งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารแนะนำ สำหรับ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารแนะนำ สำหรับ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารแนะนำ สำหรับ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ ข้าราชการ พร.ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการเปิดซองสอบราคา กรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา กรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น

2 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ของ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
คัดมาจาก เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา ของ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย พัทยา จ.ชลบุรี พ.ย.2552 รวบรวมโดย กวภ.พร. ก.พ. 2553

3 สารบัญ บททั่วไป หน้า 1-20 กล่าวถึงเรื่องทั่วไปของกระบวนงานจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ฯ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีในระเบียบฯ อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง ฯ วิธีการซื้อการจ้างโดยวิธีตกลงราคา หน้า 21-27 ลักษณะงานที่จำเป็นหรือต้องใช้วิธีการตกลงราคา ,ขั้นตอนการตกลงราคา ฯ วิธีการซื้อการจ้างโดยวิธีสอบราคา หน้า 28-49 ลักษณะงานที่จำเป็นหรือต้องใช้วิธีการสอบราคา ขั้นตอนการสอบราคา รายละเอียดวิธีการปฏิบัติของกรรมการเปิดซองสอบราคา แนวทางในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา การคัดเลือกคุณภาพคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ(การคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มิใช่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด)

4 สารบัญ วิธีการซื้อการจ้างโดยวิธีประกวดราคา หน้า 49-73
วิธีการซื้อการจ้างโดยวิธีประกวดราคา หน้า 49-73 ขั้นตอนการประกวดราคา รายละเอียดวิธีการปฏิบัติของกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การคัดเลือกคุณภาพคุณสมบัติของผู้ยื่นซองประกวดราคา วิธีการซื้อการจ้างโดยวิธีพิเศษและกรณีพิเศษ หน้า 74-78 การลงโทษผู้ทิ้งงาน หน้า 79-81 การตรวจรับพัสดุ หน้า 82-87 ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ หน้าที่และแนวทางการปฏิบัติของ กรรมการตรวจรับพัสดุ


ดาวน์โหลด ppt เอกสารแนะนำ สำหรับ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google