งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
น.ต.หญิง ดร.ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย น.ต.หญิง ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย

2 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยฯ
การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง หรือประเด็นปัญหาการวิจัยจากวารสาร หนังสือ ตำรา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ

3 จุดมุ่งหมายของการทบทวน
รวบรวมแนวคิดในการตั้งปัญหาการวิจัย มีความรอบรู้ในข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยอมรับ การเตรียมกรอบทฤษฎีในการวิจัย ประเมินความเป็นไปได้ในการทำวิจัย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ และเครื่องมือวิจัย ศึกษาผลงานวิจัยที่ทำมาแล้ว สร้างความคุ้นเคยกับวิธีการศึกษา และข้อมูล

4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ปัญหาการวิจัย สรุปผลและข้อเสนอแนะ วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ผลการวิจัย การทบทวน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมุล การเก็บข้อมูล กรอบแนวคิด เชิงทฤษฎี/วิจัย การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล รูปแบบการวิจัย ประชากร+ตัวอย่าง

5 หลักเกณฑ์การทบทวน เลือกที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยเรามากที่สุด
ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษามากที่สุด ค้นคว้าได้จากสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ควรบันทึกสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่ทบทวน อย่าลืมเขียนชื่อเอกสารที่อ้างอิง (บรรณานุกรม)

6 ขั้นตอนการเขียนเอกสารและงานวิจัยฯ
1. เริ่มต้นด้วยนิยามเชิงทฤษฎี แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2. งานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา 3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

7 รายชื่อ Websites ของห้องสมุดที่น่าสนใจ
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ม. มหิดล งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล) สภาการพยาบาล ( วารสารวิจัยทางการพยาบาล ) สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ

8 ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

9 ฝากงานไปช่วยกันทำด้วยนะคะ

10


ดาวน์โหลด ppt การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google