งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
เป้าประสงค์หลัก แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ เตรียมกำลังและเสริมสร้างกำลังกองทัพให้มีความสมดุลและมีความพร้อม ดำรงการปฏิบัติในการใช้กำลังป้องกันประเทศ รักษาความมั่นคงของรัฐ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติได้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทัพให้มีความทันสมัย และมีคุณภาพ

2 แผนที่ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

3 มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์กร : เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑๗
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ ให้เป็นฐานในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กร เป้าหมายการให้บริการ กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ๑) อธิปไตยและความมั่นคงของชาติทางทะเลและในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือมีความมั่นคงและปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ๒) กำลังรบกองทัพเรือมีความสมดุลกับกำลังรบทางเรือในภูมิภาคและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรองในเวทีการเมืองระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) การบริหารจัดการ กองทัพมีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ

4 เป้าประสงค์ระดับ ทร. ข้อ ๑๗.๑ :
การจัดการความรู้ของกองทัพเรือมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน แนวทางและแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ทร. ประจำปีในภาพรวม การวางระบบสารสนเทศสนับสนุน การจัดการความรู้ ทร. จำนวนองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่/นวัตกรรม ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระดับ ทร.

5 เป้าประสงค์ระดับ ทร. ข้อ ๑๗.๑ :
การจัดการความรู้ของกองทัพเรือมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ แนวทางและแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ทร.ประจำปีในภาพรวม - ศึกษาผลการดำเนินการตามแนวทางและแผนการจัดการความรู้ของกองทัพเรือในปีงบประมาณที่ผ่านมา และพิจารณากำหนดแนวทางการจัดการความรู้ (KM Process) และแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) - จัดทำแนวทางและแผนการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจำปี (การจัดการความรู้ตามแนวทางสำนักงาน ก.พ.ร./ตามแนวทางปฏิบัติ) - ดำเนินการตามแผนที่กำหนด - ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน - สรุปและรายงานผลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด การวางระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ ทร. - ศึกษาความต้องการและขอบเขตองค์ความรู้ของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. - จัดหาและวางระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ โดยเน้นความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวดเร็ว เข้าถึงได้สะดวก และมีความปลอดภัย - ฝึกอบรมให้ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. มีความเข้าใจในการใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง และปรับปรุงองค์ความรู้ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ - ดำรงระบบให้กำลังพลสามารถเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง จำนวนองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่/นวัตกรรมในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ - กำหนดขอบเขตองค์ความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ในระดับ ทร. - จัดแบ่งกลุ่มองค์ความรู้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ - ผลิตองค์ความรู้ใหม่/สร้างนวัตกรรม/คู่มือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศ - แสดง/เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

6 ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
เป้าประสงค์ระดับ ทร. ข้อ ๑๗.๑ : การจัดการความรู้ของกองทัพเรือมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางและแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของกองทัพเรือประจำปีในภาพรวม ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการวางระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ของกองทัพเรือได้ตามแผนงานที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ จำนวนองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่/นวัตกรรมในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google