งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาโครงการสร้างอนาคต แพทย์ทหารเรือ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ขั้นตอนที่ ๑ Stake Holder Analysis : การวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งหมด ขั้นตอนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาโครงการสร้างอนาคต แพทย์ทหารเรือ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ขั้นตอนที่ ๑ Stake Holder Analysis : การวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งหมด ขั้นตอนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาโครงการสร้างอนาคต แพทย์ทหารเรือ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ขั้นตอนที่ ๑ Stake Holder Analysis : การวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งหมด ขั้นตอนที่ ๒ ประเมินสภาวะแวดล้อม SWOT + แนวโน้มของ สถานการณ์ SWOT + แนวโน้มของ สถานการณ์ ขั้นตอนที่ ๓ ภาพอนาคตของแพทย์ ทหารเรือ ขั้นตอนที่ ๔ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิด ภาพอนาคต

2 เก่งดีมีความสุข

3 การสรรหา กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการ เสนอขออนุมัติแผนการรับ แพทย์ ประกาศรับตามแผน ให้เป็นลูกจ้างทดลอง ปฏิบัติงานก่อนบรรจุ ให้เป็นลูกจ้างทดลอง ปฏิบัติงานก่อนบรรจุ

4 การพัฒนา  เสนอขออนุมัติแผนการพัฒนาบุคลากร ให้ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ / ภารกิจ / โครงการ  จัดสรรงบประมาณส่งฝึกอบรม ประชุม ดูงาน ต่างประเทศ อย่างเหมาะสม อย่างเหมาะสม  เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผลิตผลงานทาง วิชาการ  พัฒนาภาวะผู้นำ สร้างผู้บริหารระดับ ต้น กลาง สูง  พัฒนาการมีส่วนร่วมของแพทย์ในการ ระดมสมองด้านต่างๆ

5 การธำรงรักษาไว้ โครงการพัฒนาสาขาต่างๆสู่ ความเป็นเลิศ เช่น ด้านจักษุ กรรม ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์สมอง  โครงการพัฒนาสาขาต่างๆสู่ ความเป็นเลิศ เช่น ด้านจักษุ กรรม ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์สมอง

6 การใช้ประโยชน์ การสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่อง เช่น เชิญแพทย์ที่มีความ เชี่ยวชาญพิเศษ ที่ลาออกไปแล้ว เป็นที่ปรึกษา / อาจารย์พิเศษ  การสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่อง เช่น เชิญแพทย์ที่มีความ เชี่ยวชาญพิเศษ ที่ลาออกไปแล้ว เป็นที่ปรึกษา / อาจารย์พิเศษ

7 การสรรหา มีการประเมินเกณฑ์ที่ วางไว้ก่อนการบรรจุ มีการประเมินตามเกณฑ์ที่ วางไว้ก่อนการบรรจุ

8 การพัฒนา  จัดลำดับความสำคัญตามแผนสู่ ความเป็นเลิศในแต่ละสาขา  กำหนดแนวทางการพิจารณาส่ง แพทย์ใช้ทุนศึกษาต่อโดยเพิ่ม น้ำหนักความสำคัญให้กับการไป ปฏิบัติงานภาคใต้  จัดเส้นทางการเจริญเติบโตให้มี โอกาสได้รับความรู้ตามหลักสูตรทาง ทหาร

9 การธำรงรักษาไว้ ส่งเสริมแพทย์ที่มี ความสามารถในการจัดทำ โครงการพัฒนาสาขาต่างๆ สู่ ความเป็นเลิศ  ส่งเสริมแพทย์ที่มี ความสามารถในการจัดทำ โครงการพัฒนาสาขาต่างๆ สู่ ความเป็นเลิศ  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความสามารถ และ การเชิดชู เกียรติ

10 การใช้ประโยชน์  ส่งเสริมการสร้าง Branding จูง ใจให้แพทย์ดีๆ สนใจอยากมา ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ทหารเรือ มากขึ้น เกิดค่านิยม ความ ภาคภูมิใจ ความผูกพัน ความมี ศักดิ์ศรี

11 การสรรหา  สนับสนุนให้มีสาขาที่เป็นจุดเด่น จูงใจให้แพทย์สนใจ / สมัครใจเข้า มีส่วนร่วมในสาขานั้นๆ

12 การพัฒนา  จัดทำแผน / โครงการพัฒนาคุณภาพ บริการและการรักษา โดยส่งเสริมให้ แพทย์มีส่วนร่วมในการระดมสมองและ บริหารจัดการ และ ให้การ สนับสนุนทุกด้านอย่างจริงจัง  เสนอของบปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง พัฒนาซี. ซี. ยู ศูนย์โรคหัวใจ ก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก อาคารพิเคราะห์ บำบัดโรครพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า และ อาคารพักอาศัยเพิ่ม

13 การธำรงรักษาไว้  ปรับระบบงาน ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลเสริมสร้างการ ทำงานเป็นทีม ความโปร่งใส  การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม เท่าเทียม  สนับสนุนอุปกรณ์ / เครื่องมือ ให้พี ยงพอตามขีดความสามารถ  เสนอของบประมาณสร้างอาคาร พักอาศัยเพิ่ม

14 การใช้ประโยชน์  สร้างระบบการช่วยเหลือระหว่าง รพ.  จัดทำคู่มือ ให้คำแนะนำ อำนวย ความสะดวกในการปฏิบัติราชการ ต่างๆ  ประสานความร่วมมือผ่าน องค์กรแพทย์และหน่วยงาน บริหารงานบุคคล


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาโครงการสร้างอนาคต แพทย์ทหารเรือ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ขั้นตอนที่ ๑ Stake Holder Analysis : การวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งหมด ขั้นตอนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google