งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ผลงานตาม KPI การพัฒนางาน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ผลงานตาม KPI การพัฒนางาน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ผลงานตาม KPI การพัฒนางาน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

3

4 4 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (8 เดือน ) ปีงบประมาณ 2554 ( ต. ค.53- พ. ค.54) KPI ( ตัวชี้วัด ) Base Line 53 เป้าห มาย 54 ผลง าน 54 1. ร้อยละของความ ถูกต้องในการ ลงทะเบียนประชาชน ( Results 0,2,3,4.1,4.3,7,10) 99.6 0 99.5 0 99. 91 2. ร้อยละความ ครอบคลุมผู้มีสิทธิ หลักประกันสุขภาพ ในระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า 99.3 6 99.2 5

5 KPI 54 (ข้อ 3) ร้อยละความครอบคลุมผู้มีสิทธิหลักประกัน สุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป้าหมายความครอบคลุมปี 2554 คงไว้ที่ 99.25% National Coverage ณ เมย. 54 เท่ากับ 99.25% ประชากรไทยจากสำนัก บริหารการทะเบียน(สนบท.) 65.08 ล้านคน ความครอบคลุมสิทธิประกันสุขภาพ ณ 31 พ.ค. 2554

6 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลลงทะเบียน เปรียบเทียบปี 53 – ปี 54 KPI 54 (ข้อ 4) ร้อยละของความถูกต้องในการลงทะเบียน ประชาชน( Results 0,2,3,4.1,4.3,7,10)

7

8  Cleansing ฐานข้อมูลหน่วยบริการ และ เครือข่ายหน่วยบริการ  การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ ของกองทุน / หน่วยงานอื่น เพื่อให้สิทธิถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลพนักงานองค์การทหารผ่านศึก, ข้อมูลบุคลากร กทม., เป็นต้น  พัฒนาระบบการตรวจสอบสิทธิแบบกลุ่ม เพื่อให้จังหวัดสามารถใช้ตรวจสอบสิทธิ ก่อน ส่งข้อมูลลงทะเบียนได้  การปรับปรุงสิทธิหลัก / สิทธิย่อย / สถานะ บุคคล รายวัน ตามการแจ้งของประชาชน หรือหน่วยบริการ

9  การปลดสิทธิ OFC ให้แก่บุตรที่มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ / ข้าราชการ เกษียณโดยรับ บำเหน็จ / ตาย และผู้มีสิทธิร่วม ให้เป็นสิทธิ ว่าง  โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการ เกิด  การลงทะเบียนแทนเด็ก 0-5 ปี ตามมติบอร์ด

10 1. แก้ไขโปรแกรมลงทะเบียนออนไลน์ให้สามารถ แก้ไข Result 9 ได้ ก่อนวันประมวลผล ( เริ่ม ปีงบประมาณ 2555 ) 2. เพิ่ม Result 8 ในการคิดคุณภาพข้อมูลการ ลงทะเบียน ( เริ่ม ปีงบประมาณ 2555 ) 3. คู่มือการบริหารงานทะเบียน ( ลงทะเบียน, ขึ้น ทะเบียน, คู่มือการทำงานสำหรับนายทะเบียน ) 4. ขยายโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด 5. การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ ของกองทุน / หน่วยงานอื่น เพื่อให้สิทธิถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลบุคลากร อปท., หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ เป็นต้น 6. กำหนดแนวทางการลงทะเบียนแทนเด็ก 0-5 ปี ตาม มติบอร์ด เพิ่มเติม

11


ดาวน์โหลด ppt 1. ผลงานตาม KPI การพัฒนางาน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google