งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารแนะนำ สำหรับ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และ ข้าราชการ พร. ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการเปิดซองสอบราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารแนะนำ สำหรับ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และ ข้าราชการ พร. ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการเปิดซองสอบราคา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารแนะนำ สำหรับ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และ ข้าราชการ พร. ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการเปิดซองสอบราคา กรรมการรับและเปิดซองประกวด ราคา กรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา กรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น

2 คัดมาจาก เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ของ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย พัทยา จ. ชลบุรี พ. ย.2552 รวบรวมโดย กวภ. พร. ก. พ. 2553

3 สารบัญ บททั่วไป หน้า 1-20 กล่าวถึงเรื่องทั่วไปของกระบวนงานจัดซื้อตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535 ฯ วิธีการ จัดซื้อจัดจ้างที่มีในระเบียบฯ อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง ฯ วิธีการซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคา หน้า 21- 27 ลักษณะงานที่จำเป็นหรือต้องใช้วิธีการตกลงราคา, ขั้นตอนการตกลงราคา ฯ วิธีการซื้อการจ้างโดยวิธีสอบราคา หน้า 28- 49 ลักษณะงานที่จำเป็นหรือต้องใช้วิธีการสอบราคา ขั้นตอนการสอบราคา รายละเอียดวิธีการปฏิบัติของกรรมการเปิดซองสอบราคา แนวทางในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา การคัดเลือกคุณภาพคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็น ประโยชน์ต่อทางราชการ ( การคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มิใช่ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด )

4 วิธีการซื้อการจ้างโดยวิธีประกวดราคา หน้า 49- 73 ขั้นตอนการประกวดราคา รายละเอียดวิธีการปฏิบัติของกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การคัดเลือกคุณภาพคุณสมบัติของผู้ยื่นซองประกวดราคา วิธีการซื้อการจ้างโดยวิธีพิเศษและกรณีพิเศษ หน้า 74-78 การลงโทษผู้ทิ้งงาน หน้า 79- 81 การตรวจรับพัสดุ หน้า 82- 87 ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ หน้าที่และแนวทางการปฏิบัติของ กรรมการตรวจรับพัสดุ สารบัญ


ดาวน์โหลด ppt เอกสารแนะนำ สำหรับ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และ ข้าราชการ พร. ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการเปิดซองสอบราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google