งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบแผนการวิจัย เชิงทดลอง น.ท.หญิง ดร. วัชราพร เชยสุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบแผนการวิจัย เชิงทดลอง น.ท.หญิง ดร. วัชราพร เชยสุวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบแผนการวิจัย เชิงทดลอง น.ท.หญิง ดร. วัชราพร เชยสุวรรณ

2 วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของสาเหตุที่ทำให้ เกิดผล ๒.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผล ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ๓.เพื่อนำผลการวิจัยไปสร้างเป็นกฏเกณฑ์ สูตร ทฤษฎี ๔.เพื่อวิเคราะห์หรือหาข้อบกพร่องของงาน ต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา ต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา

3 ลักษณะสำคัญ ๑.มีการจัดกระทำสิ่งทดลอง ๒.การควบคุม ๒.๑ ตัวแปรแทรกซ้อน ๒.๒ การควบคุมสิ่งทดลอง ๒.๓ การมีกลุ่มควบคุม ๓. มีการสุ่ม

4 การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน การสุ่ม (Randomization)การสุ่ม (Randomization) R. Selection - การสุ่มจากประชากร R. Assignment – การสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม และกลุ่มควบคุม R.Treatment - การสุ่มสิ่งทดลอง การเพิ่มตัวแปร (Add to the design)การเพิ่มตัวแปร (Add to the design)การเพิ่มเป็นตัวแปรอิสระที่จะต้องศึกษา

5 การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน (ต่อ) การจับคู่ (Matching)การจับคู่ (Matching) - จับกลุ่ม (Matched group) เป็นการจัดให้ทั้ง ๒ กลุ่มมีคุณสมบัติเหมือนกัน โดยไม่คำนึงว่า สมาชิกในกลุ่มจะเท่ากันเป็นรายบุคคลหรือไม่ - จับคู่รายบุคคล (Matched subjects) การใช้สถิติ (Statistical control)การใช้สถิติ (Statistical control) Analysis of Covariance Analysis of Covariance การตัดทิ้ง (Elimination)การตัดทิ้ง (Elimination) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจเหมือน ๆ กัน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจเหมือน ๆ กัน

6 MAX – MIN- CON Principle (Kerlinger, 1986) ๑.Maximization of experimental variance ๒.Minimization of error variance random error, systematic error ๓. Control External factors, Intrinsic to the subjects, Experimenter and subjects Experimenter and subjects หลักการออกแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง

7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตรง ความตรงภายใน (Internal validity) ๑.ประวัติของกลุ่มตัวอย่าง (History) เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบครั้ง แรกกับการทดสอบครั้งหลัง ๒. วุฒิภาวะ (Maturation) การเปลี่ยนแปลงกางกายหรือทางจิตในตัวอย่าง ๓. การทดสอบ (Testing) ช่วงเวลาของการสอบสั้น การวัดความจำ

8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตรง (ต่อ) ความตรงภายใน (Internal validity) ๔. เครื่องมือที่ใช้ (Instrumentation) การขาดความเที่ยงตรงในการวัด ความยากง่ายไม่เท่ากัน ไม่ เป็นระบบ ๕. การถดถอยทางสถิติ (Statistical Regression) มีแนวโน้มของคะแนนที่เข้าใกล้ค่าเฉลี่ยในการสอบ ภายหลัง ๖. ความแตกต่างในการเลือกตัวอย่าง (Differential Selection) (Differential Selection)

9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตรง (ต่อ) ความตรงภายใน (Internal validity) ๗. การขาดหายของกลุ่มตัวอย่าง (Experimental mortality) ๘. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเลือกกับวุฒิภาวะ และอื่น ๆ (Selection-maturation interaction,etc)

10 ความตรงภายนอก (External validity) มี ๓ ประเภท ๑. ความตรงเชิงประชากร (Population v.) สามารถอ้างอิงไปยังประชากรได้ ๒. ความตรงเชิงสภาพแวดล้อม (Ecological v.) สามารถอ้างอิงไปยังสภาพแวดล้อมอื่นได้ ๓. ความตรงเชิงเวลา (Temporal v.) สามารถอ้างอิงไปยังช่วงเวลาอื่นได้

