งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการลงทะเบียนแทนเด็ก 0-5 ปี 16 มิถุนายน 2554 ศูนย์บริหารงานทะเบียน สำนักบริหารกองทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการลงทะเบียนแทนเด็ก 0-5 ปี 16 มิถุนายน 2554 ศูนย์บริหารงานทะเบียน สำนักบริหารกองทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการลงทะเบียนแทนเด็ก 0-5 ปี 16 มิถุนายน 2554 ศูนย์บริหารงานทะเบียน สำนักบริหารกองทุน

2 มติบอร์ด ในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 8 พ. ค.49 ให้สปสช. ลงทะเบียนแทนเด็กแรกเกิด 0-5 ปี ที่ยังไม่มีสิทธิอื่นใดที่รัฐจัดให้และยังไม่ได้รับการ ลงทะเบียน โดยผู้ปกครองของเด็กไม่ต้องยื่นคำ ร้องลงทะเบียนและหลักฐานตามข้อบังคับ สปสช. ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กมีหน่วยบริการประจำอย่างทั่วถึง โดย... - ไม่นับว่าเป็นการลงทะเบียนโดยพลการ - ไม่นับจำนวนครั้งในการลงทะเบียนแทนครั้งนี้ และการลงทะเบียนขอเปลี่ยนหน่วยบริการครั้งแรก ในกรณีที่หน่วยบริการที่ สปสช. ลงทะเบียนแทนไม่ ตรงกับพื้นที่ที่เด็กพักอาศัยอยู่จริง - ข้อมูลที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ ของผู้ที่ได้รับการลงทะเบียนแทน จะระบุข้อความ ในหมายเหตุว่า “ ลงทะเบียนตามมติคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ” แนวทางการลงทะเบียนแทนเด็ก แรกเกิด กลุ่มอายุ 0-5 ปี

3 การดำเนินการของ สปสช. ในการ ลงทะเบียนแทนเด็ก 0-5 ปี

4 การดำเนินการ ของ สปสช. ที่ผ่านมา พื้นที่เงื่อนไขหน่วย บริการ ที่ ลงทะเบียน ให้เด็ก จังหวัด ต่างๆ ( ยกเว้น กทม.) มารดาเป็นสิทธิ UC ที่หน่วย บริการของรัฐ รพ. ตาม มารดา มารดาเป็นสิทธิ SSS ที่มีหน่วย บริการของรัฐในระบบ UC รพ. ตาม มารดา กทม. มารดาเป็นสิทธิ UC ที่หน่วย บริการของรัฐ รพ. ตาม มารดา มารดาเป็นสิทธิ UC ที่ทันฑ สถาน รพ. ราชทัณฑ์ รพ. วชิระ มารดาเป็นสิทธิ SSS ที่ รพ. ของรัฐ 18 แห่ง รพ. วชิระ รายที่ไม่พบข้อมูลมารดา ( ที่ อยู่เด็กชัดเจน ) รพ. วชิระ

5 ผลดำเนินการที่ผ่านมา -ลงทะเบียนแทนเด็ก 0–5 ปี ปีละ 4 ครั้ง (พย. กพ. พค. สค.) ปีงบประมาณ จำนวนที่ ลงทะเบียนแทน ปีงบประมาณ 2550137,430 คน ปีงบประมาณ 255158,578 คน ปีงบประมาณ 255247,203 คน ปีงบประมาณ 255344,748 คน ปีงบประมาณ 2554 ( พ. ย., ก. พ.) 20,618 คน ลงทะเบียนตามมติทั้งหมดถึง ปัจจุบัน รวม 308,570 คน

6 ข้อเสนอเพิ่มเติม ในการดำเนินการของ สปสช.

7 ข้อเสนอ การดำเนินการ ของ สปสช. พื้นที่ ดำเนินก าร เงื่อนไขการ ดำเนินกา ร ( เดิม ) การ ดำเนินกา ร ( เพิ่มเติม ) สิทธิมารดารพ. มารดารพ. ลูก UC หน่วยบริการ ของรัฐ รพ. ตาม มารดา UC หน่วยบริการ เอกชน - รพ. ตาม มารดา SSS รพ. รัฐใน UC รพ. ตาม มารดา SSS รพ. เอกชน ใน UC - รพ. ตาม มารดา จังหวัด ต่างๆ ( ยกเว้น กทม.) SSS รพ. เอกชน นอก UC - รพ. ตามที่ อยู่มารดา สิทธิว่าง - รพ. ตามที่ อยู่มารดา ไม่ทราบ ข้อมูลมารดา ( มีที่อยู่เด็ก ชัดเจน ) - รพ. ตามที่ อยู่เด็ก

8 ข้อเสนอ การดำเนินการ ของ สปสช. พื้นที่ ดำเนิน การ เงื่อนไขการ ดำเนินกา ร ( เดิม ) การ ดำเนินกา ร ( เพิ่มเติม ) สิทธิมารดารพ. มารดารพ. ลูก กทม. UC หน่วยบริการ ของรัฐ รพ. ตาม มารดา UC ที่ทันฑสถาน รพ. ราชทัณฑ์ รพ. วชิระรพ. ใน เขต กทม. UC หน่วยบริการ เอกชนใน UC - รพ. ใน เขต กทม. SSS รพ. รัฐ 18 แห่ง ( ใน กทม.) รพ. วชิระรพ. ใน เขต กทม. SSS รพ. เอกชน - รพ. ใน เขต กทม. รายที่ไม่ทราบ ข้อมูลมารดา ( ที่อยู่ลูก ชัดเจน ) รพ. วชิระรพ. ใน เขต กทม. มารดาสิทธิว่าง - รพ. ใน เขต กทม.

9 กำหนดดำเนินการ จังหวัดต่างๆ - เริ่ม ดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 - ความถี่ ทุกเดือน กทม. - เริ่มดำเนินการ ทันที - ความถี่ ทุกเดือน

10 ผลการตรวจสอบข้อมูลเด็กช่วงกลุ่มอายุ 0- 5 ปี ที่เป็นสิทธิว่าง สิทธิว่าง ( เกิดหลัง 31 พ. ค.49- ปัจจุบัน ) ที่ คาดว่าจะเป็นสิทธิ UC ลำดั บ พ. ศ. ที่เด็กเกิดจำนวนเด็ก 0-5 ปี สิทธิว่าง ( คน ) 1 2549( หลัง 31 พ. ค.2549) 8,817 2255020,800 3255126,904 4255233,603 5255345,699 6255457,247 รวม 193,070


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการลงทะเบียนแทนเด็ก 0-5 ปี 16 มิถุนายน 2554 ศูนย์บริหารงานทะเบียน สำนักบริหารกองทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google