งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

2  การจัดสอบ V-NET  โครงสร้างและหน้าที่ของ สนามสอบ ( ชมวีดิทัศน์ )  การบริหารห้องสอบ ( ชม วีดิทัศน์ )  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

3 1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของ นักเรียนตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง 2546) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการ ปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนของสถานศึกษา 3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการ ประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชาติ 4. ใช้ในการประกันคุณภาพสถานศึกษาของ สมศ.

4 สรุปผลการ ดำเนินการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2555

5 ระดับชั้นจำนวน ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน สถานศึกษ า จำนวน สนามสอบ จำนวน ห้องสอบ ปวช.3 3,817285167 ปวส.2 ปวส.2 21,676 1,1,185 26457  จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวนสถานศึกษา จำนวนสนามสอบ และจำนวนห้องสอบ

6  จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้ขาดสอบ ระดับจำนวนผู้มีสิทธิ์ สอบทั้งหมด จำนวน ผู้เข้าสอบ จำนวน ผู้ขาดสอบ ระดับ ปวช.3 3,817 3,268549 (14.38%) ระดับ ปวส.2 1,6761,61264 (3.82%)

7 ปัญหาสำคัญที่พบ และ ขอความร่วมมือ สนามสอบช่วย กำกับติดตาม

8  ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าสอบ ประเภทสาขาของนักเรียนให้ ถูกต้อง  การเพิ่ม ถอน ลด จำนวนผู้เข้า สอบ  การบริหารการจัดการในระดับ สนามสอบให้เป็นไปตาม มาตรฐานการบริหารการ ทดสอบ และด้านบุคลากร ควบคุมคุณภาพการสอน

9 กำหนดการสอบ ปีการศึกษา 2556 สอบวันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2557

10 ระดับชั้นจำนวน ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน สถานศึกษ า จำนวน สนามสอบ จำนวน ห้องสอบ ปวช.3 3,614285122 ปวส.2 ปวส.2 1,537 1,1,185 20453  จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวนสถานศึกษา จำนวนสนามสอบ และจำนวนห้องสอบ

11 สนามสอบจำนวน นักเรียน จำนวน สถานศึกษา จำนวน ห้องสอบ 1. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 2. วิทยาลัยเทคนิคตรัง 3. วิทยาลัยเทคนิคพังงา 4. วิทยาลัยภูเก็ตเทคโนโลยี 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รวม 686 1,107 510 425 878 3,606 7 10 6 2 3 28 23 37 17 15 30 122  ระดับปวช.3

12 สนามสอบจำนวน นักเรียน จำนวน สถานศึกษา จำนวน ห้องสอบ 1. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 3. วิทยาลัยเทคนิคพังงา 4. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รวม 263 575 192 493 1,523 4 9 4 3 20 9 20 7 17 53  ระดับปวส.2

13 วันที่สอบเวลาสอบรหัส วิชา รายวิชาระยะเวลา สอบ วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 09.30-11.30 น. 51 ความรู้พื้นฐานทั่วไป 1. ความรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 2. ความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์การ แก้ปัญหา 3. ความรู้ด้านสังคมและการดำรงชีวิต 2 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง 30 นาที 13.00-15.00 น. 5454 ความรู้วิชาชีพพื้นฐาน แยกตามประเภทวิชา / สาขาวิชา 2 ชั่วโมง

14 วันที่สอบเวลาสอบรหัส วิชา รายวิชาระยะเวลา สอบ วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 09.30-11.30 น. 56 ความรู้พื้นฐานทั่วไป 1. ความรู้การใช้ภาษาเพื่อการ สื่อสาร 2. ความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 3. ความรู้ด้านสังคมและ การดำรงชีวิต 2 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง 30 นาที 13.00-15.00 น. 58 ความรู้วิชาชีพพื้นฐาน แยกตามประเภทวิชา / สาขาวิชา 2 ชั่วโมง

15 โครงสร้างและหน้าที่ สนามสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 ชมวีดิทัศน์

16 1. หัวหน้าสนามสอบ มีหน้าที่ - เสนอชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ ให้ศูนย์สอบแต่งตั้ง - จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนาม สอบและเตรียมความ พร้อมในการจัดสอบให้เป็นไปตามแนว ปฏิบัติสทศ. - กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการ ดำเนินการจัดสอบ การ รับ - ส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและ เอกสารการจัดสอบ - รวบรวมแบทดสอบเอกสารทุกฉบับ บรรจุลงกล่องให้กับ ศูนย์สอบหลังการสอบเสร็จสิ้น

17

18

19

20

21

22

23

24 การบริหารห้องสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 ชมวีดิทัศน์

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 สนามสอบสถานที่ประชุมวันเวลาหมาย เหตุ 1. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2. วิทยาลัยภูเก็ต เทคโนโลยี 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิค ภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภูเก็ต 8 มกราคม 2556 เวลา 9.30 น. 8 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น 101 คน 94 คน

35 สนามสอบสถานที่ประชุมวันเวลาหมาย เหตุ 4. วิทยาลัยเทคนิคพังงาวิทยาลัยเทคนิคพังงา 9 มกราคม 2556 เวลา 9.30 น. 80 คน 5. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 10 มกราคม 2556 เวลา 9.30 น. 105 คน

36 สนามสอบสถานที่ประชุมวันเวลาหมา ยเหตุ 6. วิทยาลัยเทคนิค ตรัง 7. วิทยาลัย อาชีวศึกษาตรัง วิทยาลัยเทคนิค ตรัง 13 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. 110 คน

37  มอบหมาย  ประธานประจำสนามสอบ ดำเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการแต่ ละสนามสอบ ตามวันเวลาที่กำหนด

38 ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  คุณเมธาพร หิรัญวงศ์  โทรศัพท์สำนักงาน 07 – 520-4062  โทรศัพท์มือถือ 081-5974830, 081- 9703793  คุณสุนันทา ส่งเสริม  โทรศัพท์มือถือ 084-7319363


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google