งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knowledge Vision (KV) (KV).  กำลังพลกองทัพเรือ มีสุขภาพ ดี และ มีสมรรถนะเหมาะสมกับหน้าที่  ลดการป่วยเจ็บ จากการ ปฏิบัติงาน การเตรียมกำลังและการใช้กำลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knowledge Vision (KV) (KV).  กำลังพลกองทัพเรือ มีสุขภาพ ดี และ มีสมรรถนะเหมาะสมกับหน้าที่  ลดการป่วยเจ็บ จากการ ปฏิบัติงาน การเตรียมกำลังและการใช้กำลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knowledge Vision (KV) (KV)

2

3  กำลังพลกองทัพเรือ มีสุขภาพ ดี และ มีสมรรถนะเหมาะสมกับหน้าที่  ลดการป่วยเจ็บ จากการ ปฏิบัติงาน การเตรียมกำลังและการใช้กำลัง  กำลังพลที่ป่วยเจ็บจากการ ปฏิบัติงาน การเตรียมกำลังและการใช้กำลัง ได้รับการดูแล อย่างเหมาะสมทุกที่ทุกเวลา  กองทัพเรือ กำลังพล และครอบครัว ทุกพื้นที่ พึงพอใจการให้บริการ สุขภาพของกรมแพทย์ ทหารเรือ  พัฒนาความก้าวหน้า ทางการแพทย์  มีต้นทุน เหมาะสม แผนที่ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ พ. ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ วิสัยทัศน์ “ กรมแพทย์ทหารเรือเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ทางทะเล ” ความพร้อมของ ทร. ด้าน สุขภาพ สวัสดิการสุขภาพเวชศาสตร์ทาง ทะเล การบริหารจัดการ ประสิทธิผล คุณภาพการ ให้บริการ ประสิทธิภาพ การพัฒนา องค์กร  เป็นองค์กร ที่มีขีด สมรรถนะสูง  เป็นเลิศด้าน เวชศาสตร์ทาง ทะเล


ดาวน์โหลด ppt Knowledge Vision (KV) (KV).  กำลังพลกองทัพเรือ มีสุขภาพ ดี และ มีสมรรถนะเหมาะสมกับหน้าที่  ลดการป่วยเจ็บ จากการ ปฏิบัติงาน การเตรียมกำลังและการใช้กำลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google