งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jump to first page การทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง น. ต. หญิง ดร. ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jump to first page การทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง น. ต. หญิง ดร. ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jump to first page การทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง น. ต. หญิง ดร. ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย

2 Jump to first page การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง หรือ ประเด็นปัญหาการวิจัยจาก วารสาร หนังสือ ตำรา รายงานการ วิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ การทบทวนเอกสารและ งานวิจัยฯ

3 Jump to first page จุดมุ่งหมายของการ ทบทวน รวบรวมแนวคิดในการตั้ง ปัญหาการวิจัย มีความรอบรู้ในข้อเท็จจริงที่ เป็นที่ยอมรับ การเตรียมกรอบทฤษฎีในการ วิจัย ประเมินความเป็นไปได้ในการ ทำวิจัย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ และเครื่องมือวิจัย ศึกษาผลงานวิจัยที่ทำมาแล้ว สร้างความคุ้นเคยกับวิธี การศึกษา และข้อมูล

4 Jump to first page การทบทวน งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ปัญหา การวิจัย วัตถุประ สงค์ สมมติฐา น ตัวแปร ประชากร + ตัวอย่าง การสร้าง เครื่องมือ เก็บรวบรวม ข้อมูล การเก็บ ข้อมูล การ วิเคราะห์ ข้อมุล ผลการวิ จัย สรุปผลและ ข้อเสนอแนะ รูปแบบ การวิจัย กรอบ แนวคิด เชิง ทฤษฎี / วิจัย

5 Jump to first page หลักเกณฑ์การ ทบทวน เลือกที่ใกล้เคียงกับงานวิจัยเรา มากที่สุด ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษามาก ที่สุด ค้นคว้าได้จากสิ่งพิมพ์ทุก ประเภท ควรบันทึกสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่ ทบทวน อย่าลืมเขียนชื่อเอกสารที่อ้างอิง ( บรรณานุกรม )

6 Jump to first page ขั้นตอนการเขียนเอกสาร และงานวิจัยฯ 1. เริ่มต้นด้วยนิยามเชิงทฤษฎี แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2. งานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา 3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

7 Jump to first page รายชื่อ Websites ของ ห้องสมุดที่น่าสนใจ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ม. มหิดล งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ( คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล ) สภาการพยาบาล ( วารสารวิจัย ทางการพยาบาล ) สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ

8 Jump to first page ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ /index.htm ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

9 Jump to first pageฝากงานไปช่วยกันทำด้วยนะคะ

10 Jump to first page


ดาวน์โหลด ppt Jump to first page การทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง น. ต. หญิง ดร. ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google