งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

REMOTE PROCEDURE CALLS (RPC) การเรียกใช้โพรซีเยอร์ระยะไกล อ.คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น ระบบสารสนเทศแบบกระจาย Distributed Information System 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "REMOTE PROCEDURE CALLS (RPC) การเรียกใช้โพรซีเยอร์ระยะไกล อ.คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น ระบบสารสนเทศแบบกระจาย Distributed Information System 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 REMOTE PROCEDURE CALLS (RPC) การเรียกใช้โพรซีเยอร์ระยะไกล อ.คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น ระบบสารสนเทศแบบกระจาย Distributed Information System 1

2  เป็นโปรโตคอลที่โปรแกรมหนึ่งสามารถขอบริการจาก โปรแกรมที่ตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ อีกเครื่องในเครือข่าย  RPC ใช้แบบจำลองลูกข่าย / แม่ข่าย โปรแกรมที่ขอเป็นลูก ข่ายและโปรแกรมที่ให้บริการ เป็นแม่ข่าย RPC เป็นปฏิบัติการแบบพร้อมกันที่ต้องการให้ โปรแกรมที่ขอได้รับการตอบจนกระทั่งผลลัพธ์จาก remote procedure ได้รับกลับมา Remote Procedure Call (RPC) 2

3  แนวความคิดของ RPC คือ ทำให้การเรียกใช้โพรซีเยอร์ ของผู้ให้บริการ มีความ คล้ายคลึงกับการเรียกใช้ฟังก์ชั่นทั่วไปให้มากที่สุด ใน รูปแบบที่ง่ายที่สุด  การที่จะเรียกใช้โพรซีเยอร์ของโฮสที่อยู่ไกลออกไปได้นั้น โปรแกรมของผู้ใช้บริการ จะต้องถูกนำมาเชื่อมต่อเข้ากับโพรซีเยอร์ที่เป็นไลบราลี่ (Library Procedure) เรียกว่า “ Client Stub”  ทางฝั่งผู้ให้บริการ ก็จะมีโพรซีเยอร์ที่เป็นไลบราลี่ เรียกว่า “Server Stub” แนวคิดของ RPC 3

4  โพรซีเยอร์เหล่านี้ จะซ่อนข้อเท็จจริงเอาไว้ว่าการเรียกใช้ โพรซีเยอร์ของผู้ใช้บริการนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายเลย แนวคิดของ RPC 4

5  ขั้นตอนที่ 1 คือ การที่ผู้ใช้บริการเรียกใช้ Client Stub การเรียกใช้นี้เป็นการทำงานที่ เกิดขึ้นในเครื่องผู้ใช้บริการเอง ซึ่งอาจมีการส่งพารามิเตอร์ ได้ตามปกติ  ขั้นตอนที่ 2 Client Stub จัดการจัดรูปแบบของ พารามิเตอร์ให้อยู่ในรูปของ Message และเรียกใช้ระบบปฎิบัติการเพื่อจัดการส่ง Message นั้นการ จัดรูปแบบของพารามิเตอร์นี้เรียกว่า “Marshaling” ขั้นตอนการทำงานของ การทำ RPC 5

6  ขั้นตอนที่ 3 Kernel จัดการส่ง Message จากผู้ใช้บริการ ไปยังผู้ให้บริการ  ขั้นตอนที่ 4 Kernel จัดการส่ง Package ที่ได้รับเข้ามา ไปยัง Server stub  ขั้นตอนที่ 5 Server Stub จะเรียกใช้โพรซีเยอร์ของผู้ ให้บริการพร้อมทั้งส่ง พารามิเตอร์ไปให้ด้วย การตอบรับก็จะทำในทิศทางที่ ย้อนกลับกัน ขั้นตอนการทำงานของ การทำ RPC 6

7  รายละเอียดเพิ่มเติม โพรซีเยอร์ของผู้ใช้บริการซึ่งเขียนขึ้นมาโดย ผู้ใช้นั้น จะใช้วิธีการเรียกใช้โพรซีเยอร์ไปยัง Client Stub ซึ่งมีชื่อเดียวกันกับโพรซีเยอร์ในเครื่องผู้ ให้บริการ เนื่องจากโพรซีเยอร์ของผู้ใช้ และ Client Stub อยู่ในเครื่องผู้ใช้ด้วยกันทั้งคู่ การวิ่งผ่านพารามิเตอร์ จึงเกิดขึ้นตามวิธีการปกติ ในส่วนของโพรซีเยอร์ในเครื่องผู้ให้บริการ ก็มี การเรียกใช้และส่งผ่านพารามิเตอร์ตามปกติ เช่นเดียวกัน ขั้นตอนการทำงานของ การทำ RPC 7

8  การส่งผ่านพารามิเตอร์ ที่เป็นพอยเตอร์นั้นเป็นไป ไม่ได้ เพราะโพรซีเยอร์ ทั้งสองนั้นไม่ได้อยู่ในเครื่องเดียวกัน ข้อจำกัดของ RPC 8

9 RPC Process 9 อ้างอิง :: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc738291(v=ws.10).aspx

10  RPC มีหลายแบบจำลองและการที่นิยมมากคือ Distributed Computing Environment (DCE) ของ Open Software Foundation มีการกำหนด RPC เป็น มาตรฐานโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers ใน ISO Remote Procedure Call Specification, ISO/IEC CD 11578 N6561, ISO/IEC, November 1991  RPC มีขอบเขตครอบคลุม Transport Layer และ Application Layer ในแบบจำลอง Open Systems Interconnection (OSI) ของการสื่อสารเครือข่าย และ RPC ทำให้การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่รวม หลายโปรแกรมที่กระจายใน เครือข่ายง่ายขึ้น ระบบที่ใช้งาน RPC 10

11 1. จงอธิบายถึงความหมายของ “ การเรียกใช้โพรซี เยอร์ระยะไกล (Remote Procedure Calls (RPC))” 2. “Marshaling” คืออะไร 3. จงอธิบายกระบวนการสื่อสารระหว่าง Client Stub และ Server Stub แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7 11


ดาวน์โหลด ppt REMOTE PROCEDURE CALLS (RPC) การเรียกใช้โพรซีเยอร์ระยะไกล อ.คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น ระบบสารสนเทศแบบกระจาย Distributed Information System 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google