11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตรง ความตรงภายนอก (External validity) ๑.การบรรยายถึงวิธีการจัดการทดลอง ขาดความชัดเจน และเพียงพอ ยากต่อการไป ประยุกต์ใช้กับสิ่งแวดล้อมอื่น ๒. ผลจากการกระทำหรือทดลองหลาย ๆ ครั้ง ๓.ฮาวทอร์นเอ็ฟเฟค (Howthorne effect) กลุ่มทดลองมีการแสดงออกอย่างหลากหลาย กลุ่มทดลองมีการแสดงออกอย่างหลากหลาย

12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตรง ความตรงภายนอก (External validity) ๔. ผลของความแปลกใหม่และความแตกต่าง ๕. ผลจากผู้ทดลอง ๖. การกระตุ้นจากการสอบครั้งแรก ๗. การกระตุ้นจากการสอบครั้งหลัง ปฏิสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์ และผลการจัดกระทำ ๘. วิธีการวัดตัวแปรตาม ๙. ปฏิสัมพันธ์ของเวลา การสอบ และผลของการจัดกระทำ

13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตรง ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ๑.การให้คำนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรไม่ ครอบคลุมสาระของโครงสร้างตัวแปร ๒.การใช้เครื่องมือวัดตัวแปรเพียงเครื่องมือเดียว ๓.การใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตรง ความตรงจากวิธีการทางสถิติ (statistical Conclusion validity) ๑.การใช้สถิติที่มีอำนาจทดสอบต่ำ ๒.การใช้สถิติทดสอบไม่ตรงตามข้อกำหนดของการ ใช้สถิติ ๓.การเพิ่มระดับความคลาดเคลื่อนแบบที่ ๑

15 จุดแข็งของแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง * ความตรงภายใน จุดอ่อนของแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง ๑.แหล่งทดลองการวิจัย ๒.ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๓.การสุ่ม ๔.ประเด็นจริยธรรม

16 หลักการเลือกใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง ๑. จำนวนตัวแปรอิสระหรือสิ่งทดลอง มีกี่ชนิด มีกี่ชนิด ๒. ระดับของตัวแปรอิสระหรือสิ่งทดลองมี กี่ระดับ ๓. หน่วยทดลองแต่ละหน่วย ได้รับ อิทธิพลของสิ่งทดลองทุกระดับหรือไม่

17 ประเภทของแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง ๑. รูปแบบการทดลองอย่างอ่อน (Pre Experimental Design) ๒. รูปแบบการทดลองที่แท้จริง (True Experimental Design) ๓. รูปแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design)

18 แบบแผนการทดลองขั้นต้น (Pre-experimental design) เป็นการวิจัยเชิงทดลองอย่างอ่อน (leaky design) ควบคุมอิทธิพลแทรกได้น้อยกว่าแบบอื่น ขาดน้ำหนักในการอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มีความเป็นธรรมชาติสูง ประกอบด้วย ๑. The One-Shot Case Study ๒. The One-Group Pretest-posttest Design ๓. The Static Group Comparison Design

19 One-Shot Case Study X O ลักษณะ – ศึกษาเพียง 1 กลุ่ม - มีการวัดผลการทดลองครั้งเดียว ตัวอย่าง ข้อดี –ไม่ซับซ้อน ข้อจำกัด – ขาดข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบกับตนเอง - ขาดข้อมูลการเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น

20 One-Group Pretest-posttest Design O 1 X O 2 ลักษณะ – ศึกษาเพียง 1 กลุ่ม - มีการวัดผลการทดลองก่อน+หลัง ตัวอย่าง ข้อดี –ไม่ซับซ้อน มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อเปรียบเทียบ ข้อจำกัด - ขาดข้อมูลการเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น

21 Static Group Comparison Design X O 1 ----------- O 2 ลักษณะ – ศึกษามากกว่า 1 กลุ่ม - มีการวัดผลการทดลองหลังอย่างเดียว ตัวอย่าง ข้อดี –มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ข้อจำกัด – ขาดข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบกับตนเอง สุ่มไม่สมบูรณ์

