งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความ พร้อม ของ ทร. ด้าน สุขภา พ สวัสดิ การ สุขภา พ เวช ศาสต ร์ทาง ทะเล การ บริหา ร จัดกา ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความ พร้อม ของ ทร. ด้าน สุขภา พ สวัสดิ การ สุขภา พ เวช ศาสต ร์ทาง ทะเล การ บริหา ร จัดกา ร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความ พร้อม ของ ทร. ด้าน สุขภา พ สวัสดิ การ สุขภา พ เวช ศาสต ร์ทาง ทะเล การ บริหา ร จัดกา ร

3  กำลังพลกองทัพเรือ มีสุขภาพ ดี และ มีสมรรถนะเหมาะสมกับหน้าที่  ลดการป่วยเจ็บ จากการ ปฏิบัติงาน การเตรียมกำลังและการใช้กำลัง  กำลังพลที่ป่วยเจ็บจากการ ปฏิบัติงาน การเตรียมกำลังและการใช้กำลัง ได้รับการดูแล อย่างเหมาะสมทุกที่ทุกเวลา  กองทัพเรือ กำลังพล และครอบครัว ทุกพื้นที่ พึงพอใจการให้บริการ สุขภาพของกรมแพทย์ ทหารเรือ  พัฒนาความก้าวหน้า ทางการแพทย์  มีต้นทุน เหมาะสม แผนที่ยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ พ. ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ วิสัยทัศน์ “ กรมแพทย์ทหารเรือเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ทางทะเล ” ความพร้อมของ ทร. ด้าน สุขภาพ สวัสดิการสุขภาพเวชศาสตร์ทาง ทะเล การบริหารจัดการ ประสิทธิผล คุณภาพการ ให้บริการ ประสิทธิภาพ การพัฒนา องค์กร  เป็นองค์กร ที่มีขีด สมรรถนะสูง  เป็นเลิศด้าน เวชศาสตร์ทาง ทะเล


ดาวน์โหลด ppt ความ พร้อม ของ ทร. ด้าน สุขภา พ สวัสดิ การ สุขภา พ เวช ศาสต ร์ทาง ทะเล การ บริหา ร จัดกา ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google