งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การวิเคราะห์ ความเชื่อถือได้ 4122608A โปรแกรมประยุกต์ด้าน วิทยาศาสตร์ อ. ชาณิภา ซ่อนกลิ่น 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การวิเคราะห์ ความเชื่อถือได้ 4122608A โปรแกรมประยุกต์ด้าน วิทยาศาสตร์ อ. ชาณิภา ซ่อนกลิ่น 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การวิเคราะห์ ความเชื่อถือได้ 4122608A โปรแกรมประยุกต์ด้าน วิทยาศาสตร์ อ. ชาณิภา ซ่อนกลิ่น 1

2 การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ 2 ในการเลือกเครื่องมือวิจัย เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือ แบบทดสอบ ผู้วิจัยสามารถ เลือกได้ตามความเหมาะสมของงานวิจัยความเชื่อมั่น เป็นคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของเครื่องมือวิจัย ในการวัดทุกชนิด ถ้าเครื่องมือในการวัดชนิดใดขาด ความเชื่อมั่นแล้วผลที่ได้จากการวัดก็น่าจะไม่มี ความหมายอะไร ตัวอย่างเช่น ครูที่ใช้แบบทดสอบที่ ไม่มีความเชื่อมั่น หรือมีความเชื่อมั่นต่ำไปสอบกับ นักเรียน คะแนนที่ได้จากการสอบซึ่งเปลี่ยนไป เปลี่ยนมา ไม่คงที่แน่นอน ก็จะไม่สามารถนำมาใช้ แปลความหมายว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถ เพียงใด คะแนนที่ขาดเชื่อมั่นนี้ก็แทบจะเรียกได้ว่า ไม่มีความหมายอะไร

3 ลักษณะสำคัญที่ต้องพิจารณา 3 1. ความเชื่อถือได้ (Reliability) ผลการวัดมีความ สม่ำเสมอ แน่นอน คงที่มากน้อยเพียงใด 2. ความตรง (Validity) เครื่องมือที่ใช้วัด ได้วัดใน สิ่งที่ต้องการศึกษาถูกต้องหรือไม่และครบถ้วน เพียงใด เกณฑ์การวัดความตรงจำแนกได้ 3 อย่าง คือ ความตรงเนื้อหา ความตรงโครงสร้าง และความ ตรงตามพยากรณ์ 3. ความเป็นปรนัย (Objectivity) เครื่องมือที่ใช้วัด มีคำถามชัดเจนหรือไม่ ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน การตรวจให้คะแนนมีความแน่นอนตรงกันและมีความ ชัดเจนในการแปลความหมาย

4 ลักษณะสำคัญที่ต้องพิจารณา 4 4. อำนาจจำแนก (Discrimination) เครื่องมือที่ ใช้วัดสามารถจำแนกบุคคลออกเป็น 2 กลุ่ม ที่มี ลักษณะต่างกันในเรื่องที่ศึกษา เช่น แบบสอบถามที่ มีมาตรวัดทัศนคติ ที่มีการจำแนกทัศนคติออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านลบ และ ด้านบวก 5. ความยากง่าย (Difficulty) ใช้กับเครื่องมือวัดที่ เป็นแบบทดสอบ เช่น แบบวัดความถนัด แบบทดสอบ หรือข้อสอบ ในระบบอิงกลุ่มเป็นสำคัญ

5 การใช้โปรแกรม PSPP ในการตรวจสอบเครื่องมือวัด 5 การตรวจสอบความ เชื่อมั่น

6 6 โปรแกรม PSPP ได้กำหนดวิธีการตรวจสอบความ เชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 1. วิธีการแบ่งครึ่ง (Split-Half Method) แบ่ง เครื่องมือวัดออกเป็น 2 ส่วนในลักษณะคู่ขนานที่มี ข้อคำถามคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน เช่น ใน แบบสอบถามที่มีข้อคำถาม 10 ข้อ อาจแบ่งข้อคู่กับ ข้อคี่ หรือ ห้าข้อแรกกับห้าข้อหลังที่มีวัตถุประสงค์ ในการวัดคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน โดยแต่ละ ส่วนคือคะแนนแต่ละชุด นำคะแนนแต่ละชุดนี้หาค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หาได้จากสูตร Spearman-Brown การตรวจสอบความ เชื่อมั่น

7 7 โปรแกรม PSPP ได้กำหนดวิธีการตรวจสอบความ เชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 2. สัมประสิทธิ์ Cronbach's Alpha (Cronbach's Alpha Coefficient) เป็นค่าที่ใช้ วัดความสอดคล้องภายในคำตอบของเครื่องมือวัด วิธีการทดสอบนี้เป็นที่นิยมกันมาก เพราะไม่ต้องวัด ซ้ำหรือแบ่งครึ่ง และเหมาะกับข้อคำถามที่ลักษณะ ให้คะแนนแบบจัดลำดับ หรือแบบสอบถาม หรือ แบบวัดทัศนคติ หรือแบบทดสอบประเมินค่า การตรวจสอบความ เชื่อมั่น

8 8 ตัวอย่าง 1 แบบทดสอบวิชาตอมพิวเตอร์มี 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ทดสอบนักศึกษา 10 คนได้คะแนนดังนี้ การตรวจสอบความ เชื่อมั่น

9 9 1. จงทดสอบความเชื่อถือได้ของเครื่องมือวัดโดย ใช้วิธี Split-Half 2. จงทดสอบความเชื่อถือได้ของเครื่องมือวัดโดย ใช้วิธี Cronbach's Alpha 3. จงตรวจสอบข้อคำถามใด เมื่อตัดไปแล้วจะทำ ให้ความน่าเชื่อถือได้ของแบบทดสอบสูงขึ้น การตรวจสอบความ เชื่อมั่น

10 10 ตัวอย่าง 2 ในการแข่งขันประกวดร้องเพลง ระดับประเทศมีคณะกรรมการที่ให้คะแนน 5 คน และมีผู้เข้าประกวด 10 คน จงตรวจสอบการให้ คะแนนของกรรมการแต่ละท่านว่าสอดคล้องกัน หรือไม่โดยใช้วิธี Cronbach's Alpha และกรรมการคนใด ถ้าไม่ร่วมให้คะแนน แล้วจะทำให้ผลความสอดคล้องสูงขึ้น การตรวจสอบความ เชื่อมั่น


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การวิเคราะห์ ความเชื่อถือได้ 4122608A โปรแกรมประยุกต์ด้าน วิทยาศาสตร์ อ. ชาณิภา ซ่อนกลิ่น 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google