22 แบบแผนการทดลองจริง (True-experimental design) เป็นการวิจัยเชิงทดลองเต็มรูปแบบ มีลักษณะสำคัญ คือการสุ่มเข้ากลุ่มแบบสมบูรณ์ มีการควบคุม อิทธิพลแทรก เป็นรูปแบบที่แกร่ง (tight design) แต่มีความเป็นธรรมชาติน้อย ประกอบด้วย ๑. Posttest-Only Control Group Design ๒. Pretest Posttest Control Group Design ๓. Solomon Four Group Design

23 แบบแผนการทดลองจริง (True-experimental design) ๔. Completely Randomized Design ๕. Completely Randomized Factorial Design ๖. Randomized Block Design ๗. Nested Design ๘. Latin-Square Design ๙. Split-plot Factorial Design

24 Posttest-Only Control Group Design ลักษณะ – เปรียบเทียบ 2 กลุ่มขึ้นไป - มีการวัดผลการทดลองหลังอย่างเดียว ตัวอย่าง ข้อดี –มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม -มีการสุ่มสมบูรณ์ ลดความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ข้อจำกัด – ขาดข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบกับตนเอง สุ่มสมบูรณ์ R R R X O R O

25 Pretest Posttest Control Group Design ลักษณะ – เปรียบเทียบ 2 กลุ่มขึ้นไป - มีการวัดผลการทดลองก่อน+หลัง ตัวอย่าง ข้อดี –มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม และภายในกลุ่ม -มีการสุ่มสมบูรณ์ ลดความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ข้อจำกัด – pretesting สุ่มสมบูรณ์ R R R O 1 X O 2 R O 1 O 2

26 Solomon Four Group Design ลักษณะ – เปรียบเทียบ 4 กลุ่ม - มีการวัดผลการทดลองก่อน+หลัง /หลัง ตัวอย่าง ข้อดี –มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม และภายในกลุ่ม -มีการสุ่มสมบูรณ์ ลดความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ข้อจำกัด – ยุ่งยากในการทดลอง สุ่มสมบูรณ์ R O 1 X O 2 R O 1 O 2 R X O 2 R O 2 R R R R

27 Completely Randomized Design มีสิ่งทดลอง ๑ อย่าง ที่มีระดับสิ่งทดลอง มากกว่า ๒ ระดับ โดยแต่ละระดับของสิ่ง ทดลองจะแตกต่างที่ปริมาณหรือคุณภาพก็ได้ มีสิ่งทดลอง ๑ อย่าง ที่มีระดับสิ่งทดลอง มากกว่า ๒ ระดับ โดยแต่ละระดับของสิ่ง ทดลองจะแตกต่างที่ปริมาณหรือคุณภาพก็ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มไม่ จำเป็นต้องเท่ากัน ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มไม่ จำเป็นต้องเท่ากัน เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเอกพันธ์ (Homogenous) เหมาะกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเอกพันธ์ (Homogenous)

28 Completely Randomized Design โมเดลของการวิเคราะห์ความแปรปรวน ๑.Model l (fixed effect model) ใช้กรณีที่สิ่งทดลองถูกเลือกโดยเจาะจงของผู้วิจัย ๒. Model ll (Random effect model) ใช้กรณีที่สิ่งทดลองถูกสุ่มจากประชากรของสิ่งทดลอง

