งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ เลขหมู่ 1 โดย รองศาสตราจารย์ ปัญญา สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ เลขหมู่ 1 โดย รองศาสตราจารย์ ปัญญา สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ 2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ เลขหมู่ 1 โดย รองศาสตราจารย์ ปัญญา สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ 2547

2 การจัดหมู่ 1 ( การวิเคราะห์เลขหมู่ 1) : classification I เป็นวิชาหลัก เรียนแล้วทำให้มีความรู้ และเชี่ยวชาญ ดังนี้ สาขาวิชาการต่างๆ ทุกสาขาในโลก ความสามารถของมนุษย์ที่เรียนรู้วิธีการจัดการวัสดุห้องสมุด ( หนังสือ ) เน้น เนื้อหา มากกว่ารูปร่าง หรือ สีสรรของวัสดุ ระบบการจัดหมู่ของหนังสือ วิธีการจัดหมู่ - การกำหนดเลขหมู่ การเป็นบรรณารักษ์ที่มีความสามารถในการจัดหมู่ ความสัมพันธ์ของวิชาการจัดหมู่กับงานอื่นๆ ของห้องสมุด

3 กิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งกลุ่มนักศึกษา ศึกษาหมวดใหญ่ของระบบเลขหมู่ ทศนิยมของ ดิวอี้ - oral report ประวัติของ Melvil Dewey แต่ละกลุ่มค้นคว้าบทความใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการจัดหมู่ หนังสือ - สรุปบทความละ 1 หน้า แต่ละคนศึกษาระบบเลขหมู่ทศนิยมของดิวอี้จากหนังสือ คู่มือ - http:// library.uru.ac.th (Dewey link:020) แบบฝึกหัดการจัดหมู่ จากสถานการณ์จำลองและ สถานการณ์จริง เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ Internet ในรูป ของประโยค คนละ 15 กระดาษ A4

4 นักศึกษาแต่ ละคน ควร มีความรู้เพิ่มรักการ อ่านและค้นคว้า ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้การใช้ คอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต 5 อสาย กลาง

5 ทรัพยากรการ เรียนรู้ Google.co m Http://library.uru.ac.t h Dewey link Interesting link Book on line fulltext 020 books วารสาร บทความ ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร

6 การบริการ วัสดุตีพิมพ์ การบริการวัสดุ ไม่ตีพิมพ์หรือ โสตทัศนวัสดุ ลักษณะของ ห้องสมุด สมัยใหม่ (living library) การบริการ เทคโนโลยี สารสนเทศ

7 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราช ภัฏอุตรดิตถ์ ฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเท ศ ฝ่ายบริการ สารสนเทศ ฝ่ายเลขานุการสำนัก วิทยบริการ ฝ่าย โสตทัศนวั สดุ

8 ฝ่ายทรัพยากร สารสนเทศ มีภาระกิจงาน คือ งานคัดเลือกตัววัสดุ ห้องสมุด งานจัดซื้อวัสดุ ห้องสมุด งานซ่อม - สร้างหนังสือ - วารสาร งานฐานข้อมูล วัสดุห้องสมุด งานเตรียมวัสดุออก ให้บริการ งานวิเคราะห์ทรัพยากร สารสนเทศ

9 กำหนด เลขหมู่ กำหนดหัว เรื่อง งานทำ รายการ

10 ความสามารถในการ วิเคราะห์เลขหมู่ ศึกษาทฤษฎี การจัดหมู่ ศึกษาคู่มือ การจัดหมู่ อ่านสรุปให้ได้ เนื้อหาหลัก

11 ขั้นต อน หนังสือ อ่าน / วิเคราะห์ / สรุป เนื้อหา หลัก ประเด็น สำคัญ คู่มือ เลขหมู่ คัดเลือก เลขหมู่ ที่ตรงกับ เนื้อหา กำหนด เลขหมู่กับ ตัวหนังสือ บริการ

