งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังชุมชนสู่การฟื้นฟู Community Resilience for Community Recovery พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ 17 พฤศจิกายน 2554 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังชุมชนสู่การฟื้นฟู Community Resilience for Community Recovery พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ 17 พฤศจิกายน 2554 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังชุมชนสู่การฟื้นฟู Community Resilience for Community Recovery พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ 17 พฤศจิกายน 2554 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD

2 Community Resilience Hope Connectednes Calmness Safety Collective Efficacy 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD

3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน Hope Connectednes Calmness Safety Collective Efficacy 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD

4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน Hope Connectedne s Calmne ss Safet y Collective Efficacy 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD

5 ศยต. วางแผนการฟื้นฟู : ดำเนินกิจกรรมมีส่วนร่วม ประเมินความเข้มแข็งทางใจ RQ-6 รูปแบบ: สำรวจ สร้างสุข ซ่อมแซม เกื้อกูลคลี่คลาย (Big cleaning ฟื้นฟูจิตใจสำรวจความเสียหาย ชุมชน ศาสนาฯลฯ) กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ อัตราผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 50% +20-50%20%- เทคโนโลยีกิจกรรม ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน สำรวจชุมชน 50% +20-50% 20% แนวทางสร้างความเข้มแข็งทางใจ 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD

6 ศยต. วางแผนการฟื้นฟู : ดำเนินกิจกรรมมีส่วนร่วม ประเมินความเข้มแข็งทางใจ รูปแบบ: สำรวจ สร้างสุข ซ่อมแซม เกื้อกูลคลี่คลาย (Big cleaning ฟื้นฟูจิตใจสำรวจความเสียหาย ชุมชน ศาสนาฯลฯ) กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ อัตราผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 50% +20-50%20% เทคโนโลยีกิจกรรม ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน สำรวจชุมชน แนวทางสร้างความเข้มแข็งทางใจ 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD

7 ข้อเสนอเพื่อการฟื้นฟูชุมชนจากปัญหาอุทกภัย 2554 ซ่อมแซม สร้าง-เสริม กระทรวง สาธารณสุข จังหวัด สื่อสาร อำเภอ ตำบล

8 ข้อเสนอเพื่อการฟื้นฟูชุมชนจากปัญหาอุทกภัย 2554 ซ่อมแซม สร้าง-เสริม กรมต่างๆ – สป. จังหวัด สื่อสาร อำเภอ ตำบล CEOs Supervisors

9 Amporn Benjaponpitak, MD ศยต. ดำเนินการฟื้นฟู : ชุมชนมีส่วนร่วม กรอบเวลาและการ ประเมินผล คณะกรรมการ: อปท. – ประธาน ผอ.รพ.สต. เลขา อสม. อาสาอื่นๆ ผู้นำชุมชน ผู้นำ ศาสนา ครู วัยรุ่น ฯลฯ การสำรวจ ประเมินชุมชน 4 หมวด การวางแผนงาน เป้าหมาย การ ติดตาม การรายงาน การจัดหาแหล่ง สนับสนุนฯลฯ ผู้ร่วมดำเนินกิจกรรม ชุมชน : อสม. โรงเรียน ผู้นำศาสนา สถานประกอบการ สถานศึกษา วัยรุ่น ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน แผนงาน- ผู้รับผิดชอบ 29/09/57

10 ศยต. ประเมินพลังชุมชน รูปแบบ: สำรวจ สร้างสุข ซ่อมแซม เกื้อกูลคลี่คลาย (Big cleaning ฟื้นฟูจิตใจสำรวจความเสียหาย ชุมชน ศาสนาฯลฯ) กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ หมู่บ้านที่มีกิจกรรมชุมชนเพื่อการ ฟื้นฟู 50% +20-50%20% เทคโนโลยีกิจกรรม ชุมชน: อสม. โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน สำรวจชุมชน 10 ตัวชี้วัด แนวทางสร้างพลังชุมชน 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD

11 ศยต. ดำเนินการฟื้นฟู : สร้าง/สนับสนุนการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมฟื้นฟู ประเมินพลังชุมชน รูปแบบ: สำรวจ สร้างสุข ซ่อมแซม เกื้อกูลคลี่คลาย (Big cleaning ฟื้นฟูจิตใจสำรวจความเสียหาย ชุมชน ศาสนาฯลฯ) กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ หมู่บ้านที่มีกิจกรรมชุมชนเพื่อการ ฟื้นฟู 50% +20-50%20% เทคโนโลยีกิจกรรม ชุมชน: อสม. โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน สำรวจชุมชน แนวทางสร้างพลังชุมชน 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD

12 ข้อเสนอแนะ จากที่ประชุม 15 พย.2554 ศูนย์เยียวยาฟื้นฟูตำบล การเตรียม appropriate technology : simple คณะกรรมการเดิมใน รพ.สต.หรือคณะกก. เฉพาะชุดใหม่ ความยืดหยุ่นของบทบาทตำแหน่งกรรมการ ให้พื้นที่ยืดหยุ่นต่อการดำเนินงานและตัวชี้วัด Guideline สำหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ(ให้ achieveสุขภาวะที่ดี ดูแลโรคระบาดและปัญหา สำคัญ) 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD

13 Goal & Output Guideline สำหรับ ศยต. ampornbenja@yahoo.com amarakuli@gmail.com hsaariya@yahoo.com 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD

14 ขอขอบคุณผู้ร่วมให้ข้อคิดเห็น กลุ่มทีปรึกษา ผอ.กองสุขภาพจิตสังคม ผอ. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1, 3,4, 9 บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ผอ. รพ. พระศรีมหาโพธิ์ อรทัย จงเขตการ งานสุขภาพจิต สสจ.อุทัยธานี นันทวัน นักวิชาการ สสจ.อ่างทอง นักวิชาการ สสจ. สมุทรสาคร 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD

15 สุขภาพจิต ไม่เกิดโรคสำคัญ ระบบดำเนินตามปกติ สาธารณูปโภค 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD

16 ศยต. ประเมินความเข้มแข็งทางใจ รูปแบบ: สำรวจ สร้างสุข ซ่อมแซม เกื้อกูลคลี่คลาย (Big cleaning ฟื้นฟูจิตใจสำรวจความเสียหาย ชุมชน ศาสนาฯลฯ) กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ อัตราผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 50% +20-50%20% เทคโนโลยีกิจกรรม ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน สำรวจชุมชน 10 ตัวชี้วัด แนวทางสร้างความเข้มแข็งทางใจ 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD

17 ศยต. วางแผนการฟื้นฟู : ดำเนินกิจกรรมมีส่วนร่วม ประเมินความเข้มแข็งทางใจ รูปแบบ: สำรวจ สร้างสุข ซ่อมแซม เกื้อกูลคลี่คลาย (Big cleaning ฟื้นฟูจิตใจสำรวจความเสียหาย ชุมชน ศาสนาฯลฯ) กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ อัตราผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 50% +20-50%20% เทคโนโลยีกิจกรรม ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน สำรวจชุมชน แนวทางสร้างความเข้มแข็งทางใจ 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD

18 ซ่อมแซม สร้างเสริม ค้นหาด้วยแบบคัดกรอง BS4, ST5, DS8/9Q ดูแลช่วยเหลือ ให้การ ปรึกษา รักษา ส่งต่อ ติดตาม สื่อสาร เวทีประชาคม กลุ่มช่วยเหลือกันเอง สถานศึกษา สถานประกอบการ วิทยุชุมชน เคเบิลท้องถิ่น ความรู้สุขภาพจิต การประเมินและดูแลตนเอง

19 กรมสุขภาพจิต จัดอบรมชี้แจงบทบาทหน้าที่ ศยต.แก่ บุคลากรจาก ศยต.ใน รพ.สต. พัฒนาฐานข้อมูลและวิชาการสนับสนุน สสจ. ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิต จัดอบรมชี้แจงบทบาทในการร่วมซ่อมแซม สร้าง เสริมและสื่อสารแก่ อสม. รวบรวมรายงานข้อมูลและสนับสนุนกิจกรรมของ ศยต.

20 ขอขอบคุณผู้ร่วมให้ข้อคิดเห็น กลุ่มทีปรึกษา ผอ.กองสุขภาพจิตสังคม ผอ. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1, 3,4, 9 บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ผอ. รพ. พระศรีมหาโพธิ์ อรทัย จงเขตการ งานสุขภาพจิต สสจ.อุทัยธานี นันทวัน นักวิชาการ สสจ.อ่างทอง นักวิชาการ สสจ. สมุทรสาคร 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD

21 ศยต. วางแผนการฟื้นฟู : ดำเนินกิจกรรมมีส่วนร่วม ประเมินความเข้มแข็งทางใจ รูปแบบ: สำรวจ สร้างสุข ซ่อมแซม เกื้อกูลคลี่คลาย (Big cleaning ฟื้นฟูจิตใจสำรวจความเสียหาย ชุมชน ศาสนาฯลฯ) กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ อัตราผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 50% +20-50%20% เทคโนโลยีกิจกรรม ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน สำรวจชุมชน 50% +20-50% 20% แนวทางสร้างความเข้มแข็งทางใจ 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD

22 ศยต. วางแผนการฟื้นฟู : ดำเนินกิจกรรมมีส่วนร่วม ประเมินความเข้มแข็งทางใจ รูปแบบ: สำรวจ สร้างสุข ซ่อมแซม เกื้อกูลคลี่คลาย (Big cleaning ฟื้นฟูจิตใจสำรวจความเสียหาย ชุมชน ศาสนาฯลฯ) กลุ่ม: วัยทำงาน นักเรียน ผู้สูงอายุ อัตราผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน เทคโนโลยีกิจกรรม ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ ชมรมสูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน สำรวจชุมชน แนวทางสร้างความเข้มแข็งทางใจ 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD


ดาวน์โหลด ppt พลังชุมชนสู่การฟื้นฟู Community Resilience for Community Recovery พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ 17 พฤศจิกายน 2554 29/09/57Amporn Benjaponpitak, MD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google