29 Completely Randomized Design ตัวอย่าง ABC n1n1 n2n2 n3n3 n4n4 n5n5 n6n6 n7n7 n8n8 n9n9 n 10 n 11 n 12 n 13 n 14 n 15

30 Completely Randomized Factorial Design มีสิ่งทดลอง ๒ อย่าง ที่มีระดับสิ่งทดลอง มากกว่า ๒ ระดับ มีสิ่งทดลอง ๒ อย่าง ที่มีระดับสิ่งทดลอง มากกว่า ๒ ระดับ ศึกษาผลของสิ่งทดลองแต่ละสิ่งต่อตัวแปรตาม (Main effect) ศึกษาผลของสิ่งทดลองแต่ละสิ่งต่อตัวแปรตาม (Main effect) อิทธิพลร่วมของสิ่งทดลองต่อตัวแปรตาม อิทธิพลร่วมของสิ่งทดลองต่อตัวแปรตาม (Interaction of treatment effect) ศึกษาอิทธิพลของสิ่งทดลองหนึ่งที่มีต่อระดับ ของสิ่งทดลองอีกสิ่งหนึ่ง (simple main effect) ศึกษาอิทธิพลของสิ่งทดลองหนึ่งที่มีต่อระดับ ของสิ่งทดลองอีกสิ่งหนึ่ง (simple main effect)

31 Completely Randomized Factorial Design ตัวอย่าง Factor A levela1a1 a2a2 a3a3 B b1b1 b2b2 b3b3

32 Completely Randomized Factorial Design ตัวอย่าง วิธีสอน 1วิธีสอน 2วิธีสอน 3 เชาว์ 1 เชาว์ 2 เชาว์ 3 เชาว์ 1 เชาว์ 2 เชาว์ 3 เชาว์ 1 เชาว์ 2 เชาว์ 3 244438303526214142 333629214027183952 372528392736105053

33 Completely Randomized Factorial Design โมเดลของการวิเคราะห์ความแปรปรวน ๑.Model l แบบเจาะจง (fixed effect model)ใช้ กรณีที่สิ่งทดลองถูกเลือกโดยเจาะจงของผู้วิจัย ๒. Model ll แบบสุ่ม (Random effect model) ใช้กรณีที่สิ่งทดลองถูกสุ่มจากประชากรของสิ่งทดลอง

34 Completely Randomized Factorial Design โมเดลของการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ต่อ) ๓. Model lll แบบผสม (Mixed effect model) ใช้กรณีที่สิ่งทดลองสิ่งหนึ่งถูกเลือกโดยเจาะจงของ ผู้วิจัย และอีกสิ่งหนึ่งถูกเลือกโดยการสุ่ม ตัวอย่าง ผลของสื่อการศึกษาและวิธีการสอนต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสื่อการศึกษาเป็นการเลือก แบบเจาะจง วิธีการสอนของอาจารย์ ๕ ท่าน ใช้วิธีการสุ่ม แบบเจาะจง วิธีการสอนของอาจารย์ ๕ ท่าน ใช้วิธีการสุ่ม

35 Randomized Block Design ช่วยลดความแปรปรวนซึ่งเกิดจากตัวแปรแทรก ซ้อน โดยนำมาศึกษาเป็นตัวแปรอิสระ เรียกว่าตัว แปรบลอค หรือตัวแปรจัดกลุ่ม ช่วยลดความแปรปรวนซึ่งเกิดจากตัวแปรแทรก ซ้อน โดยนำมาศึกษาเป็นตัวแปรอิสระ เรียกว่าตัว แปรบลอค หรือตัวแปรจัดกลุ่ม ตัวแปรจัดกลุ่มและสิ่งทดลองไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน ตัวแปรจัดกลุ่มและสิ่งทดลองไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน ตัวแปรจัดกลุ่มมีค่าไม่ต่อเนื่อง ตัวแปรจัดกลุ่มมีค่าไม่ต่อเนื่อง

36 Randomized Block Design มีสิ่งทดลอง ๑ อย่าง ที่มีระดับเท่ากับหรือ มากกว่า ๒ ระดับ มีสิ่งทดลอง ๑ อย่าง ที่มีระดับเท่ากับหรือ มากกว่า ๒ ระดับ มีตัวแปรกลุ่ม ๑ ตัวแปร มีระดับเท่ากับหรือ มากกว่า ๒ ระดับ มีตัวแปรกลุ่ม ๑ ตัวแปร มีระดับเท่ากับหรือ มากกว่า ๒ ระดับ หน่วยทดลองในแต่ละบลอคมีความคล้ายคลึง กัน และหน่วยทดลองต่างบลอคจะต้องมีความ ต่างกัน หน่วยทดลองในแต่ละบลอคมีความคล้ายคลึง กัน และหน่วยทดลองต่างบลอคจะต้องมีความ ต่างกัน

