งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชากรและการสุ่มกลุ่ม ตัวอย่าง น. ท. หญิง สิริรัตน์ เนียม อินทร์ วิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชากรและการสุ่มกลุ่ม ตัวอย่าง น. ท. หญิง สิริรัตน์ เนียม อินทร์ วิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชากรและการสุ่มกลุ่ม ตัวอย่าง น. ท. หญิง สิริรัตน์ เนียม อินทร์ วิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ

2 ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง  ความหมาย 1. ประชากร (Population)  กลุ่มสมาชิกทั้งหมดของสิ่งต่าง ๆ ที่ ต้องการศึกษาหรือต้องการสรุป อ้างอิง 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample)  กลุ่มสมาชิกของประชากรที่ถูกเลือก ขึ้นมาศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำ ผลที่ได้ไปสรุปอ้างอิงถึงประชากร

3

4 ประชากรทั่วไป ประชากรตามสมมติฐาน ประชากรเฉพาะการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง

5 กลุ่มตัวอย่างที่ดีใน งานวิจัย * ความเป็นตัวแทนที่ดี (Representativeness) * ความพอเพียง (Adequacy)

6 ขั้นตอนในการเลือกกลุ่ม ตัวอย่าง 1. พิจารณาวัตถุประสงค์ / ปัญหาวิจัย 2. ให้คำจำกัดความประชากรของการวิจัย 3. กำหนดหน่วยของตัวอย่าง (Sampling Unit) 4. กำหนดกรอบตัวอย่าง (Sampling Frame) 5. กำหนดขนาดตัวอย่าง (Sample size) 6. กำหนดวิธีการเลือก / สุ่มกลุ่มตัวอย่าง

7 วิธีกำหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง 1. กำหนดโดยใช้เกณฑ์ 2. กำหนดโดยใช้สูตร 3. กำหนดโดยใช้ตาราง

8 การกำหนด n โดยใช้ เกณฑ์ ขนาดของ n N เป็นหลักร้อย 15 - 30 % ของ N หลักพัน 10 - 15 % ของ N หลักหมื่น 5 - 10 % ของ N หลักแสน 1 - 5 % ของ N

9 สูตรหลัก กรณีต้องการ ประมาณค่าเฉลี่ย การกำหนด n โดยใช้ สูตร

10 ถ้าประชากรมีขนาด ใหญ่ ใช้สูตร ถ้าประชากรมีขนาดใหญ่ มาก ใช้สูตร

11 สูตรหลัก กรณีต้องการ ประมาณค่าสัดส่วน การกำหนด n โดยใช้ สูตร

12 ถ้าประชากรมีขนาด ใหญ่ ใช้สูตร ถ้าประชากรมีขนาดใหญ่ มาก ใช้สูตร

13 สูตรประมาณค่าสัดส่วนที่นิยมมาก ( ไม่จำเป็นต้องทราบค่าสัดส่วน เดิม ) n o = N / [1 + Ne 2 ] เมื่อ e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ ได้ ( กำหนดเอง ) N = ขนาดประชากร n o = ขนาดของกลุ่มอย่าง

14 1. การเลือกตัวอย่างที่ไม่อาศัย ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 2. การเลือกตัวอย่างที่อาศัย ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) วิธีการเลือกตัวอย่าง

15 การเลือกตัวอย่างที่ไม่อาศัย ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) การเลือกตัวอย่างที่ไม่อาศัย ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 1. Accidental /Convenience Sampling 2. Purposive Sampling 3. Quota Sampling 4. Expert choice Sampling 5. Snowball Sampling 6. Haphazard Sampling

16 การเลือกตัวอย่างที่อาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) การเลือกตัวอย่างที่อาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 1. Simple Random Sampling 2. Systematic Random Sampling 3. Stratified Random Sampling 4. Cluster Sampling

17 การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) * ใช้การจับฉลาก * ใช้ตารางเลขสุ่ม * ใช้คอมพิวเตอร์

18 1) กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 2) กำหนดกรอบตัวอย่างโดยให้เลข ประจำตัวให้กับสมาชิกของประชากร ทุกหน่วย 3) กำหนดจุดเริ่มต้นการอ่านตัวเลข ในตาราง ** ตามจำนวนหลักของขนาด ประชากร ** 4) กำหนดทิศทางในการอ่าน 5) เลือกตัวเลขที่อยู่ในขอบเขต ประชากร... จนครบ การใช้ตารางเลขสุ่ม

