งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงสนามสอบ V-NET ระดับปวช. 3 และปวส. 2 ปีการศึกษา 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงสนามสอบ V-NET ระดับปวช. 3 และปวส. 2 ปีการศึกษา 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงสนามสอบ V-NET ระดับปวช. 3 และปวส. 2 ปีการศึกษา 2556
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

2 หัวข้อการประชุม การจัดสอบ V-NET โครงสร้างและหน้าที่ของสนามสอบ (ชมวีดิทัศน์) การบริหารห้องสอบ (ชมวีดิทัศน์) ปฏิทินการปฏิบัติงาน

3 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ
1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอนของสถานศึกษา 3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชาติ 4. ใช้ในการประกันคุณภาพสถานศึกษาของสมศ.

4 สรุปผลการดำเนินการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2555

5 สรุปผลการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2555
จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวนสถานศึกษา จำนวนสนามสอบ และจำนวนห้องสอบ ระดับชั้น จำนวน ผู้มีสิทธิ์สอบ สถานศึกษา สนามสอบ ห้องสอบ ปวช.3 3,817 28 5 167 ปวส.2ปวส.2 21,676 1,1,185 26 4 57

6 สรุปผลการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2555
จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ และผู้ขาดสอบ ระดับ จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด จำนวน ผู้เข้าสอบ ผู้ขาดสอบ ระดับ ปวช.3 3,817 3,268 549 (14.38%) ระดับ ปวส.2 1,676 1,612 64 (3.82%)

7 ปัญหาสำคัญที่พบและ ขอความร่วมมือ สนามสอบช่วยกำกับติดตาม

8 ระดับสถานศึกษาและสนามสอบ
ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าสอบ ประเภทสาขา ของนักเรียนให้ถูกต้อง การเพิ่ม ถอน ลด จำนวนผู้เข้าสอบ การบริหารการจัดการในระดับสนามสอบให้ เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารการทดสอบ และด้านบุคลากรควบคุมคุณภาพการสอน

9 กำหนดการสอบ ปีการศึกษา 2556 สอบวันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2557

10 การจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556
จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวนสถานศึกษา จำนวนสนามสอบ และจำนวนห้องสอบ ระดับชั้น จำนวน ผู้มีสิทธิ์สอบ สถานศึกษา สนามสอบ ห้องสอบ ปวช.3 3,614 28 5 122 ปวส.2ปวส.2 1,537 1,1,185 20 4 53

11 การจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556
ระดับปวช.3 สนามสอบ จำนวน นักเรียน สถานศึกษา ห้องสอบ 1.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 2.วิทยาลัยเทคนิคตรัง 3.วิทยาลัยเทคนิคพังงา 4.วิทยาลัยภูเก็ตเทคโนโลยี 5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รวม 686 1,107 510 425 878 3,606 7 10 6 2 3 28 23 37 17 15 30 122

12 การจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556
ระดับปวส.2 สนามสอบ จำนวน นักเรียน สถานศึกษา ห้องสอบ 1.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 3.วิทยาลัยเทคนิคพังงา 4.วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต รวม 263 575 192 493 1,523 4 9 3 20 7 17 53

13 ตารางสอบปวช. 3 วันที่สอบ เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา ระยะเวลาสอบ
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 น. 51 ความรู้พื้นฐานทั่วไป 1.ความรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 2.ความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา 3.ความรู้ด้านสังคมและการดำรงชีวิต 2 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง 30 นาที น. 54 ความรู้วิชาชีพพื้นฐาน แยกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา

14 ตารางสอบปวส. 2 วันที่สอบ เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา ระยะเวลาสอบ
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 น. 56 ความรู้พื้นฐานทั่วไป 1.ความรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 2.ความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 3.ความรู้ด้านสังคมและ การดำรงชีวิต 2 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง 30 นาที น. 58 ความรู้วิชาชีพพื้นฐาน แยกตามประเภทวิชา/สาขาวิชา

15 โครงสร้างและหน้าที่สนามสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 ชมวีดิทัศน์

16 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบ
1. หัวหน้าสนามสอบ มีหน้าที่ - เสนอชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบให้ศูนย์สอบแต่งตั้ง - จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบและเตรียมความ พร้อมในการจัดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสทศ. - กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินการจัดสอบ การ รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเอกสารการจัดสอบ - รวบรวมแบทดสอบเอกสารทุกฉบับ บรรจุลงกล่องให้กับ ศูนย์สอบหลังการสอบเสร็จสิ้น

17

18

19

20

21

22

23

24 การบริหารห้องสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 ชมวีดิทัศน์

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 การจัดประชุม V-NET ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2556
สถานที่ประชุม วันเวลา หมายเหตุ 1.วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2.วิทยาลัยภูเก็ตเทคโนโลยี 3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 8 มกราคม 2556 เวลา น. เวลา น คน 94 คน

35 การจัดประชุม V-NET ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2556
สถานที่ประชุม วันเวลา หมายเหตุ 4.วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา 9 มกราคม 2556 เวลา น. 80 คน 5.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 10 มกราคม 2556 105 คน

36 การจัดประชุม V-NET ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2556
สถานที่ประชุม วันเวลา หมายเหตุ 6.วิทยาลัยเทคนิคตรัง 7.วิทยาลัยอาชีวศึกษาตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง 13 มกราคม 2556 เวลา น. 110 คน

37 การจัดประชุม V-NET ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2556
มอบหมาย  ประธานประจำสนามสอบดำเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการแต่ละสนามสอบ ตามวันเวลาที่กำหนด

38 ผู้ประสานงานการจัดสอบ V-NET
ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  คุณเมธาพร หิรัญวงศ์ โทรศัพท์สำนักงาน 07 – โทรศัพท์มือถือ ,  คุณสุนันทา ส่งเสริม โทรศัพท์มือถือ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงสนามสอบ V-NET ระดับปวช. 3 และปวส. 2 ปีการศึกษา 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google