37 Randomized Block Design ชุมชน บล็อครวม P. 0 - 25P. 26-50P. 51-75P. 76-100 คะแนน  63.98 63.99-66.1266.13-69.65  69.66 ทดลอง- 1 เลขที่ 40, 28 6, 11, 212, 27, 3234, 1910 ทดลอง- 2 เลขที่ 26, 36, 37 30, 22, 3116, 233, 8, 1511 ควบคุม- 1 เลขที่ 7, 41, 12 14, 135, 13, 3933, 2410 ควบคุม- 2 เลขที่ 38, 5 29, 9, 2017, 1025, 18, 410 รวม101110 41

38 Nested Design (Hierarchical) มีตัวแปรทดลองอย่างน้อย ๒ ตัวแปร มีตัวแปรทดลองอย่างน้อย ๒ ตัวแปร ตัวแปรทดลองอย่างน้อย ๑ ตัวแปรจะถูก Nested โดยตัวแปรที่เหลือ ตัวแปรทดลองอย่างน้อย ๑ ตัวแปรจะถูก Nested โดยตัวแปรที่เหลือ ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรทดลอง ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรทดลอง การ Nested ใน A = B (A) อ่านว่า B within A การ Nested ใน A = B (A) อ่านว่า B within A

39 Nested Design (Hierarchical) ตัวอย่าง B nested อยู่ในตัวแปร A a1a1 a2a2 b1b1 b2b2 b3b3 b4b4

40 Nested Design (Hierarchical) ตัวอย่าง A และ B Crossed a1a1 a2a2 b1b1 b2b2 b1b1 b2b2

41 Nested Design (Hierarchical) ตัวอย่าง วิธีสอน12 ห้องเรียนที่123456 315747 626858 325749 326638

42 Latin Square Design มีตัวแปรทดลอง ๑ ตัว มีระดับของตัวแปร มากกว่าหรือเท่ากับ ๒ มีตัวแปรทดลอง ๑ ตัว มีระดับของตัวแปร มากกว่าหรือเท่ากับ ๒ มีตัวแปรจัดกลุ่ม (Block) ๒ ตัว (ด้านแถวและ สดมภ์) แต่ละตัวมี p ระดับเท่ากัน มีตัวแปรจัดกลุ่ม (Block) ๒ ตัว (ด้านแถวและ สดมภ์) แต่ละตัวมี p ระดับเท่ากัน ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรทดลอง ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรทดลอง จำนวนระดับการทดลองจะเท่ากับจำนวนระดับ ของตัวแปรจัดกลุ่ม จำนวนระดับการทดลองจะเท่ากับจำนวนระดับ ของตัวแปรจัดกลุ่ม

43 Latin Square Design ตัวอย่าง ตัวแปรอิสระเป็นยางรถยนต์ ๔ ประเภท ตัวแปรอิสระเป็นยางรถยนต์ ๔ ประเภท ตัวแปรจัดกลุ่มมี ๒ ตัว คือ ตัวแปรจัดกลุ่มมี ๒ ตัว คือ ๑) ตำแหน่งของล้อ ๔ ตำแหน่ง ๑) ตำแหน่งของล้อ ๔ ตำแหน่ง ๒) ประเภทของยางรถยนต์ ๔ แบบ ตัวแปรตาม คือ ความหนาของยางรถยนต์หลังจากวิ่ง ไปแล้ว ๑๐,๐๐๐ ไมล์ ตัวแปรตาม คือ ความหนาของยางรถยนต์หลังจากวิ่ง ไปแล้ว ๑๐,๐๐๐ ไมล์

44 Latin Square Design c1c2c3c4 B1 A1A1 A2A3A3 A4A4 B2 A2A3A3 A4A4 A1A1 B3 A3A3 A4A4 A1A1 A2 b4 A4A4 A1A1 A2A3

45 แบบแผนการทดลองกี่งการทดลอง (Quasi- experimental design) เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีลักษณะกึ่งกลางระหว่าง pre กับ true experiment มีการควบคุมอิทธิพล แทรกดีกว่า pre experiment แต่มีความเป็น ธรรมชาติมากกว่า true experiment ได้แก่ Quasi-Equivalent Control Group DesignQuasi-Equivalent Control Group Design Time- Series Design etc.Time- Series Design etc.

