งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ บนถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย กระทรวงมหาดไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ บนถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย กระทรวงมหาดไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ บนถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย กระทรวงมหาดไทย

2 การจัดการ ผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ

3 1. สามารถบอกความ ความสัมพันธ์ของ นิติ วิทยาศาสตร์กับการกู้ภัยได้ 2. สามารถบอกกระบวนการใน จัดการกับผู้เสียชีวิตได้ วัตถุประส งค์

4 นิติวิทยาศาสตร์ คือ “ การนำเอาความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา มาประยุกต์ใช้เพื่อ พิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดี ความเพื่อผลใน การ บังคับใช้กฎหมายและ การลงโทษ ”

5 การนำเอานิติวิทยาศาสตร์มา ใช้ ในขอบเขตโดยทั่วไป ดังนี้ การตรวจสถานที่เกิด เหตุ และการถ่ายรูป การตรวจลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า การตรวจเอกสาร เช่น ตรวจลายเซ็น ลายมือเขียน การตรวจอาวุธปืน และ กระสุนปืนของกลาง การตรวจทางเคมี เช่น ตรวจวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมี ของสารต่าง ๆ การตรวจทางฟิสิกส์ เช่น ตรวจร่องรอย การเฉี่ยวชนรถ การตรวจทางชีววิทยา เช่น ตรวจเส้นผม เลือด อสุจิ ของ ผู้บาดเจ็บ การตรวจทางนิติเวช ได้แก่ งานนิติพยาธิ งานนิติวิทยา งาน ชีวเคมี งานพิสูจน์ บุคคล งานภาพ การแพทย์

6 การกำหนดวิธีการใน การตรวจพิสูจน์ เอกลักษณ์บุคคล - ข้อมูลหลัก - ข้อมูลรอง

7 การนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ ทางการกู้ภัย ความรู้เบื้องต้นที่ทีมกู้ภัยควรทราบมีดังนี้ 1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา - มาตรา 148 - มาตรา 149 - มาตรา 150 2. พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร แจ้งตาย กรณีมีคนตายในบ้าน หรือมีคน ตายนอกบ้าน กรณีมีคนตายในสถานพยาบาล กรณีเก็บ ฝัง เผาทำลาย และย้าย ศพผิดไปจากที่แจ้งไว้เดิม

8 ทั้งในกรณีมีคนตายในบ้านและกรณีมีคนตายนอกบ้านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

9 การตายโดยผิดธรรมชาติ นั้นคือ ฆ่าตัวตาย ถูกผู้อื่นทำให้ตาย ถูกสัตว์ทำร้ายตาย ตายโดยอุบัติเหตุ ตายโดยยังมิปรากฏ เหตุ

10 บทบาทและหน้าที่หลักของทีมกู้ภัย กู้ภัยและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รอดชีวิต และ นำส่งแพทย์ยังโรงพยาบาล หากมีผู้เสียชีวิตหรือพบศพในพื้นที่เกิดเหตุ และ ไม่มีสามี ภรรยา ญาติ มิตรสหาย หรือผู้ปกครอง ของผู้ตายอยู่ในที่นั้นด้วย ต้องจัดการ ดังต่อไปนี้ - เก็บศพไว้ ณ ที่ซึ่งพบเพียงเท่าที่จะทำได้ - ไปแจ้งความแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตำรวจโดยเร็วที่สุด ป้องกันไม่ให้เกิดภัยซับซ้อนขึ้นอีก รวมทั้งให้ ความร่วมมือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐ / หน่วยงาน อื่นที่เข้ามาช่วยเหลือในเหตุการณ์

11 ข้อควรปฏิบัติในการดำเนินการ เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ สามารถระบุตำแหน่งที่พบศพโดย กำหนดจุดพบศพ ทำเครื่องหมายและ บันทึกสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่พบศพไว้ วิธีการให้หมายเลขศพ ไม่แยกทรัพย์สินใดๆ ออกจากตัวศพ ควรกระทำอย่างรอบคอบ

12 รายงานตัว แสดงตน รับฟังการชี้แจง มอบหมาย ภารกิจจาก เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจสั่งการ ข้อควรปฏิบัติ ในการค้นหา ผู้ประสบภัย

13 การค้นหาและส่งต่อ ผู้ประสบภัย 1. ผู้ไม่ได้รับ บาดเจ็บ 2. ผู้ได้รับบาดเจ็บ 3. ผู้ไร้ที่พักอาศัย 4. ผู้เสียชีวิต

14 ข้อมูลเบื้องต้นจากสถานที่ เกิดเหตุมีความสำคัญอย่าง ยิ่งต่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ บุคคล การทำอย่าง รวดเร็วในช่วงแรก แต่จะเป็น ผลให้ช้าในช่วงหลัง การทำอย่างละเอียดถี่ถ้วน และช้าในช่วงแรก แต่จะเร็ว ในช่วงหลัง

15 มีอะไร ซักถาม บ้าง ครับ ?

16 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ บนถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย กระทรวงมหาดไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google