งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company Logo ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company Logo ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company Logo ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

2 Company Logo 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำเทคโนโลยีมาใช้งานที่เกี่ยวกับ การประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้เป็นสารสนเทศ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้เป็นการ ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อช่วยใน การติดต่อสื่อสาร และการส่งผ่านข้อมูลและสารสนเทศให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

3 Company Logo 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารรวมถึง การเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เช่น โทรคมนาคม เครือข่ายสื่อสาร เครือข่าย คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

4 Company Logo เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การนำความรู้ทาง วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในด้านการติดต่อสื่อสาร เพื่อรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร จากผู้ส่ง ไปยังผู้รับ โดยอาศัยสื่อหรือช่องทางต่างๆ ทำให้เกิดความ เข้าใจซึ่งกันและกัน

5 Company Logo เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 5 อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เป็นเครือข่ายใหญ่ และ เครือข่ายย่อย จำนวนมากเชื่อมต่อกัน เป็นจำนวนหลายร้อยล้านเครื่อง ซึ่งใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่เป็นรูปภาพ ข้อความ และเสียง โดย ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีผู้ใช้งานกระจายอยู่ทั่วโลก

6 Company Logo องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย 6 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System) ส่วนประกอบของเครือข่าย ในที่นี่ขอกล่าวถึงส่วนประกอบพื้นฐานของ เครือข่ายท้องถิ่นเป็นสำคัญ ซึ่งเครือข่ายจำเป็นต้องมีส่วนประกอบหลายส่วน ด้วยกัน เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ บนเครือข่ายสามารถสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ โดยส่วนประกอบพื้นฐานของเครือข่าย ท้องถิ่น ประกอบด้วย 1. เครื่องศูนย์บริการข้อมูล (Servers) 2. เครื่องลูกข่ายหรือสถานี (Clients) 3. การ์ดเครือข่าย (Network Interface Cards) 4. ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) เครื่องศูนย์บริการข้อมูล (Servers)เครื่องลูกข่ายหรือสถานี (Clients)การ์ดเครือข่าย (Network Interface Cards)ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel)

7 Company Logo เครื่องศูนย์บริการข้อมูล (Servers) 7

8 Company Logo เครื่องลูกข่ายหรือสถานี (Clients) 8

9 Company Logo การ์ดเครือข่าย (Network Interface Cards) 9 การ์ดเน็ตเวิร์ก หมายถึง แผงวงจรสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของ เครือข่าย จะติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องแม่ข่าย และเครื่องที่เป็น ลูกข่าย หน้าที่ของการ์ด คือ แปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ส่งผ่านไปตาม สายสัญญาณ ทำให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้

10 Company Logo ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) 10 ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) หมายถึงสื่อ (Medium) ที่เป็นตัวกลางและอนุญาตให้ข้อมูล/สารสนเทศผ่าน จากจุดส่งถึงผู้รับในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระหว่าง คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง ช่องทางการสื่อสารแบบมีสาย (Physical Wire) ช่องทางการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless)

11 Company Logo ช่องทางการสื่อสารแบบมีสาย (Physical Wire) 11 สายใยแก้ว (Fiber Optic Cable) ประกอบด้วยหลอดหรือเส้นไฟเบอร์ขนาดเล็กจิ๋ว เท่าเส้นผมมนุษย์ ภายในกลวงเพื่อให้แสงเลเซอร์วิ่งผ่าน เป็นสายสื่อสารที่มีความจุ ของช่องสื่อสารนับเป็นล้านล้านบิตต่อวินาที (Gbps) เนื่องจากใช้แสงในการนำส่ง ข้อมูลแทนการใช้สัญญาณไฟฟ้า จึงทำให้มีความเร็วในการนำส่งข้อมูลมากกว่า ช่องทางการสื่อสารทุกชนิด

12 Company Logo ช่องทางการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless) 12

13 Company Logo สรุปเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13 ทำให้การทำงานและการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้รูปแบบ การบริการต่างๆมีความสะดวกสบายมากขึ้น และช่วยให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

14 Company Logo Thank you


ดาวน์โหลด ppt Company Logo ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google