19 ลักษณะของประชากร อาจเป็นได้ 2 ลักษณะ คือ 1. หน่วยตัวอย่างในประชากรมี ลักษณะสุ่ม : บัญชีรายชื่อ 2. หน่วยตัวอย่างในประชากรมี ลักษณะเรียงลำดับ : เรียงรายชื่อจากคะแนนสูงสุด - ต่ำสุด การเลือกตัวอย่างแบบมี ระบบ

20 * เมื่อช่วงการสุ่มเป็นจำนวนเต็ม SI = N / n random start สุ่มจากสมาชิก SI หน่วยแรก * เมื่อช่วงการสุ่มไม่เป็นจำนวนเต็ม : เลือกแบบระบบวงกลม SI = N / n ( ปัดเศษขึ้น )

21 การสุ่มตัวอย่างแบบชั้น ภูมิ (Stratified sampling) 1. แบ่งประชากรออกเป็นส่วน ๆ เรียก ชั้นภูมิ (strata) แต่ละชั้นภูมิมีความ แตกต่างกัน ชั้นภูมิเดียวกันมีความ เหมือนกัน 2. สุ่มตัวอย่าง แบบง่าย หรือแบบมี ระบบ จากแต่ละชั้นภูมิ 3. กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ให้ เป็นสัดส่วนกับขนาดของชั้นภูมิ (proportion allocation) โดยเทียบ บัญญัติไตรยางค์

22 @ X O @ X @ O X @ O @ X O@@ X O @ O X @ O X @ O @ X XX@ XXXXX @@@@@@ OOOO @@@@XXX OO @@OX@ XO@X แบ่งชั้นภูมิ สุ่มตัวอย่าง ตัวอย่าง @ = แผนก อายุรกรรม X = แผนกสูติ กรรม O = แผนกเด็ก ความพึงพอใจของผู้ป่วยในการมารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก

23 การสุ่มตัวอย่างแบบ กลุ่ม (Cluster sampling) 1. แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม (cluster) แต่ละกลุ่มประกอบไป ด้วยหน่วยเล็ก ๆ ที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกับประชากร 2. สุ่มตัวอย่าง แบบง่าย หรือแบบมี ระบบ จากแต่ละกลุ่ม 3. เลือกตัวอย่างทุกหน่วยที่อยู่ในกลุ่ม

24 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ของประชาชน ในเขตสาธร จังหวัดกรุงเทพมหานคร @ X O @ X @ O X @ O @X X O @ O X @ O X @ O @ X @O@XOO X O@O@OO@ @X@OO@XO@X@OO@XO OX@O @@XO @X@@ OXOO XX@O O@@O OX@OO@X@OX@OO@X@ @XXO@O O@XOX@ @@@ แบ่งกลุ่ม เลือกตัวอย่าง ตัวอย่าง ประชากร OX@O @@XO OX@OO@X@OX@OO@X@ X = บ้าน จัดสรร @ = บ้าน ตึกแถว O = คอนโดมิเนียม

25 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริม สุขภาพของประชาชน ในเขตสาธร จังหวัดกรุงเทพมหานคร @X@OO@XO@X@OO@XO OX@O @@XO @X@@ OXOO XX@O O@@O OX@OO@X@OX@OO@X@ @XXOO O@XOX@ @@@ X = บ้าน จัดสรร @ = บ้าน ตึกแถว O = คอนโดมิเนียม

26 การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling)  เป็นวิธีการสุ่มที่ทำเป็นขั้น ๆ มากกว่า 2 ขั้นขึ้นไป อาจประกอบด้วยการสุ่มตัวอย่าง หลายวิธี  มีการสุ่มย่อย (subsampling) จาก หน่วยที่เลือกได้ในขั้นก่อน  ตัวอย่างที่ได้รับเลือกจะอยู่ในขั้น สุดท้าย

27 กิจกรรมที่ 1.3 ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง ตอบข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt ประชากรและการสุ่มกลุ่ม ตัวอย่าง น. ท. หญิง สิริรัตน์ เนียม อินทร์ วิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google