46 Quasi-Equivalent Control Group Design O 1 X O 2 O 1 O 2 ลักษณะ – เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม - มีการวัดผลการทดลองก่อน+หลัง ข้อดี –มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม และภายในกลุ่ม - เหมาะสำหรับกลุ่มตัวอย่างจำนวนน้อย ๆ ข้อจำกัด – ไม่มีการสุ่ม o1o1 o1o1

47 เกณฑ์สำหรับงานวิจัยเชิงทดลองที่ดี ๑.มีการควบคุมอย่างพอเพียง ๒.ผลที่ได้จากการทดลองต้องสามารถสรุปอ้างอิงยัง ประชากรได้ ๓.มีกลุ่มควบคุม ๔.ข้อมูลมีความเพียงพอในการทดสอบสมมติฐาน ๕.ข้อมูลที่ได้จะต้องสะท้อนผลที่ได้รับจากการทดลอง ๖.มีการควบคุมตัวแปรภายนอกด้วยแบบแผนการวิจัย ๗.รูปแบบการวิจัยไม่ซับซ้อนมากเกินไป

48 สถิติกับงานวิจัยเชิงทดลอง ๑.การทดสอบค่าที (T-Test) ในกรณีที่เป็นการทดลอง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ๒ กลุ่ม ๒.การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ในกรณีที่เป็น การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓ กลุ่มขึ้นไป ๓.การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ( ANCOVA) ในกรณี เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓ กลุ่ม และ ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในการ ทดลอง

49 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การเปรียบเทียบจะใช้เครื่องหมาย (Psi) ซึ่ง เราจะเรียกว่า Contrast ซึ่งหมายถึงคู่ของการ เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยใด ๆ ๑ คู่การเปรียบเทียบจะใช้เครื่องหมาย (Psi) ซึ่ง เราจะเรียกว่า Contrast ซึ่งหมายถึงคู่ของการ เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยใด ๆ ๑ คู่ Orthogonal Contrast การวิจัยที่มีค่าเฉลี่ย หลายค่า สามารถสร้าง Contrast ได้เป็น จำนวนมาก อาจมีความซ้ำซ้อนกัน บางกรณี ผู้วิจัยต้องการสร้าง Contrast ที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน เรียกว่า Orthogonal ContrastOrthogonal Contrast การวิจัยที่มีค่าเฉลี่ย หลายค่า สามารถสร้าง Contrast ได้เป็น จำนวนมาก อาจมีความซ้ำซ้อนกัน บางกรณี ผู้วิจัยต้องการสร้าง Contrast ที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน เรียกว่า Orthogonal Contrast

50 การวิจารณ์ผล/ อภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยควรอธิบายหาเหตุผลว่าการทดลอง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ เพราะ เหตุใด มีหลักฐานสนับสนุนหรือไม่ มีงาน ทดลองที่ใกล้เคียงอย่างไรผู้วิจัยควรอธิบายหาเหตุผลว่าการทดลอง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ เพราะ เหตุใด มีหลักฐานสนับสนุนหรือไม่ มีงาน ทดลองที่ใกล้เคียงอย่างไร จากนั้นสรุปและเสนอแนะข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อผู้วิจัยอื่น ๆ จะได้ถือปฏิบัติและพึงระวัง ช่องทางวิจัยใน การต่อยอดจากนั้นสรุปและเสนอแนะข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อผู้วิจัยอื่น ๆ จะได้ถือปฏิบัติและพึงระวัง ช่องทางวิจัยใน การต่อยอด

51 ThankSssssssss ThankSssssssss Q & A


ดาวน์โหลด ppt แบบแผนการวิจัย เชิงทดลอง น.ท.หญิง ดร. วัชราพร เชยสุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google