งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษ์ศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษ์ศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษ์ศาสตร์
( 3 )

2 ห้องสมุด = แหล่งรวบรวมทรัพยากรความรู้ของมนุษยชาติ
Library is a brain of a nation Library มาจากภาษาละติน Liberia = ที่เก็บหนังสือ โดยมีรากศัพท์มาจาก liber = หนังสือ

3 ความหมายต่าง ๆ ของห้องสมุด
ความหมายต่าง ๆ ของห้องสมุด ฝรั่งเศส (Bibliotheque) อิตาเลียน (Biblioteca) เยอรมัน (Bibliothet) รัสเซีย (Bibioteka) ญี่ปุ่น (Tosho – Shitsu) อังกฤษ (Library) บรรณารักษ์ (Librarian)

4 Library มีมากกว่า 3,500 ปีก่อน BC
มนุษย์ รวบรวมบันทึกความรู้ ให้คนรุ่นหลังเรียนรู้ คือ หิน ดินเหนียว ปาปิรัส แผ่นหนัง ไม้ไผ่ ผ้าแพร กระดาษ AV ? HD

5 Great libraries of the world
Royal Library of King Ashurbanipal (Nineveh : IRAG) The Great Library of Alexandria (Egypt) 275 ปี ก่อน BC ปัจจุบันรื้อฟื้นกลับมาใหม่ Pergamum library (Turkey) ปี ก่อน BC Bibliotheca Alexandrina

6 หลักฐานสำคัญของ หอสมุดยุคโบราณ
หลักฐานสำคัญของ หอสมุดยุคโบราณ Sir Auten Henry Layard (นักการทูต – โบราณคดี) ขุดซากดินที่ Babylonia / Assyria (IRAG) พบห้องสมุดประชาชน อายุ 3,000 ปี ก่อน B.C. ที่เมือง Nineveh

7 บนผิวของ Clay tablets มีอักษร คูนิฟอร์ม(Cuneiform) หรือ
Layard Clay tablets 10,000 ก้อน พบ บนผิวของ Clay tablets มีอักษร คูนิฟอร์ม(Cuneiform) หรือ อักษรรูปลิ่ม (Vedge_shaped)

8 มีความสำคัญและเป็นหน้าตาของสังคมประเทศที่เจริญ โดยจะลงทุนด้านอาคารสถานที่สำหรับไว้ให้ประชาชน อ่าน / รักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง : อังกฤษมีห้องสมุดมหาวิทยาลัย : Oxford อายุกว่า ปี Library

9 ชาติที่เจริญทางวัฒนธรรม
จัดให้ประชาชนมีโอกาสค้นคว้าสารสนเทศที่สำคัญ คือ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษาและนันทนาการ แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ

10 ห้องสมุด จึงมีความสำคัญ (Library) การศึกษา (education)
เศรษฐกิจ (economic) ห้องสมุด จึงมีความสำคัญ (Library) วัฒนธรรม (culture) การเมืองการปกครอง (politics) สุขภาพอนามัย (Health) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science/Technology)

11 ให้การศึกษาทุกสาขาวิชา
ช่วยการศึกษาค้นคว้าวิจัย บริการข่าวสารข้อมูล บทบาทของ ห้องสมุด ต่อสังคม บันเทิงพักผ่อนหย่อนใจ ความเข้าใจระหว่างเชื้อชาติ - เผ่าพันธุ์ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ พัฒนาศักยภาพ เก็บรักษาวัฒนธรรมของมนุษย์

12 ห้องสมุดประชาชน (public library)
หอสมุดแห่งชาติ (National library) ประเภทของห้องสมุด หอสมุดวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย (University & College library) ห้องสมุดโรงเรียน (School library) ห้องสมุดเฉพาะ (Special library)

13 กิจกรรม นักศึกษาแต่ละคน ให้ใช้ google.com ค้นหาห้องสมุดที่มีลักษณะสวยงาม แปลก มาแสดงหน้าชั้น ให้ระบุห้องสมุดที่นำมาเสนอว่ามีจุดสนในอะไรที่ผู้ค้นคว้า พอใจที่สุด


ดาวน์โหลด ppt สื่อความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษ์ศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google