งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L.C. System AH H199 - 199.5 Freight (General) CHB HB305 – 311 Urban transportation DHC HC331 – 380 Traffic engineering E-FHD HD374 – 377 Bridges B HA HA199.5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L.C. System AH H199 - 199.5 Freight (General) CHB HB305 – 311 Urban transportation DHC HC331 – 380 Traffic engineering E-FHD HD374 – 377 Bridges B HA HA199.5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L.C. System AH H199 - 199.5 Freight (General) CHB HB305 – 311 Urban transportation DHC HC331 – 380 Traffic engineering E-FHD HD374 – 377 Bridges B HA HA199.5 Passenger traffic JHF HF1001 – 5600 Railways การแบ่ง ครั้งที่ 1 การแบ่ง ครั้งที่ 2 การแบ่ง ครั้งที่ 3 ระบบ L.C มีการแบ่งระบบตาม ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ การแบ่งครั้งที่ 1 อักษร เพียง 1 อักษร HHE 380.8 – 971 Water transportation H E

2 การแบ่งครั้งที่ 2 มี อักษร 2 อักษร K HG HG5601 – 5720 Automotive transportation L HJ HJ 5751 – 5870 Ferries M HM HM6000 – 7496 Postal service N HN7 HN7601 - 8700.9 Telecommunication industry P HQ HQ8701 - 9680.7 Telephone industry Q HS HS9719 – 9721 Artificial satellite การแบ่ง ครั้งที่ 1 การแบ่ง ครั้งที่ 2 การแบ่ง ครั้งที่ 3

3 R HTHT 9761-9900 Air transportation S HV T HX การแบ่งครั้งที่ 3 มีอักษร และ ตัวอักษรเลขหมู่ การแบ่ง ครั้งที่ 1 การแบ่ง ครั้งที่ 2 การแบ่ง ครั้งที่ 3 U V Z

4 เลขหมู่นี้นำมาใช้ในตัวเล่มของวัสดุ คือ การแบ่งครั้งที่ 4 การแบ่งครั้งที่ 4 จะถูกแบ่งละเอียดลง ไปอีก โดยใช้ ตาราง ภายใน ตาราง ภายนอก เลขคัต เตอร์

5 ตำแหน่งการจัดเก็บ หนังสือใน สำนักวิทยบริการ อาศัยหลักการเลขหมู่ (L.C) – ผู้แต่ง เลข หนังสือ (Book Namber ) หรือ เรียก รวมกันว่า เลขเรียกหนังสือ (call Number)

6 เราทราบกัน มาก่อนว่า เลขเรียกหนังสือ = call number หลักการ ประกอบด้วย เลข หมู่ - ชื่อแรก ของผู้แต่ง เลขประวัติ ผู้แต่ง ชื่อแรกของชื่อ เรื่อง หากเป็น ระบบ D.C 370 ป 117 ก เลข หมู่ ชื่อแรก ของ ชื่อเรื่อง เลขผู้ แต่ง ชื่อ แรก ของผู้ แต่ง -

7 ในระบบเลขหมู่รัฐสภาอเมริกัน ( LC) มี เลขเรียก หนังสือ ( call number) TK 285 1.H3 =

8 T= เทคโนโลยี TK= Electrical enginecring TK2851= motors,general.H3= Harwood (autor) 1234

9 TK 28 51.H 3 อักษรแสดง สาขาวิชา เลขหมู่แสดง เนื้อหา เฉพาะ ชื่อ – สกุล ผู้แต่ง และเลข ประจำตัว (cutter)

10 HQ 756.D7 6 Family,marriage Fathers,husbands Dubrin (author ) และ เลขประจำตัว ( cutter) หรือ HQ756. D76

11 บางครั้งเลขเรียกหนังสือ อาจ มีความหมายซ้ำซ้อนกว่าเลขเรียก หนังสือข้างต้น PS10 0.A5K3 เลขเรียก หนังสือ PS10 0.A5K3 เลขหมู่ ระบบ L.C เลขหนังสือ (book number ) ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง + ชื่อเรื่อง ( เนื้อหา )

12 .A5K 3 เลขหนังสือ ( Book Number ) อาจเรียกว่า เลขผู้แต่ง ( Author Number ) เลขคัตเตอร์ ( Cutter Number )

13 เลขเรียกหนังสือ ( Call Number ) เลขหมู่ (LC) + เลข หนังสือ (Book number เลขหนังสือ Book number อาจ เรียกว่ า เลขผู้แต่ง (Author number) เลขคัตเตอร์ (cutter number) หรือ =

14 = นั่น คือ เลขหนังสือ (Book number) เป็นตัวเลข ประจำตัวผู้แต่งใช้ประกอบ หรือเลขผู้แต่ง หรือเลขคัต เตอร์ เลขหมู่ + เลข หนังสือ หรือเลขผู้แต่ง หรือ เลขคัตเตอร์ PS100.A5K3 เลขเรียก หนังสือ (call number ) ตัว เนื้อหา ของ หนังสือ

