPM
Broadband high speed Internet DOC ศูนย์ปฏิบัติการ เขต 12 เขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อเชื่อมโยงระหว่าง นายกรัฐมนตรี กับ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา จะต้องกระทำได้ตลอดเวลา ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ข่ายสื่อสารระดับกรม ฐานข้อมูล ระดับกรม (ศูนย์ปฏิบัติการกรม) ODPM DOC ระดับจังหวัด 75 จังหวัด

26 e-Report , e-Map , e-Broadcast CEO DPM to Vice CEO Thailand
รายงานความก้าวหน้า ศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนน ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง MOC CRDS ฐานข้อมูล ระดับประเทศ ฐานข้อมูล ระดับกระทรวง ๕.การรายงานข้อมูลระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กับรองนายกรัฐมนตรี จะต้องกระทำได้ตลอดเวลา ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ฐานข้อมูล ระดับจังหวัด/เขต/กรม (ศูนย์ปฏิบัติการกรม) Control Center ฐานข้อมูลระดับ กระทรวง (ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง) MOC

27 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการในภาวะฉุกเฉิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google