งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology Science Park : SUTSP จัด “ ประชุมระดมความคิดเห็นหาความต้องการของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology Science Park : SUTSP จัด “ ประชุมระดมความคิดเห็นหาความต้องการของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology Science Park : SUTSP จัด “ ประชุมระดมความคิดเห็นหาความต้องการของ ภาคเอกชนในเขต นคร ชัย บุ รินทร์ ผู้จัดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดย InfoDev Woldbank ร่วมจัดนิทรรศการใน งานต่างๆ กิจกรรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ ภายใต้ SUTSP ลงนามความร่วมมือกับ สวทช. มข. และ มอ. ผู้จัดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดย InfoDev Woldbank พบ Tenant และนักวิจัย เพื่อหารือ แนวทางการวิจัยร่วม เอกสารประกอบที่ 5.5.1 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ปีการศึกษา 2554 1 เอกสารประกอบที่ 18.2.1 ภาพกิจกรรมของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.

2 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology Business Incubator : SUTBI ให้คำปรึกษาผู้สนใจเข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ จัดประชุม Incubatee ประจำปี 2555 พร้อมการเลี้ยงสังสรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมสถานประกอบการเพื่อติดตาม ความก้าวหน้า ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จัดงาน Way to Success ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ผู้ประกอบการ ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการดูงาน ที่ สปป. ลาว เอกสารประกอบที่ 5.5.1 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ปีการศึกษา 2554 2

3 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology Intellectual Property Management Office: SUT-IPMO การบรรยายให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การให้คำปรึกษาด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา การประขุมคณะกรรมการ ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดแสดงนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการนำออกสู่เชิงพาณิชย์ การต้อนรับคณะศึกษา - ดูงาน การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เอกสารประกอบที่ 5.5.1 ประกอบรายงานการประเมินตนเอง เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ปีการศึกษา 2554 3


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree University of Technology Science Park : SUTSP จัด “ ประชุมระดมความคิดเห็นหาความต้องการของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google