15 เลขคัตเตอร์ในระบบ L.C มีความสำคัญมาก เพราะแยกแยะ เนื้อหานี้เฉพาะเจาะจง มี ประโยชน์ในการจัด เรียงวัสดุห้องสมุด การจัดเรียงหนังสือบนชั้น วางหนังสือ ยึดการเรียงลำดับตัวอักษร A-Z กรณีมีอักษรซ้ำกันให้เรียง ตามตัวเลขหมู่ กรณีอักษรซ้ำกัน – เลขหมู่ซ้ำกัน ให้เรียงตามชื่อผู้แต่ง B 79 2.T5 1 BF 19 5.S2 BT 10 03.M 49 HV 54 1.P2 HV 96 4.A4 2 HV 96 4.A7 1 2 3

16 การได้มาซึ่งตัวเลขเลขคัตเตอร์ (Cutter number) มีหลักการคือ คำที่มีอักษรตัวเลขเป็น A, E, I, O, U ( สระ ) ให้ดูที่ พยัญชนะตัวที่ 2 ว่าเป็นอักษรใด โดยกำหนดเลขตามอักษร นั้นๆ หรือ อักษรที่ใกล้เคียงที่สุด 1. bdl,mnprs,tu-y 234567 89

17 Ex. : Abernathy.A2 Adams.A3 Aster.A8 Uttaradit.U8

18 2. คำขึ้นต้นด้วยอักษร s ให้ดูตัวอักษรตัวที่ 2 คือ acheh,im-ptu 234567-8 9

19 Ex. : Saint.S2 Semens.S4 Steels.S7 Sunya.S9

20 3. คำขึ้นต้นด้วยอักษร Qu ให้ดูตัวอักษรตัวที่ 3 คือ a a e e i i o o r r y y 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 Ex. : Queen.Q4 Quicker.Q5

21 4. คำขึ้นต้นด้วยพยัญชนะให้ดูอักษรที่ถัดไป หากไม่มีอักษรนั้น ๆ ในตารางให้ดูที่สระที่อยู่ถัดไป คำขึ้นต้นด้วยพยัญชนะให้ดูอักษรที่ถัดไป หากไม่มีอักษรนั้น ๆ ในตารางให้ดูที่สระที่อยู่ถัดไป a a e e i i o o r r u u y y 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

22 Ex. : Cecil.C4 Cyprus.C9 Chiengmai.C5 Phrae.P7

23 หากต้องการเพิ่มจำนวนเลขที่ 2 ต่อจากเลขคัตเตอร์เดิม ให้ดูอักษรตัวที่ 3 หากต้องการเพิ่มจำนวนเลขที่ 2 ต่อจากเลขคัตเตอร์เดิม ให้ดูอักษรตัวที่ 3 5. a-d e-h i-l m m n-p r-t u-w x-z 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

24 Ex. : Cadmus.C3(2) Campbell Cannon.C3(5).C3(6)

25 Assignment : ให้นักศึกษา นำชื่อเพื่อนนักศึกษามาเขียนเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นให้ระบุเลข Cutter ของชื่อเหล่านั้น ให้นักศึกษา นำชื่อเพื่อนนักศึกษามาเขียนเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นให้ระบุเลข Cutter ของชื่อเหล่านั้น

26 ตัวอย่างของเลขเรียกหนังสือในระบบ L.C. Mc Kinley C. Olson เขียนหนังสือ Unacceptable Risk : the Nuclear Power Controversy Mc Kinley C. Olson เขียนหนังสือ Unacceptable Risk : the Nuclear Power Controversy TK 1343.O47 Technology

27 ผู้แต่งคนเดียวกัน เขียนหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน แต่พิมพ์คนละครั้ง ให้ระบุปีต่อจากเลขเรียกหนังสือด้วย ผู้แต่งคนเดียวกัน เขียนหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน แต่พิมพ์คนละครั้ง ให้ระบุปีต่อจากเลขเรียกหนังสือด้วย EX. : Paul F. Ploutz เขียนหนังสือ The Metric System : Content and Methods พิมพ์ครั้งที่ 1 คศ.1975 พิมพ์ ครั้งที่ 2 คศ.1977 QC 93.P57 QC 93.P57 QC 93.P57 1977 QC 93.P57 1977

28 บางครั้ง จะมีเลขคัตเตอร์ 2 ครั้ง เช่น Joh P. Summer แต่งหนังสือ Retail Trade of Thailand บางครั้ง จะมีเลขคัตเตอร์ 2 ครั้ง เช่น Joh P. Summer แต่งหนังสือ Retail Trade of Thailand HF 5429.25.T5S6.T5 หมายถึงประเทศไทย.S6 หมายถึง Sommer

29 หรือ John Adams แต่งหนังสือเรื่อง Training Of Staffs หรือ John Adams แต่งหนังสือเรื่อง Training Of Staffs HF 5549. 5.T7A3.T7 หมายถึง Training.A3 หมายถึง Adams


ดาวน์โหลด ppt L.C. System AH H199 - 199.5 Freight (General) CHB HB305 – 311 Urban transportation DHC HC331 – 380 Traffic engineering E-FHD HD374 – 377 Bridges B HA HA199.5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google