งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นท. หญิง รุ้งทิพย์ ทองสุกโชติ.  ตามแนวทางการจัดการความรู้และ แผนการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป. ๕๔ ได้จัดสรร งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น ให้แก่ พร. จำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นท. หญิง รุ้งทิพย์ ทองสุกโชติ.  ตามแนวทางการจัดการความรู้และ แผนการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป. ๕๔ ได้จัดสรร งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น ให้แก่ พร. จำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นท. หญิง รุ้งทิพย์ ทองสุกโชติ

2  ตามแนวทางการจัดการความรู้และ แผนการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป. ๕๔ ได้จัดสรร งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น ให้แก่ พร. จำนวน ๓๐๐, ๐๐๐.- บาท  ตามอนุมัติ พร. ท้ายบันทึก คณะกรรมการการจัดการความรู้ พร. ที่ ๒ / ๕๔ ลง ๑๗ ก. พ. ๕๔ เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้และ การจัดสรรงบประมาณของ พร. ประจำปี งป. ๕๔  จัดสรรงบประมาณ ให้ นขต. พร. และหน่วยแพทย์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๖, ๐๐๐.- บาท ตามขนาดของ หน่วย

3 แนวทางการดำเนินการจัดการ ความรู้ของหน่วย  ขออนุมัติแผนงาน / โครงการ  ดำเนินการตามแผน ฯ  ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามแผนฯ  รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการจัดการความรู้ ของ หน่วย

4 การขออนุมัติแผน / โครงการจัดการ ความรู้ของหน่วย  คณะทำงาน / ผู้รับผิดชอบของหน่วย จัดทำแผน / โครงการการจัดการความรู้ ของหน่วย ควรมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่ กิจกรรม ห้วงเวลาที่ชัดเจน กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร / ผู้ดำเนินการ งบประมาณ เป็นต้น  ทำบันทึกเสนอขออนุมัติแผนฯ ต่อ หัวหน้าหน่วย  เอกสารแนบบันทึกเสนอขออนุมัติแผนฯ คือ สำเนาบันทึกคณะกรรมการการ จัดการความรู้ พร. ที่ ๒ / ๕๔ ลง ๑๗ ก. พ. ๕๔ เรื่อง ขออนุมัติแผนการ จัดการความรู้และการจัดสรร งบประมาณของ พร. ประจำปี งป. ๕๔

5 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามแผนฯ  ทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน โดย ขอให้ เสนอ พร. โดยตรง ให้ แล้วเสร็จภายในเดือน ส. ค. ๕๔  เอกสารแนบ - สำเนาบันทึกคณะกรรมการการ จัดการความรู้ พร. ที่ ๒ / ๕๔ ลง ๑๗ ก. พ. ๕๔ ฯ - สำเนาบันทึกขออนุมัติแผนการ จัดการความรู้ของหน่วย - หลักฐานการเบิกเงิน

6 หลักฐานประกอบการเบิกเงิน  ตารางเวลาการประชุม / การอภิปราย / การ บรรยาย ประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญ ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม วิทยากร ผู้ดำเนินการ ที่ชัดเจน  เบิกค่าตอบแทนวิทยากร : ใบสำคัญรับ เงิน ( กง. ๒ ), ใบเซ็นชื่อ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม  เบิกค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน : ใบสำคัญรับเงิน ( กง. ๒ ), ใบเซ็นชื่อ ผู้ เข่าร่วมกิจกรรม กรณีจัดครึ่งวัน เบิกค่าอาหารว่างได้ ๑ มื้อ งดเบิกค่าอาหารกลางวัน  เบิกค่าพิธีเปิด - ปิด : ใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก. ๑๑๑ )

7 การเบิกค่าวัสดุหรือจ้างเหมาบริการ  หากหน่วยต้องการเบิกค่าวัสดุและ จ้างเหมาบริการ จะต้องทำบันทึก เสนอเรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง เสนอ พร. ในโอกาสแรก  เอกสารแนบ - สำเนาบันทึกคณะกรรมการการ จัดการความรู้ พร. ที่ ๒ / ๕๔ ลง ๑๗ ก. พ. ๕๔ ฯ - สำเนาบันทึกขออนุมัติแผนการ จัดการความรู้ของหน่วย - ใบเสนอราคา


ดาวน์โหลด ppt นท. หญิง รุ้งทิพย์ ทองสุกโชติ.  ตามแนวทางการจัดการความรู้และ แผนการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปี งป. ๕๔ ได้จัดสรร งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น ให้แก่ พร. จำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google