12 หนัง สือ เนื้อหาเหมือนกัน ไม่ ว่าจะเขียนด้วยภาษาใด จะมีเลขหมู่เดียวกัน เนื้อหาใกล้เคียงกัน จะมีเลขหมู่ ใกล้เคียงกัน เนื้อหาที่ต่างกัน จะมีเลขหมู่ห่างกัน

13 ทฤษฎีที่โลกยึดถือใน การจัดหมู่หนังสือ โดยยึด เนื้อหาเป็นหลักมีมากกว่า 10 ระบบ ศึก ษา รายละเอียด จาก ( การจัด หมู่ 1 / การวิเคราะห์เลขหมู่ 1) Book on line

14 เลขหมู่ที่นิยม และ มีชื่อเสียงคือ ระบบเลขทศนิยม ของดิวอี้ Dewey Decimal Classification DDC. / D.C.

15 D.C. แบ่งความรู้ของโลกออกเป็น หมวด ใหญ่ 1010 วิทยาศาสตร์ วรรณคดีเทคโนโลยี ภาษ า ปรัช ญา ศิลปบันเทิง นันทนาการ สังค ม เบ็ดเต ล็ด ภูมิศาสตร์ ประวัติศา สตร์ ศาส นา

16 D.C. ใช้เลขอาร บิค 000 - 900 แทนหมวดใหญ่ ของความรู้ 00 0 เบ็ดเตล็ด / สารานุกรม / วารสาร 10 0 ปรัชญา 20 0 ศาสนา 30 0 สังคมศาสตร์ 40 0 ภาษาศาสตร์ 50 0 วิทยาศาสตร์ 60 0 เทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ 70 0 ศิลปะ การบันเทิง นันทนาการ 80 0 วรรณคดี 90 0 ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์

17 นักศึก ษา อภิปรายเนื้อหา ของสาขา วิชา ย่อยในแต่ละหมวด ใหญ่

18 วิธีการกระจายตัวเลขของ ระบบดิวอี้ 000000 100100 200200 300300 400400 500500 600600 700700 800800 900 หมวด ใหญ่ หมว ด หมู่ 300300 310310 320320 330330 340340 350350 360360 370370 380380 390 370370 371371 372372 373373 374374 375375 376376 377377 378378 379 หมู่ ย่อย 378. 1 378.2 378.3 378. 34

19 300 หมวด ใหญ่ 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 หม วด

20 หมู่ 37 1 37 2 37 3 37 4 37 5 37 6 37 7 37 8 37 9 370 หมวด

21 37 3 หมู่ หมู่ ย่อย 373.1 373.2 373.3 373. 9 373.5

22 จากเลขหมู่ย่อย เพื่อให้เนื้อหา เจาะจง / เฉพาะ สามารถใช้เลข ตาราง (tables) ซึ่งมีทั้งหมด 7 ตารางมาต่อท้าย เลขหมู่ย่อย เช่น 37 3 = การศึกษาขั้น มัธยม (-593) ประเทศไทย ( ตารางที่ 2) 373 + (- 593) 373.593 = การศึกษาขั้นมัธยม = =

23 วิธีการจัดหมู่ หรือการวิเคราะห์ เนื้อหาของหนังสือ อ่านตัวเล่มของ หนังสือ คำนำ / สารบัญ / เนื้อหาบางตอน แบบ Skim Reading คือ What / where / why / where / when สรุปเนื้อหาประเด็นสำคัญ ของหนังสือ เลือกตัวเลขหมู่ DC ที่ตรงกับ เนื้อหาหลักของหนังสือ กำหนดเลขหมู่ต่อตัวหนังสือ เล่มนั้น ๆ ทำ รายก าร งานเทคนิค ตัวเล่ม บริกา รผู้ใช้


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ เลขหมู่ 1 โดย รองศาสตราจารย์ ปัญญา สุขแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google