งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อความรู้เบื้องต้นทาง บรรณารักษ์ศาสตร์ ( 3 ). ห้องสมุด = แหล่งรวบรวมทรัพยากร ความรู้ของมนุษยชาติ Library is a brain of a nation Library มาจากภาษาละติน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อความรู้เบื้องต้นทาง บรรณารักษ์ศาสตร์ ( 3 ). ห้องสมุด = แหล่งรวบรวมทรัพยากร ความรู้ของมนุษยชาติ Library is a brain of a nation Library มาจากภาษาละติน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อความรู้เบื้องต้นทาง บรรณารักษ์ศาสตร์ ( 3 )

2 ห้องสมุด = แหล่งรวบรวมทรัพยากร ความรู้ของมนุษยชาติ Library is a brain of a nation Library มาจากภาษาละติน Liberia = ที่เก็บหนังสือ โดยมีรากศัพท์มาจาก liber = หนังสือ

3 ความหมายต่าง ๆ ของ ห้องสมุด ฝรั่งเศส (Bibliotheque) อิตาเลียน (Biblioteca) เยอรมัน (Bibliothet) รัสเซีย (Bibioteka) ญี่ปุ่น (Tosho – Shitsu) อังกฤษ (Library) บรรณารักษ์ (Librarian)

4 Library มีมากกว่า 3,500 ปี ก่อน BC มนุษย์ รวบรวมบันทึกความรู้ ให้ คนรุ่นหลังเรียนรู้ คือ หินดิน เหนียว ปาปิรัส AV HD ? แผ่นหนัง ไม้ไผ่ ผ้าแพรกระดาษ

5 Great libraries of the world Royal Library of King Ashurbanipal (Nineveh : IRAG) The Great Library of Alexandria (Egypt) 275 ปี ก่อน BC ปัจจุบันรื้อฟื้นกลับมาใหม่ Pergamum library (Turkey) 165 ปี ก่อน BC Bibliotheca Alexandrina

6 หลักฐานสำคัญของ หอสมุดยุค โบราณ Sir Auten Henry Layard ( นักการทูต – โบราณคดี ) ขุดซากดินที่ Babylonia / Assyria (IRAG) พบห้องสมุดประชาชน อายุ 3,000 ปี ก่อน B.C. ที่ เมือง Nineveh

7 Layar d พบ Clay tablets 10,000 ก้อน บนผิวของ Clay tablets มีอักษร คูนิฟอร์ม (Cuneiform) หรือ อักษรรูปลิ่ม (Vedge_shaped)

8 Libra ry มีความสำคัญและเป็น หน้าตาของสังคม ประเทศที่เจริญ โดย จะลงทุนด้านอาคาร สถานที่สำหรับไว้ให้ ประชาชน อ่าน / รัก การศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเอง : อังกฤษมี ห้องสมุดมหาวิทยาลัย : Oxford อายุกว่า 700 ปี

9 ชาติที่เจริญทาง วัฒนธรรม จัดให้ประชาชนมีโอกาสค้นคว้าสารสนเทศที่ สำคัญ คือ ห้อง สมุด พิพิธภั ณฑ์ หอ ศิลป์ สวน สัตว์ สวนสาธ ารณะ สวน พฤกษศาส ตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษาและ นันทนาการ แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามมาตรา 25 ของ พ. ร. บ. การศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2542

10 การศึกษา (education) เศรษฐกิจ (economic) วัฒนธรรม (culture) การเมืองการปกครอง (politics) สุขภาพอนามัย (Health) วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (Science/Technology) ห้องสมุด จึงมีความสำคัญ (Library)

11 บทบาท ของ ห้อง สมุด ต่อ สังคม ให้การศึกษาทุกสาขาวิชา ช่วยการศึกษาค้นคว้าวิจัย บันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ ความเข้าใจระหว่างเชื้อ ชาติ - เผ่าพันธุ์ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เก็บรักษาวัฒนธรรมของ มนุษย์ บริการข่าวสารข้อมูล พัฒนาศักยภาพ

12 ประเภท ของ ห้องสมุด ห้องสมุดประชาชน (public library) หอสมุดแห่งชาติ (National library) หอสมุดวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย (University & College library) ห้องสมุดโรงเรียน (School library) ห้องสมุดเฉพาะ (Special library)

13 กิจกรรมนักศึกษาแต่ละ คน ให้ระบุห้องสมุดที่นำมาเสนอว่ามีจุดสนใน อะไรที่ผู้ค้นคว้า พอใจที่สุด ให้ใช้ google.com ค้นหาห้องสมุดที่มี ลักษณะสวยงาม แปลก มาแสดงหน้าชั้น


ดาวน์โหลด ppt สื่อความรู้เบื้องต้นทาง บรรณารักษ์ศาสตร์ ( 3 ). ห้องสมุด = แหล่งรวบรวมทรัพยากร ความรู้ของมนุษยชาติ Library is a brain of a nation Library มาจากภาษาละติน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google