งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Naval Medical Department Knowledge Assets องค์ความรู้ ของ กรม แพทย์ทหารเรือ คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ปี ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Naval Medical Department Knowledge Assets องค์ความรู้ ของ กรม แพทย์ทหารเรือ คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ปี ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Naval Medical Department Knowledge Assets องค์ความรู้ ของ กรม แพทย์ทหารเรือ คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ปี ๒๕๕๔

2 วิสัยทัศน์ กองทัพเรือ ปี งป. ๕๔ กองทัพเรือจะต้องเป็น กองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดกำลังรบที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้น คุณภาพเป็นสำคัญ คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ปี ๒๕๕๔

3 องค์ความรู้ ของ ทร. คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ปี ๒๕๕๔

4 วิสัยทัศน์กรมแพทย์ทหารเรือ “ กรมแพทย์ทหารเรือ จะเป็นองค์กรคุณภาพทาง การแพทย์ของกองทัพไทย และมีความเป็นเลิศด้าน การแพทย์ทางทะเล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ ” คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ปี ๒๕๕๔

5 วิสัยทัศน์กรมแพทย์ทหารเรือ “ กรมแพทย์ทหารเรือ จะเป็นองค์กร คุณภาพทางการแพทย์ของกองทัพ ไทย และมีความเป็นเลิศด้าน การแพทย์ทางทะเล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ปี ๒๕๕๔

6 องค์ความรู้ ของ กรมแพทย์ทหารเรือ Naval Medical Department - Knowledge Assets คณะกรรมการจัดการความรู้ พร ปี ๒๕๕๔

7 องค์ความรู้ ของ กรมแพทย์ทหารเรือ Naval Medical Department-Knowledge Assets การ เตรียม กำลังรบ KB การบริการสุขภาพเพื่อสวัสดิการกำลังพล ทร. Beneficiary Health service KF การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกำลังรบ ทร. Health Promotion & Fitness KP การป้องกันอันตรายต่อสุขภาพจากการปฏิบัติ ภารกิจของกำลังพล ทร. Preventive Medicine การใช้ กำลังรบ KC การจัดการเมื่อเกิดการป่วยเจ็บจากการปฏิบัติการ ทางทหารของ ทร. Casualty Management การ บริหาร จัดการ KA การบริหารจัดการ Administration คณะกรรมการจัดการความรู้ พร ปี ๒๕๕๔

8 องค์ความรู้ ของ กรมแพทย์ ทหารเรือ Naval Medical Department-Knowledge Assets การเตรียม กำลังรบ KB การบริการ สุขภาพเพื่อ สวัสดิการกำลังพล ทร. Beneficiary Health service KF การเตรียม ความพร้อมด้าน สุขภาพกำลังรบ ทร. Health Promotion & Fitness KP การป้องกัน อันตรายต่อ สุขภาพจากการ ปฏิบัติภารกิจของ กำลังพล ทร. Preventive Medicine การใช้กำลัง รบ KC การจัดการ เมื่อเกิดการป่วย เจ็บจากการ ปฏิบัติการทาง ทหารของ ทร. Casualty Management การบริหาร จัดการ KA การ บริหารจัดการ Administrati on คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ปี ๒๕๕๔

9 ระบบบริการสุขภาพของหน่วยแพทย์ ทร. ระบบบริการสุขภาพเพื่อกำลังพล ทร. KB การบริการสุขภาพเพื่อ สวัสดิการกำลังพล ทร. การสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถภาพ KF การเตรียมความพร้อมด้าน สุขภาพกำลังรบ ทร. การป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรค การป้องกันและรักษาโรคจากการประกอบ อาชีพ ทร. อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยส่วนบุคคล KP การป้องกันอันตรายต่อ สุขภาพจากการปฏิบัติภารกิจ ของกำลังพล ทร. การปฐมพยาบาล การกู้ชีพ การแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาโรคเบื้องต้น การส่งกลับสายแพทย์ การบริการทางการแพทย์สนับสนุน ปฏิบัติการทางทหารของ ทร. การบริการทางการแพทย์สนับสนุน ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย การบริการทางการแพทย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย การส่งกำลังสายแพทย์ จิตเวชทหาร เวชศาสตร์ใต้น้ำ เวชศาสตร์ทางทะเล ฯลฯ KC การจัดการเมื่อเกิดการ ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติการ ทางทหารของ ทร. ยุทธศาสตร์และแผน ด้านกำลังพล งบประมาณ ส่งกำลังบำรุง สารสนเทศ ควบคุมภายใน ฯลฯ KA การบริหารจัดการ คณะกรรมการจัดการความรู้ พร ปี ๒๕๕๔ องค์ความรู้ ของ พร. : Naval Medical Department-Knowledge Assets


ดาวน์โหลด ppt Naval Medical Department Knowledge Assets องค์ความรู้ ของ กรม แพทย์ทหารเรือ คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ปี ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google