งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคำนวณ ค่าไฟฟ้า. ก่อนที่กระแสไฟฟ้าจะต่อเข้าบ้านต้อง ผ่านมาตรไฟฟ้า ซึ่งเป็นเครื่องวัดพลังงานใน หน่วยกิโลวัตต์ - ชั่วโมง มาตรไฟฟ้ามีหลาย ขนาด เช่น 5,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคำนวณ ค่าไฟฟ้า. ก่อนที่กระแสไฟฟ้าจะต่อเข้าบ้านต้อง ผ่านมาตรไฟฟ้า ซึ่งเป็นเครื่องวัดพลังงานใน หน่วยกิโลวัตต์ - ชั่วโมง มาตรไฟฟ้ามีหลาย ขนาด เช่น 5,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคำนวณ ค่าไฟฟ้า

2 ก่อนที่กระแสไฟฟ้าจะต่อเข้าบ้านต้อง ผ่านมาตรไฟฟ้า ซึ่งเป็นเครื่องวัดพลังงานใน หน่วยกิโลวัตต์ - ชั่วโมง มาตรไฟฟ้ามีหลาย ขนาด เช่น 5, 15, และ 50 เป็นต้น จะต้อง เลือกขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ ในการคิดค่าไฟฟ้าคิดในอัตราก้าวหน้า ถ้ายิ่ง ใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น จะยิ่งเสียเงินมาก ขึ้น น้องๆ ศึกษาวิธีคำนวณค่าไฟได้จากสูตร ต่อไปนี้

3 จากสูตร กำลังไฟฟ้า ( วัตต์ ) = พลังงาน ไฟฟ้า ( จูล ) เวลา ( วินาที ) การคำนวณคิดในหน่วยใหญ่คือ กิโลวัตต์ - ชั่วโมง พลังงานไฟฟ้า ( ยูนิต ) = กำลังไฟฟ้า ( กิโลวัตต์ ) x เวลา ( ชั่วโมง ) หรือ 1,0 00 พลังงานไฟฟ้า ( ยูนิต ) = กำลังไฟฟ้า ( กิโลวัตต์ ) x เวลา ( ชั่วโมง ) ดังนั้น ค่าไฟฟ้า = จำนวนยูนิต x อัตราค่า กระแสไฟฟ้าต่อหน่วย

4 การคิดค่าไฟฟ้า คิดในอัตราก้าวหน้า เมื่อใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ราคาต่อหน่วย จะมากขึ้น โดยผู้ใช้จะจ่ายเงินค่าไฟฟ้าตาม ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ( สำหรับบ้านอยู่ อาศัยที่มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ) การคำนวณ คิดเงินค่าไฟ ยูนิต ( หน่วย ) =

5

6 หน่วยของพลังงานไฟฟ้าหรือยูนิต อ่าน ได้จากมาตรไฟฟ้าหรือกิโลวัตต์ - ชั่วโมงมิเตอร์ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมาตรไฟฟ้ามากหรือน้อย ตามพลังงานไฟฟ้าที่ไหลผ่านใน 1 วินาที บ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปใช้มาตรไฟฟ้าขนาด 5 แอมแปร์ ถ้าเลือกใช้ไม่เหมาะสม กระแสไฟฟ้า ไหลผ่านมากเกินกำหนด จะทำให้มาตรไฟฟ้า ไหม้ได้

7 ตัวอย่าง เตารีดไฟฟ้าขณะใช้งานใช้ไฟ 220 โวลต์ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเตารีด 5 แอมแปร์ ใช้เตารีดนาน 45 นาที จะใช้ พลังงานไฟฟ้าไป กี่ยูนิต วิธีคิด หากำลังไฟฟ้า จากสูตร P = VI เมื่อ V = 220 V และ I = 5 A แทนค่า P = 220 x 5 = 1,100 W หาพลังงานไฟฟ้าจากสูตร พลังงานไฟฟ้า ( ยูนิต ) = กำลังไฟฟ้า ( กิโลวัตต์ ) x เวลา ( ชั่วโมง ) 1,00 0

