งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management). 2 คำรับรองการปฏิบัติราชการและการ ติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ 2550 “ การบริหารความเสี่ยง ” มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management). 2 คำรับรองการปฏิบัติราชการและการ ติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ 2550 “ การบริหารความเสี่ยง ” มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

2 2 คำรับรองการปฏิบัติราชการและการ ติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ 2550 “ การบริหารความเสี่ยง ” มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร กำหนดให้ “ การบริหารความเสี่ยง ” เป็นตัวชี้วัดที่ ๑๗ ในการบริหาร จัดการองค์กรเพื่อส่งเสริม และผลักดันให้มีการบริหารความ เสี่ยงที่ดี ก. พ. ร. กำหนดระดับพัฒนาการของการ บริหารความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ

3 3 ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) ระดับ คะแนน 1 มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหาร ความเสี่ยงของส่วนราชการ ระดับ คะแนน 2 ระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ระดับ คะแนน 3 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของส่วน ราชการประจำปีงบประมาณ 2550 ได้แล้ว เสร็จส่งให้สำนักงาน ก. พ. ร. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ ระดับ คะแนน 4 ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของ ส่วนราชการ ได้แล้วเสร็จครบถ้วน ระดับ คะแนน 5 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงปีงบประมาณ 2550 พร้อม กำหนดแนวทาง / ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ในปีต่อไป

4 4 คำจำกัดความของความเสี่ยง (risk) ความเสี่ยง หมายถึง คือเหตุการณ์ / การ กระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ จะส่งผล กระทบหรือสร้างความ เสียหาย ( ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัว เงิน ) หรือก่อให้เกิดความ ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจหลักตามกฎหมาย จัดตั้งส่วน ราชการ และ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๐ ของส่วนราชการ

5 5 ลักษณะของความเสี่ยง (risk) ความเสี่ยง นั้นสามารถแยกมองเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ ทำให้เกิดความ เสี่ยง 2. เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผล กระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย 3. ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความ รุนแรงของ ความ เสียหายที่น่าจะเกิดขึ้น จากเหตุการณ์เสี่ยง

6 6 ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบบริหาร ปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุ เป้าหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งส่วน ราชการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๐ ของส่วนราชการ เป็นสำคัญ ระบบบริหารความเสี่ยง

7 7 ขั้นตอนที่ 1 กรมได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการและ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงแล้วตามคำสั่ง กรมฯ ดังนี้ 657/2549 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 679/2549 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 001/2550 ลงวันที่ 3 มกราคม 2550 068/2550 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 สรุปขั้นตอนแนวทางการบริหาร ความเสี่ยง กรม ปภ.

8 8 ขั้นตอนที่ 2 คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ดังนี้ - ประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2550 ประชุมคณะทำงานและเชิญ วิทยากรมาให้ความรู้ - ประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550 ประชุมเชิง ปฏิบัติการ ระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงของหน่วยงาน - ประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 ประชุม พิจารณา จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของกรม ฯ แล้วเสร็จได้ 13 โครงการ สรุปขั้นตอนแนวทางการบริหาร ความเสี่ยง กรม ปภ.

9 9 ขั้นตอนที่ 3 คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ของกรมฯ ได้แล้วเสร็จส่งสำนักงาน ก. พ. ร. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อ เผยแพร่ให้ความรู้ แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดได้ทราบและ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผน ของกรม ปภ. ให้แล้วเสร็จตาม ขั้นตอนที่ 4 เพื่อรายงานและสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมข้อปรับปรุงแผนในปีต่อไปตาม ขั้นตอนที่ 5 ที่สำนักงาน ก. พ. ร. กำหนด เกณฑ์การประเมินผล สรุปขั้นตอนแนวทางการบริหาร ความเสี่ยง กรม ปภ.


ดาวน์โหลด ppt 1 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management). 2 คำรับรองการปฏิบัติราชการและการ ติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ 2550 “ การบริหารความเสี่ยง ” มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google