งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมกำลัง และเสริมสร้าง กำลังกองทัพ ให้มีความ สมดุลและมี ความพร้อม ดำรงการ ปฏิบัติในการ ใช้กำลัง ป้องกัน ประเทศ รักษา ความมั่นคง ของรัฐ และ สนับสนุนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมกำลัง และเสริมสร้าง กำลังกองทัพ ให้มีความ สมดุลและมี ความพร้อม ดำรงการ ปฏิบัติในการ ใช้กำลัง ป้องกัน ประเทศ รักษา ความมั่นคง ของรัฐ และ สนับสนุนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เตรียมกำลัง และเสริมสร้าง กำลังกองทัพ ให้มีความ สมดุลและมี ความพร้อม ดำรงการ ปฏิบัติในการ ใช้กำลัง ป้องกัน ประเทศ รักษา ความมั่นคง ของรัฐ และ สนับสนุนการ พัฒนา ประเทศและ แก้ไขปัญหา สำคัญของ ชาติได้อย่าง ต่อเนื่อง พัฒนาระบบ การบริหาร จัดการ กองทัพให้มี ความทันสมัย และมีคุณภาพ

2

3 ๑ ) อธิปไตยและ ความมั่นคงของ ชาติทางทะเลและ ในพื้นที่ รับผิดชอบของ กองทัพเรือมี ความมั่นคงและ ปลอดภัยจากภัย คุกคามทุก รูปแบบ ๒ ) กำลังรบ กองทัพเรือมี ความสมดุลกับ กำลังรบทางเรือ ในภูมิภาคและ สามารถใช้เป็น เครื่องมือในการ เจรจาต่อรองใน เวทีการเมือง ระหว่างประเทศ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓ ) การบริหาร จัดการ กองทัพมีคุณภาพ และเป็นมาตรฐาน ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการ ป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคง ภายในโดยกำลังกองทัพเรือ มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์กร : เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑๗ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ ให้เป็นฐานในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กร

4 เป้าประสงค์ระดับ ทร. ข้อ ๑๗. ๑ : การจัดการความรู้ของกองทัพเรือมีการดำเนินการ อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน แนวทางและแผนการจัดการ ความรู้ (KM Action Plan) ทร. ประจำปีในภาพรวม การวางระบบสารสนเทศ สนับสนุน การจัดการความรู้ ทร. จำนวนองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ใหม่ / นวัตกรรม ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับ ทร.

5 เป้าประสงค์ระดับ ทร. ข้อ ๑๗. ๑ : การจัดการความรู้ของกองทัพเรือมีการดำเนินการอย่างเป็น ระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลยุทธ์แผนกลยุทธ์ แนวทางและ แผนการ จัดการความรู้ (KM Action Plan) ทร. ประจำปีใน ภาพรวม - ศึกษาผลการดำเนินการตามแนวทางและแผนการจัดการความรู้ของ กองทัพเรือในปีงบประมาณที่ผ่านมา และพิจารณากำหนดแนวทางการ จัดการความรู้ (KM Process) และแนวทางการบริหารการ เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) - จัดทำแนวทางและแผนการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจำปี ( การจัดการความรู้ตามแนวทางสำนักงาน ก. พ. ร./ ตามแนวทางปฏิบัติ ) - ดำเนินการตามแผนที่กำหนด - ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน - สรุปและรายงานผลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด การวางระบบ สารสนเทศ สนับสนุนการ จัดการความรู้ ทร. - ศึกษาความต้องการและขอบเขตองค์ความรู้ของ นขต. ทร. และหน่วย เฉพาะกิจ ทร. - จัดหาและวางระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ โดยเน้น ความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวดเร็ว เข้าถึงได้สะดวก และมีความปลอดภัย - ฝึกอบรมให้ นขต. ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. มีความเข้าใจในการ ใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง และปรับปรุงองค์ความรู้ให้มีความทันสมัยอยู่ เสมอ - ดำรงระบบให้กำลังพลสามารถเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง จำนวนองค์ ความรู้ที่ เกิดขึ้นใหม่ / นวัตกรรมใน แต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ - กำหนดขอบเขตองค์ความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ในระดับ ทร. - จัดแบ่งกลุ่มองค์ความรู้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ - ผลิตองค์ความรู้ใหม่ / สร้างนวัตกรรม / คู่มือการปฏิบัติงานที่มีความ เป็นเลิศ - แสดง / เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

6 เป้าประสงค์ระดับ ทร. ข้อ ๑๗. ๑ : การจัดการความรู้ของกองทัพเรือมีการดำเนินการอย่างเป็น ระบบ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแนวทางและ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของกองทัพเรือ ประจำปีในภาพรวม ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการวางระบบสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการความรู้ของ กองทัพเรือได้ตามแผนงานที่ กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ จำนวนองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ใหม่ / นวัตกรรมในแต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละ ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt เตรียมกำลัง และเสริมสร้าง กำลังกองทัพ ให้มีความ สมดุลและมี ความพร้อม ดำรงการ ปฏิบัติในการ ใช้กำลัง ป้องกัน ประเทศ รักษา ความมั่นคง ของรัฐ และ สนับสนุนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google