งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบความ แปรปรวน ANOVA น. ท. หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบความ แปรปรวน ANOVA น. ท. หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบความ แปรปรวน ANOVA น. ท. หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ

2 ANOVA: Analysis of Variance เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ค่าความแปรปรวนใน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป One-way anova : ตัวแปรต้น 1 ตัว ( มากกว่า 3 กลุ่ม ) Two-way anova : ตัวแปรต้น 2 ตัว n-way anova : ตัวแปรต้น n ตัว ตัวแปรตาม 1 ตัว Ho:  1 =  2 =  3 = …=  n Ha: มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน

3 ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumptions) Normal distribution: ข้อมูลต้องมาจาก ประชากรที่มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ Variances of dependent variable are equal in all populations: ข้อมูลต้องมาจาก ประชากรที่มีความแปรปรวนเท่ากัน Random samples; independent scores : ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ต้องเป็นอิสระจาก กัน ตัวแปรตาม เป็น interval or ratio scale ตัวแปรต้น เป็น nominal scale

4 Step1 State H o and H a Step2 Decide on the significance level, α Step 3 Compute the value of the test statistic F = MSb/MSw Step4 If the value of the test statistic falls in the rejection region,then reject Ho; otherwise,do not reject Ho Step5 Conclusion การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)

5 Calculating SS Values k ni Total SS = Σ Σ (y ij – Y) 2 i=1 j=1 k ni Within SS = Σ Σ (y ij – Y i ) 2 i=1 j=1 k ni Between SS = Σ Σ (Y i – Y) 2 i=1 j=1

6 Calculating MS Values Calculating F Values F = MSb/MSw MS = SS/df

7 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวน ขั้นที่ 1 ตรวจสอบเงื่อนไข ค่าความแปรปรวนของตัวแปรตามทุกกลุ่ม ต่างกันหรือไม่? H 0 :  1 2 =  2 2 =  3 2 H 1 : มี  1 2 ≠  2 2 อย่างน้อย 1 คู่ ใช้ Levene’s test

8 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ต่อ) ขั้นที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย H 0 : µ 1 = µ 2 = µ 3 H 1 : µ 1 ≠ µ 2 อย่างน้อย 1 คู่

9 ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบเชิงซ้อน หรือการ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละคู่ H 0 : µ 1 = µ 2 = µ 3 H 1 : µ 1 ≠ µ 2 อย่างน้อย 1 คู่ ขั้นตอนการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ต่อ)

10

11 Using SPSS for One-Way ANOVA Analyze>Compare Means>ONE-WAY ANOVA The Dependent Variable is variable with the mean scores you are comparing The Factor is the grouping variable Request descriptive statistics in “options” menu Request a post hoc test for pairwise differences to see where source of difference lies (either Scheffe or Dunnett’s C for Equal Variances Not Assumed)

12 Multiple Comparisons / a post hoc test LSD : ใช้กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เกิน 5 กลุ่ม จำนวนในแต่ละกลุ่มจะเท่ากันหรือไม่ก็ได้ Tukey : กลุ่มตัวอย่างที่มี n เท่ากัน Scheffe : จำนวนในแต่ละกลุ่มจะเท่ากัน หรือไม่ก็ได้ วิธีนี้ให้ค่าความแตกต่างที่ ยากที่สุด

13 ตัวอย่าง วิธีการสอน 3 แบบ ส่งผลต่อ จำนวนการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ( เก็บข้อมูลการเข้าเรียนของนศ. 4 สัปดาห์ ) สมมติฐานการวิจัย วิธีการสอน 3 แบบ ส่งผลต่อจำนวนการเข้าเรียนของ นักศึกษาแตกต่างกัน สมมติฐานในการทดสอบคือ Ho : μ1=μ2= μ3 Ha : มีวิธีการสอนอย่างน้อย 1 คู่ที่ ให้ผลต่างกัน กำหนด ระดับนัยสำคัญที่.05 การทดสอบทำได้โดย ใช้ ANOVA ดังนี้

14 Analyze>Compare Means> ONE-WAY ANOVA

15

16

17

18 ค่า F ที่คำนวณ มีค่า 62.966 ค่า p =.000 < ค่า α.05 ดังนั้น ปฏิเสธ Ho สรุปได้ว่า “ มีวิธีการสอนอย่างน้อย 1 คู่ ที่มีผลต่อจำนวนการเข้าเรียนของ นักศึกษาแตกต่างกัน ” การ แปลผล ผลการเปรียบเทียบรายคู่ จำนวนการเข้าเรียนในวิธีการสอนแบบที่ 1 เท่ากับ 10.68 ชั่วโมง จำนวนการเข้าเรียนในวิธีการสอนแบบที่ 2 เท่ากับ 8.10 ชั่วโมง จำนวนการเข้าเรียนในวิธีการสอนแบบที่ 3 เท่ากับ 17.63 ชั่วโมง การสอนแบบที่ 3 ทำให้ นศ. เข้าเรียนมากที่สุด ( มากกว่าการสอนแบบ 2 และ 1)


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบความ แปรปรวน ANOVA น. ท. หญิง วัชราพร เชยสุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google