งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเอกสาร ว่าด้วยระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 แบ่งเป็น 3 หมวด ดังต่อไปนี้ ชนิดของหนังสือราชการ การรับและการส่งหนังสือ การเก็บรักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเอกสาร ว่าด้วยระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 แบ่งเป็น 3 หมวด ดังต่อไปนี้ ชนิดของหนังสือราชการ การรับและการส่งหนังสือ การเก็บรักษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริหารเอกสาร ว่าด้วยระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 แบ่งเป็น 3 หมวด ดังต่อไปนี้ ชนิดของหนังสือราชการ การรับและการส่งหนังสือ การเก็บรักษา การยืม และ ทำลายหนังสือ 1. 2. 3. END

3 1. ชนิดของหนังสือราชการ แบ่งเป็น 6 แบบ 1.1 หนังสือภายใน 1.2 หนังสือภายนอก 1.3 หนังสือประทับตรา 1.4 หนังสือสั่งการ 1.5 หนังสือประชาสัมพันธ์ 1.6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับ ไว้เป็นหลักฐาน ในราชการ

4 หนังสือภายใน มี 2 ประเภท - หนังสือจากฝ่าย / กลุ่ม งาน - หนังสือจากสำนักงานฯ ดูรายละเอียด ตัวอย่าง

5 หนังสือภายนอก มี 3 แบบ หนังสือภายนอก - หนังสือภายนอกในนาม สำนักงานฯ หนังสือภายนอกในนาม สำนักงานฯ - หนังสือภายนอกในนาม กรมสุขภาพจิต หนังสือภายนอกในนาม กรมสุขภาพจิต - หนังสือภายนอกในนาม คณะกรรมการฯ หนังสือภายนอกในนาม คณะกรรมการฯ ตัวอย่าง หนังสือราชการแบบทุก ขั้นตอน

6 หนังสือสั่งการ มี 3 แบบ หนังสือสั่งการ - คำสั่ง คำสั่ง - ระเบียบ ระเบียบ - ข้อบังคับ ข้อบังคับ

7 หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 แบบ หนังสือประชาสัมพันธ์ - ประกาศ ประกาศ - แถลงการณ์ แถลงการณ์ - ข่าว ข่าว

8 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือ รับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มี 3 แบบ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือ รับไว้เป็นหลักฐานในราชการ - หนังสือรับรอง หนังสือรับรอง - รายงานการประชุม รายงานการประชุม - บันทึก - หนังสืออื่น หนังสืออื่น

9 2. การรับและการส่ง หนังสือดังต่อไปนี้ 2.1 การรับหนังสือ ( หนังสือรับ ) ( หนังสือรับ ) 2.2 การส่งหนังสือ ( หนังสือส่ง ) ( หนังสือส่ง )

10 3. การเก็บรักษา การยืม และ ทำลายหนังสือ 3.1 การเก็บรักษา ( เก็บระหว่าง ปฏิบัติ เก็บเมื่อปฏิบัติ เสร็จ แล้วเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ อายุการเก็บ การเก็บรักษา การจัดส่งหนังสือให้กรม ศิลปากรการรักษาหนังสือ ) 3.2 การยืม การยืม 3.3 การทำลาย การทำลาย End


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเอกสาร ว่าด้วยระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2526 แบ่งเป็น 3 หมวด ดังต่อไปนี้ ชนิดของหนังสือราชการ การรับและการส่งหนังสือ การเก็บรักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google