8 เมื่อกำลังไฟฟ้า = 1,100 W, t = 45 นาที แทนค่า พลังงานไฟฟ้า = 1,000 x 45 = 0.825 กิโลวัตต์ – ชั่วโมง ( ทำให้เป็นหน่วยใหญ่กิโลวัตต์ - ชั่วโมง ( ยูนิต ) โดยนำ 1,000 ไปหาร 1,000 จะได้หน่วย เป็นกิโลวัตต์ และ 60 ไปหาร 45 นาที จะได้หน่วยเป็นชั่วโมง )  เตารีดไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้า 0.825 ยู นิต 1,000 x 60

9 ตัวอย่างถ้าเปิดเครื่องปรับอากาศที่ใช้ กำลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์ เป็นเวลา 5 ชั่วโมงจะ สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย พลังงานไฟฟ้า = กำลังไฟฟ้า x เวลา 1,00 0 จาก สูตร เมื่อ กำลังไฟฟ้า = 2,000 w, เวลา = 5 ชั่วโมง แทนค่า เครื่องปรับอากาศนี้จะสิ้นเปลือง พลังงานไฟฟ้า 10 หน่วย พลังงานไฟฟ้า = 2,000 x 5 = 10 หน่วย 1,00 0

10 ตัวอย่างบ้านหลังหนึ่งใช้หลอดไฟฟ้าขนาด 40 วัตต์ จำนวน 5 ดวง ตู้เย็น 65 วัตต์ โทรทัศน์สี 155 วัตต์ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 400 วัตต์ ถ้าใช้พร้อมกันนาน 5 ชั่วโมง จะเสียค่าไฟฟ้า เท่าไร ถ้าค่าไฟยูนิตละ 1.50 บาท กำลังไฟฟ้าจากการใช้หลอดไฟฟ้า = 40 x 5 = 200 วัตต์ รวมกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ทั้งหมด = 200 + 65 + 155 +400 = 820 วัตต์ พลังงานไฟฟ้า = กำลังไฟฟ้า x เวลา 1,00 0 ค่าไฟยูนิตละ 1.50 บาท = 820 x 5 = 4.1 ยูนิต 1,00 0  จะเสียค่าไฟ = 4.1 x 1.5 = 6.15 บาท

11 ตัวอย่างบ้านหลังหนึ่งใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไปนี้ ทุกวัน คือ หลอดไฟฟ้า 60 วัตต์ 3 หลอด เปิด วันละ 5 ชั่วโมงทุกหลอด เตารีดไฟฟ้า 750 วัตต์ ใช้วันละ 1 ชั่วโมง โทรทัศน์ 180 วัตต์ เปิดวันละ 4 ชั่วโมง ในเดือนมีนาคมจะเสียเงินค่าไฟเท่าไร ถ้า คิดค่าไฟหน่วยละ 1.50 บาท คิดหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ละชนิดเป็นหน่วย รวมจำนวนหน่วยของพลังงานไฟฟ้า ทั้งหมดใน 1 วัน รวมจำนวนหน่วยของพลังงานไฟฟ้าใน เดือนมีนาคม คำนวณค่าไฟฟ้าจากราคา ที่กำหนด วิธี คิด

12 พลังงานไฟฟ้าที่หลอดไฟฟ้าใช้ = (60 x3) x 5 = 0.9 หน่วย 1,000 พลังงานไฟฟ้าที่เตารีดไฟฟ้าใช้ = 750 x 1 = 0.75 หน่วย 1,000 พลังงานไฟฟ้าที่โทรทัศใช้ = 180 x 4 = 0.72 หน่วย 1,000 จำนวนหน่วยขอพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน 1 วัน = 0.9 + 0.75 + 0.72 = 2.37 หน่วย รวมหน่วยของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเดือนมีนาคม = 2.37 x 31 = 73.47 หน่วย  จะต้องเสียค่าไฟฟ้า = 73.47 x 1.50 = 110.20 บาท


ดาวน์โหลด ppt การคำนวณ ค่าไฟฟ้า. ก่อนที่กระแสไฟฟ้าจะต่อเข้าบ้านต้อง ผ่านมาตรไฟฟ้า ซึ่งเป็นเครื่องวัดพลังงานใน หน่วยกิโลวัตต์ - ชั่วโมง มาตรไฟฟ้ามีหลาย ขนาด เช่น 5,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google